Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5720
10 juli 1953

Het juiste gebed - Kinderrelatie

Geloof het, mensen, dat jullie bij Mij alles bereiken, als jullie op de juiste manier tot Mij bidden. Een aardse vader wijst zijn kind dat hem vol vertrouwen om iets vraagt niet af. Een aardse vader kan het kind niets weigeren, omdat hij het innig liefheeft en ook de liefde van het kind wil bezitten. Maar een aardse vader is een man met zwakheden en tekortkomingen, afgemeten aan uw Vader in de hemel, wiens liefde veel dieper is jegens Zijn kinderen, naar wier liefde Hij vanaf het begin heeft verlangd. Wat Mijn kinderen van Mij scheidt, is hun wil, die zich op Mijn tegenstander richtte en waarnaar Ik verlang. En Ik erken dat deze wil Mij geldt wanneer een mens Mij aanroept in gebed, wanneer het gebed juist is, wanneer het de roep van het kind tot de Vader bewijst. Dan is de mens op de weg van terugkeer tot Mij, dan heb Ik Mijn kind reeds teruggewonnen, en dan is Mijn liefde tot alles bereid om ook de liefde van Mijn kind te winnen, opdat het zich nimmer meer van Mij afkeert.

Maar de gebeden van de mensen zijn zelden wat ze zouden moeten zijn. Zij bidden nog wel tot hun God, maar niet tot de Vader, en hun gebeden hebben geen kracht omdat het hun ontbreekt aan kinderlijk vertrouwen en ook aan geloof dat Ik hen zal verhoren. En dit is geen teken van de juiste kinderrelatie, zij zijn nog te ver van Mij verwijderd, zij trachten slechts des te ongeloviger te zijn als hun gebed tevergeefs was. Leer eerst de Vader in Mij herkennen en spreek dan tot Mij, dan zullen jullie zelf ondervinden hoeveel doeltreffender jullie gebed is. Door jullie tegenspoed zullen jullie je ervan bewust worden dat jullie niets zelf kunnen doen uit eigen kracht en dat jullie in jullie hulpeloosheid moeten en kunnen gaan tot Degene die machtig is, die de Vader van jullie allen is, die jullie kan en ook wil helpen omdat Hij jullie liefheeft. In dit bewustzijn zullen jullie je als Zijn kinderen voelen en nu nederig en innig jullie nood aan Hem voorleggen, en Hij zal jullie helpen, trouw aan Zijn belofte: "Vraag en het zal u gegeven worden. Klop en er zal voor u opengedaan worden"

Amen