Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5157
23 juni 1951

De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus

De weg van het heil is de weg die Jezus Christus is gegaan, de mens Jezus die op aarde de grote missie vervulde om voor alle mensen uit het verleden, het heden en de toekomst de weg te banen naar God, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Deze missie was zo belangrijk omdat Hij als mens met dezelfde vijandige krachten had te strijden als ieder ander mens en Hij toch het bewijs leverde dat het mogelijk was hen de baas te worden door gebruik te maken van het juiste wapen. Want niet als God volbracht Hij dit werk, ofschoon goddelijke kracht zich in alle volheid in Hem openbaarde tijdens Zijn onderrichtend werkzaam zijn, maar om deze kracht te verkrijgen, moest Hij als mens juist deze strijd met succes hebben gevoerd. En zo leverde Hij er ook het bewijs voor dat een mens in het volledige bezit van goddelijke kracht en wijsheid kon komen en toonde ook de weg die Hij zelf is gegaan, de weg van de liefde, die leidt naar de vereniging met God en daardoor ook naar het bezit van licht en kracht in alle volheid.

De mens Jezus Christus leefde helemaal vanuit de wil Gods en al Zijn streven was er op gericht, nader tot de door Hem herkende Vader te komen. De liefde voor de Vader vervulde Hem en uitte zich in de liefde voor de medemens. Want een hart dat vol is van liefde, kan niet anders dan alles binnen het bereik van zijn liefde trekken, omdat het tot geen andere gevoelens die tegengesteld zijn aan de liefde in staat is. Dus de liefde was het wapen dat Hij aanwendde in de strijd tegen de krachten die Hem ten val wilden brengen. Want de liefde schenkt de kracht zodat Hij nooit kon verliezen, omdat Hij door de liefde in zekere zin met Zijn hemelse Vader samen tegen de vijand streed en Hij daarom de zege moest behalen. De liefde kan niemand weerstaan daar ze toch de oerkracht is waar alles, ook de tegenstander van God, eens uit voortgekomen is, bijgevolg moet ze sterker zijn dan alles en ook hem overwinnen die haar niet wil erkennen.

De mens Jezus ging de weg van de liefde en deze voerde rechtstreeks naar God. Dus heeft Hij die weg gebaand en voor ieder mens vrij gemaakt, want ieder kan hem nu gaan met de zekerheid het doel te bereiken. Hij alleen is de weg van het heil, Hij alleen is de enige weg die door de vijand van de ziel niet wordt begaan, waarop de mens veilig is voor alle aanvallen, want op de weg van de liefde wordt hij door Jezus Christus zelf begeleid, die voor hem de zekere Leider is en hem ook zorgzaam behoedt voor een terugval of een afwijken van het rechte pad. Wie Hem navolgt, gaat tegelijkertijd met Hem en hij moet zijn doel ook bereiken. Hij heeft voor alle mensen de strijd met de tegenstander van God uitgevochten.

Maar Hij vraagt ook van diegenen die Hem willen navolgen op de weg van het heil, dat ze strijden tegen die ander, dat wil zeggen: dat zij eveneens het wapen van de liefde aanwenden. Alleen daarmee kunnen ze hem verslaan. En daarom is de weg van het heil geen andere dan de weg van de liefde tot God en tot de naaste, want door de liefde maakt de mens zich vrij van de vijand van zijn ziel, door de liefde verkrijgt hij de macht over hem, door de liefde ontvangt hij onophoudelijk kracht uit God en door de liefde brengt hij de vereniging met God tot stand, de eeuwige Liefde zelf.

Dan heeft zijn ziel genezing gevonden van een kwaal die haar door de zonde aankleefde door de afval van weleer van God, die Zijn tegenstander heeft veroorzaakt omdat hij zonder liefde was. Dan is zijn ziel weer verenigd met de eeuwige Liefde, want Jezus Christus zelf heeft haar dicht bij de Oerbron van kracht gebracht, ze is als waar kind van God teruggekeerd in het vaderhuis, omdat ze de ware weg, de weg van het heil is gegaan, die Hij zelf haar heeft gewezen.

Amen