Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5700
17 november 1953

Wat is waarheid? - Waar is ze te vinden?

U mensen zult in de waarheid onderricht moeten zijn om het doel van uw leven op aarde te kunnen vervullen. Maar wat is waarheid? En hoe zult u tot de waarheid kunnen komen?

God zelf is de eeuwige Waarheid en daarom moet wie de waarheid begeert zich tot God zelf wenden en Hem om de waarheid vragen. Er is geen andere weg dan deze rechtstreekse, want zelfs aan wie ze op een andere manier wordt aangeboden, die zal ze pas als waarheid kunnen inzien als hij God om verlichting van zijn geest, om het juiste denken vraagt. De mens moet dus in de eerste plaats God erkennen, hij moet in Hem geloven. En dit geloof zal pas levend in hem zijn, het zal tot innerlijke overtuiging zijn geworden, wanneer hij in de liefde leeft, want door de liefde wordt het geloof pas levend. De liefde is de sleutel tot de wijsheid. De liefde garandeert een juist denken in overeenstemming met de waarheid, want de Liefde, de Waarheid en God zijn Een.

U mensen zult u eerst deze fundamentele waarheid eigen moeten maken, dat de liefde eerste voorwaarde is om juist te denken, dat u pas van een verlichte geest zult kunnen spreken wanneer u uw best doet een leven in liefde te leiden, waaronder onbaatzuchtige naastenliefde is te verstaan en waardoor u ook de liefde voor God tot uitdrukking brengt. U mensen zult moeten weten dat, waar de liefde is, ook God zelf is, en waar God is, is ook de waarheid. U zult moeten weten dat het Gods wil is, u naar de zuivere waarheid te leiden, dat Hij u niets wil onthouden, dat u de toestand van onwetendheid in de toestand van inzicht zult moeten veranderen en dat Hij te allen tijde bereid is u vertrouwd te maken met de waarheid, maar dat u eerst aan de voorwaarden zult moeten voldoen als u zich in de waarheid wilt ophouden. U zult u niet voor bekwaam mogen houden, alleen met uw verstand de waarheid te kunnen doorgronden, want uw verstandelijk denken zal in de verkeerde richting gaan zolang God wordt uitgeschakeld, zoals ook het willen weten van de waarheid, het ernstig verlangen ernaar, aanwezig moet zijn, dat door God als verlangen naar Hemzelf wordt beschouwd, omdat Hij zelf de Waarheid is van eeuwigheid. En het ernstige verlangen heeft als voorwaarde, dat de mens bereid is het huidige weten op te geven, om dit in te ruilen voor de zuivere waarheid, dat hij zich openstelt voor het weten dat hij nu mag ontvangen, nadat hij het geloof in God heeft bewezen door een oprecht verzoek om verlichting van de geest en toevoer van de zuivere waarheid. God geeft ieder de waarheid die ze serieus begeert en Hij geeft hem tegelijkertijd ook de kracht van het inzicht.

Maar wat is onder waarheid te verstaan, waarvan hier wordt gesproken? Het is de waarheid uit God die aards niet bewezen kan worden. Het zijn de problemen die ieder denkend mens bezighouden, die hij zou willen oplossen en die zuiver verstandelijk niet zijn op te lossen. Het is het weten over het allereerste begin en einddoel van al datgene wat is, het op de hoogte zijn van de zin en het doel van de schepping, van de zin en het doel van het aardse leven. Het is het weten over alle samenhang van de Schepper en Zijn schepselen en scheppingen. Het is de beantwoording van alle vragen die u mensen verstandelijk niet zult kunnen oplossen, veeleer waar u geen bewijs voor de juistheid van uw antwoord zult kunnen leveren. U zult steeds alleen maar kunnen aannemen en juist of verkeerd denken. Maar God geeft u de waarheid als u zich voegt naar Zijn voorwaarden. En deze zuivere waarheid moet allen worden voorgehouden. Maar het blijft aan u mensen overgelaten of u ze zult willen aannemen, of uzelf zich zo instelt dat u ze als waarheid inziet, want uw wil is vrij. En zelfs het kostbaarste geestelijke goed zal niet tot aanname dwingen, het wordt u mensen zo aangeboden dat u het zult kunnen aannemen of ook afwijzen, al naar gelang uw instelling tegenover Hem, tegenover het geloof en tegenover de liefde.

Amen