Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5943
27 en 28 april 1954

Barmhartigheid

U zult barmhartig moeten zijn en er steeds aan denken dat u zonder mijn barmhartigheid voor eeuwig verloren zou zijn. Maar de barmhartigheid ligt ook ten grondslag aan de liefde, die geen lijden kan zien en helpen wil. De mens die in zich erbarmen voelt met zijn medemensen is niet zonder liefde, want anders zou diens noodlot hem niet raken. De barmhartigheid is een andere vorm van de liefde, want de liefde tracht gelukkig te maken, de barmhartigheid tracht eerst leed af te wenden en het leed van de medemens wekt medelijden op bij ieder gevoelig mens, hij voelt als het ware mee en kan tot in zijn binnenste geraakt worden, en daarom is hij tot helpen bereid.

Liefde kan ook betracht worden zonder tastbare nood, en ook in volledige onbaatzuchtigheid kan de mens geven en gelukkig willen maken. Maar ook een mens wiens hart wat koeler of nuchterder is, kan door de nood van de medemens gegrepen worden dan komt het erbarmen tevoorschijn, de liefde van de mens wordt ontstoken, de ellende van de ander geeft aanleiding om in liefde werkzaam te zijn en een werk van erbarmen zal ook de mens mijn erbarmen opleveren als hij in nood is. Ik zie al uw zonden en zwakheden en uw toestand boezemt Mij medelijden in, ofschoon u daar zelf schuld aan hebt. Zo ook moet uw erbarmen diegenen gelden die door eigen schuld in de ellende zijn geraakt het erbarmen moet niet als rechter optreden, ze moet ook gelden voor de mens die verachtelijk is, want de nood van de medemens is waarlijk vereffening voor diens schuld maar toch kwellend en beklagenswaardig.

Wat zou uw lot zijn als Ik geen erbarmen had met u en zelf uw grote schuld niet teniet zou hebben gedaan door mijn liefde? Wel was uw lot terecht want uzelf had het in vrije wil gekozen. Maar Ik zie en zag alleen uw zwakheden, uw geestelijk dieptepunt en uw boeien die mijn tegenstander u had aangedaan. Ik zag uw onmacht u ooit uit deze boeien te bevrijden. En nu nam mijn erbarmen de plaats in van de gerechtigheid. Ik hielp u voorgoed van deze boeien vrij te worden - Ik zond de Verlosser Jezus Christus naar de aarde in wie Ik zelf me belichaamde en tegen hem streed die u gevangen hield.

Mijn erbarmen kon en wilde u niet langer in zijn keten laten. Het erbarmen sloeg dus geen acht op uw eigen zonde, hielp u veeleer ook hiervan vrij te worden. En zo zult u ook barmhartig moeten zijn, u zult moeten helpen (28 april) gedreven door de liefde de nood van de medemens te beëindigen, u zult erbarmen moeten hebben met diegenen die schuldig zijn en daarom eigenlijk het recht op uw hulp voor zich verspeeld hebben, maar u zult niet hun schuld indachtig moeten zijn, maar wel hun ellende.

De barmhartige liefde is een bewijs dat uw harten nog niet verhard zijn, dat u als het ware meelijdt en u broederlijk verbonden voelt met hen die er ellendig aan toe zijn. Wend daarom uw blik niet af als grote nood u onder de ogen komt, bedenk ook hen die zich in de diepte bevinden met uw liefde en neem voor uzelf mijn barmhartigheid tot voorbeeld, die voor alle zondaars geldt en die Mij aanzette het verlossingswerk te volbrengen - want u allen was schuldig, maar Ik nam deze schuld op me en betaalde ze met mijn dood aan het kruis.

Amen