Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5552
11 december 1952

Uitleg van de woorden van Christus - Het toezenden van het zuivere evangelie

De woorden van Christus die Hij op aarde heeft gesproken laten allerlei interpretaties toe en moeten ondanks verschillende uitleggingen als eeuwige waarheid worden erkend. Daarom echter moeten de uitleggingen ook overeenstemmen met de geestelijke betekenis die Jezus in Zijn woorden heeft gelegd, daar ze anders als verkeerd zijn te bestempelen en ertoe bijdragen dat het zuivere evangelie naar betekenis misvormd wordt. En daarom rust er een zekere verantwoordelijkheid op, de schrift volgens eigen verstandelijk denken te willen uitleggen wanneer de geest Gods niet werkzaam kan zijn en het verstand van de mens verlicht. Het werkzaam zijn van de goddelijke geest is echter het gevolg van een leven naar Gods wil. En dus moet de mens die zich geroepen voelt de schrift uit te leggen, zijn geweten raadplegen in hoeverre hij de wil van God vervult.

De uitleg van het evangelie, van de woorden van Christus, moet de geest Gods zelf doen. Dan stemmen ze ook overeen met de waarheid, want het woord Gods, de leer van Jezus Christus, is een leer van de geest. Ze is een leer die alleen het geestelijke rijk betreft en de geestelijke ontwikkeling van de mens moet bevorderen. Bijgevolg kan niet werelds verstand alleen de diepste geestelijke betekenis van Gods woord begrijpen, maar moet de geest in de mens actief zijn, die nu alle gedachten geestelijk richt en de mens tot het ware begrijpen van de woorden van Jezus voert.

Wordt het woord slechts zuiver letterlijk vertaald, dan laten zich vaak tegenstrijdigheden vaststellen, die echter bij geestelijke uitleg meteen verdwijnen. Bij verkeerde uitleg echter brengen ze de leer van Christus in gevaar. Dat wil zeggen: ze geven wel vaak aanleiding tot afwijzing, omdat weer alleen het verstand oordeelt en door tegenstrijdigheden er een wil zal ontstaan om weerstand te bieden. En zo is het te verklaren dat de leer van Christus vaak wordt afgewezen, omdat zij die onderrichten zelf niet door de geest in zich konden worden onderricht. Omdat ze zelf een verkeerde uitleg aannamen en doorgaven, die vroeg of laat tot afwijzing moest leiden omdat alleen de waarheid licht geeft, maar dwaling steeds de duisternis waaronder de mensen lijden vergroot.

En daardoor is weer het hele christendom in gevaar. Het herkennen en erkennen van Christus als Verlosser van de wereld, neemt in dezelfde mate af als aan de waarheid afbreuk wordt gedaan, omdat alleen door de waarheid de mens licht ten deel valt en omdat alleen door de waarheid de moed om getuigenis af te leggen voor de Heiland en Verlosser sterker wordt, wiens werk van liefde en barmhartigheid zo ontzaglijk belangrijk is, dat de mensen bij een juiste voorstelling en opheldering zich ook geheel en al voor Hem zouden uitspreken. De mensen gaan voort in duisternis door hun zondige toestand en worden niet uit de duisternis weggeleid. Ze vinden zelf de weg niet, omdat alles donker is. Het echte licht kan echter alleen door God zelf worden gebracht door Zijn geest. Waar Zijn geest werkzaam is, is licht. En daar is ook een diep geloof in Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Waar echter zonder het werkzaam zijn van de geest onderricht wordt gegeven, wordt de mensen alleen dwaling voorgehouden en de duisternis kan niet van hen wijken.

En zo zult u mensen nu kunnen begrijpen zijn waarom God het evangelie in de zuiverste vorm weer naar de aarde leidt. Het zijn Zijn woorden die nooit veranderen, die altijd en eeuwig blijven bestaan, maar door menselijke wijsheid niet naar hun betekenis worden uitgelegd. Nu geeft God zelf opheldering over Zijn woord. Op een begrijpelijke en meest liefdevolle wijze probeert Hij de mensen in te leiden in de waarheid. Hij spreekt weer dezelfde woorden tot de mensen en Hij verlicht de geest van hen die Hem aanhoren. Hij wil dat het licht wordt, want een diepe nacht ligt over de aarde gespreid. Hij wil dat u mensen zult inzien wat u ontbreekt. Hij wil dat u in de waarheid onderricht zult worden en nu ook Jezus Christus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld herkent en erkent, omdat u alleen door Hem zalig zult kunnen worden. Omdat Zijn evangelie door u moet worden aangenomen zoals Hij zelf het u verkondigd heeft.

Amen