Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5335
12 maart 1952

'n Bijzondere missie: Strijden voor de waarheid

De dienstwilligheid bewerkstelligt dat uw missie gewetensvol door u wordt uitgevoerd en dat u trouwe arbeiders bent in mijn wijngaard. En daarom zijn u taken gegeven die niet iedereen kan vervullen, die weer bijzondere bereidwilligheid vooropstellen en die van grote betekenis zijn: U moet strijden voor de waarheid! De liefde prediken is wel het meest noodzakelijke, omdat zonder liefde niemand zalig kan worden, maar het ambt van prediker kan door mensen worden uitgeoefend die vervuld zijn van de geest, ook wanneer ze niet bekwaam zijn om te strijden; want tot liefde aanzetten kan ieder die zelf in de liefde wandelt.

Maar de strijd voor de waarheid vereist een bijzondere bekwaamheid, een op de hoogte zijn van de waarheid en een strijdlustige geest, die zich voor het juiste en ware inzet, maar tevens een uitermate sterk geloof in mijn woord, want verdedigen kan de mens alleen dat wat hij als waarheid inziet, wat voor hem buiten twijfel staat, omdat de "eeuwige Waarheid" het hem heeft veschaft. Om overtuigd voor de waarheid op te kunnen komen, moet ze hem op de eerste plaats zelf overtuigd hebben en daartoe hoort weer een leven in liefde opdat mijn geest werkzaam kan zijn in hem. Zo ook moet de liefde voor de medemens hem weer aansporen, deze de waarheid te willen doen toekomen, om welke reden hij nu met vurige ijver tegen leugen en dwaling optreedt.

Waar leugen en dwaling is kan het licht moeilijk doorbreken. Waar de akker begroeid is met onkruid, kan een goed zaadkorreltje zich niet ontwikkelen en is de akker in zekere zin waardeloos geworden voor zijn bezitter. En daarom moeten mijn knechten deze eerst van onkruid zuiveren, een arbeid die buitengewoon moeizaam is en volharding en kracht vereist. Waar leugen en dwaling zich hebben vastgezet in de harten der mensen, kan alleen met onverbiddelijk geweld het zuiveringswerk worden gerealiseerd, de vertegenwoordiger van de waarheid moet niets ontziend alles blootleggen wat indruist tegen de zuivere waarheid en daarom moet hij zelf bezitten wat hij de medemens wil brengen.

Zulke knechten heb Ik nodig op aarde in de laatste tijd voor het einde. En deze missie is zo belangrijk, dat Ik deze knechten heel bijzonder bijsta, hun op elke manier het veld waarin ze moeten werken gereed maak - dat Ik hen bijsta zowel in geestelijke als in aardse nood, hun de levensweg op aarde effen en hen aanspoor om steeds ijveriger geestelijk werkzaam te zijn, opdat hun missie succes zal hebben.

De voortbrengselen van zijn eigen gedachten moet hij niet uitdragen, ofschoon deze ook juist kunnen zijn, wanneer hij door mijn geest verlicht is. Maar een buitengewoon werkzaam zijn van mijn geest in hem zal hem de zekerheid geven, moedig op te treden tegen dwaling en leugen. En met een heldere geest zal hij inzien waar dwaling en leugen is, hij zal er de zuivere waarheid tegenoverstellen en zich niet in de war laten brengen door openlijke tegenstand, door vijandigheden of vervolging, hij zal onverschrokken strijden met het zwaard van de mond en volledig overtuigd zijn dat hij zelf in de waarheid vaststaat.

Zulke knechten heb Ik nodig op aarde, die voor niemand vrees hebben en voor hun Heer door het vuur gaan. Ik heb mensen nodig met een sterk geloof en vaste wil, met een absolute liefde voor de waarheid en besef van de grote geestelijke nood, en waar Ik dezulken vind, verricht Ik, om te beginnen, het voorbereidende werk, hun de waarheid te zenden en hen met de missie die voor hen bestemd is, vertrouwd te maken.

Ik leid ze op tot ware verdedigers zonder vrees, Ik verlicht zelf hun geest opdat ze duidelijk inzien waar en wanneer hun ingrijpen nodig is, waar en wanneer ze tegenover de leugen staan om deze openlijk te brandmerken.

Tegen deze taak is niet iedere arbeider in mijn wijngaard opgewassen, omdat de vijandige macht al te sterk is geworden, omdat de mensen zich goed voelen in de onwaarheid, omdat die hun een gemakkelijk leven veroorlooft, terwijl de zuivere waarheid zelfoverwinning vraagt, die ze niet willen opbrengen. Daarom moet mijn knecht in het besef hiervan zonder consideratie de gevolgen van een onjuist denken en ook de gevolgen van dwaalleren blootleggen en hij mag er niet voor terugschrikken de verdedigers van de dwaling de waarheid in hun gezicht te zeggen.

Want niet eerder kan goed zaad worden uitgezaaid en tot bloei komen, tot de akker is gereinigd van onkruid, dat nergens toe dient en onverbiddelijk moet worden uitgeroeid. De waarheid moet en zal zich baan breken en daarom wil Ik ieder die de waarheid uitdraagt zegenen en zijn arbeid voor Mij en mijn rijk ondersteunen, zoals Ik trouwens ook zijn aardse weg wil effenen, opdat hij zich ongehinderd aan zijn arbeid kan wijden waarvoor Ik hem heb uitgekozen.

Amen