Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5099
3 april 1951

Voorwaarde om kind van God te worden.

Niets anders kan u het kindschap Gods opleveren dan dat u een leven leidt naar mijn wil, een leven in liefde, een aanpassen en invoegen in mijn eeuwige ordening, die gegrondvest is in de liefde. Om mijn kind te worden dat in alle rechten van de Vader wordt opgenomen, stelt voorwaarden aan het schepsel dat zich als mens dit voorrecht wil verwerven. En deze voorwaarden kunnen heel licht uitvallen, maar ook weer oneindig zwaar.

Van de mensen verg Ik het nakomen van mijn geboden, het veranderen van het wezen tot liefde, opdat de mens als mijn kind herkenbaar is aan ieder met wie hij in aanraking komt. Dit gebod van de liefde moet vervuld worden, anders is een aanpassing aan Mij niet mogelijk, daar Ik de eeuwige Liefde zelf ben.

Maar steeds betreft het de innerlijke opwelling van het hart, want daaraan beantwoordend lossen zich de omhullingen op of verdichten zich om de nog worstelende ziel, en deze opwelling van het hart moet zonder enige dwang in de mens opduiken, dan is ze waardevol, zowel voor hemzelf alsook voor de noodlijdende medemensen, die de ware liefde moeten voelen om ook haar kracht te beseffen.

De liefde is het enige middel dat verlost, de liefde is de enige weg die naar Mij voert en de liefde moet door ieder mens die zalig wil worden, beoefend worden. En deze voorwaarde van Mij kan Ik niet opgeven, omdat de verbinding met Mij alleen maar tot stand kan worden gebracht door de liefde, en deze verbinding bij de staat van het kindschap Gods hoort. Het een volgt uit het ander en zo ook dat de liefde diegene licht en kracht oplevert die haar beoefent op een onbaatzuchtige manier. Licht en kracht horen echter eveneens tot mijn Oerwezen, zoals ze alle ook uw eigendom waren toen u, mijn schepselen u nog bevond in de staat van volmaaktheid. U was vol licht en kracht zolang de liefde u doorstraalde, u hebt echter licht en kracht verloren toen de liefde in u afnam.

Voor u, mensen zijn al deze dingen onderscheiden begrippen - licht, kracht en gelukzaligheid - maar ze horen onbetwistbaar bij elkaar, en een leven in liefde, een vervullen van mijn geboden brengt u alles weer terug wat u eens verloren hebt. U zou weer een ontzaglijke rijkdom in ontvangst kunnen nemen als u zich aan Mij, als de eeuwige Liefde aanpast, dus weer tot datgene wordt wat u was in het allereerste begin, mijn kinderen, die in overvloed gelukzalig kunnen zijn, omdat in hen licht en kracht in volheid aanwezig is.

Het kindschap Gods is de hoogste graad van gelukzaligheid die mijn schepselen kunnen bereiken. Ik stel wel eisen aan u maar die zijn niet onvervulbaar, omdat Ik u voortdurend met mijn liefde en genade ter zijde sta, omdat Ik niets van u verlang wat uw kracht te boven gaat, veeleer steeds mijn eisen aan uw geestestoestand aanpas. Maar zodra u dus probeert een leven in liefde te leiden, zal alles u ook lichter vallen omdat de liefde zelf kracht is en u door liefde gestadig uw kracht kunt doen toenemen. Bovendien trekt u Mij zelf door de liefde aan, u trekt de Vader en de Vader trekt u aan en u bereikt dan met zekerheid uw doel, u wordt mijn kinderen en neemt helemaal bezit van mijn hart en Ik houd u niet tegen, want Ik verlang naar mijn kinderen, die mijn liefde heeft voortgebracht en Ik wil hun onbeperkte hemelse vreugden bereiden tot in alle eeuwigheid.

Amen