Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5528
8 november 1952

De vervolging van de discipelen der eindtijd

U zult worden aangevallen net zoals mijn eerste discipelen, wanneer de tijd is gekomen dat u zich moet uitspreken voor of tegen Mij. En dan zal ieder mens die voor Mij beslist en mijn naam belijdt voor de wereld, aangevallen worden. U zult dan veel kracht nodig hebben om weerstand te kunnen bieden tegenover de eisen van de wereld. Want zij wil dat u Mij verloochent en alles zult herroepen wat u tot nog toe heeft beleden. Maar u behoeft niet te vrezen, want net zoals mijn eerste discipelen zult u vervuld zijn met mijn geest en zult met vreugde bekennen wie uw Heer is. En u zult ook steeds Mij getrouw willen blijven, omdat u weet van mijn kracht en macht. En u zult ook diegenen niet vrezen die wel uw lichaam maar niet uw ziel kunnen doden. En Ik zal u er voor zegenen dat u mijn naam hooghoudt, en aan uw medemensen bekent dat alleen Ik uw sterkte ben. U zult wel vervolgd worden evenals mijn eerste discipelen, maar u zult de kwellingen niet zo voelen. En alles wat uw zielsvijand u wil aandoen zal op u afstuiten, omdat het schild van het geloof u beschermt. En net zo als mijn eerste discipelen zult u dan ook nog mensen winnen voor Mij, die door uw voorbeeld tot het geloof worden gebracht en in mijn naam een Kracht erkennen waaraan zij zich gewillig overgeven.

Ook zij zullen nog het loon ontvangen waarmee Ik allen heb beloond die in Mij geloven. Ook zij zullen het eeuwige leven oogsten en opgenomen worden in het rijk van het licht. Maar alleen diegenen zullen Mij openlijk belijden die Mij hebben gevonden, en tot wie mijn woord het licht heeft gebracht. Die door de liefde tot een levend geloof kwamen en daardoor ten volle overtuigd zijn dat Ik hen zal verlossen, uit elke nood naar lichaam en ziel.

Maar wie dit diepe geloof niet bereikt voor de tijd van de geloofsstrijd, die geeft Mij gemakkelijk op. Hem lokt veel meer de wereld, en hij geeft daarom zonder bedenken op wat voor hem het voornaamste moest zijn op aarde. Hij geeft Mij op, omdat hij Mij nog nooit naar waarheid heeft erkend. U echter, mijn discipelen van de eindtijd moet wel standhouden, en de kracht daartoe wordt u ook rijkelijk gegeven. Want uw wil Mij getrouw te blijven garandeert u ook mijn hulp en kracht in onbeperkte mate. U kunt alleen dan het aardse leven verliezen, wanneer u niet behoort tot diegenen die Ik zal wegnemen. Maar uw leven zal niet eerder geëindigd zijn voordat Ik het wil, maar dan ruilt u het in voor een heerlijk leven in het geestelijke rijk. Maar Mij geeft u dan niet meer op. Ook niet voor nog zo grote beloften van mijn tegenstander, die u weliswaar aardse bezittingen maar geen eeuwige zaligheid kan beloven.

U zult met zekerheid nog moeten strijden op deze aarde, maar uw overwinning is zeker. Want u strijdt voor Mij, voor mijn naam en mijn leer. En u strijdt voor het licht en de waarheid, dus ook voor uw zaligheid.

Amen