Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5150
13 juni 1951

God zelf als leraar

Wie de buitengewone genade ondervindt door mijzelf onderwezen te worden en wie deze, aan een mens (Bertha Dudde) rechtstreeks doorgegeven leer ontvangt en aanneemt, die is niet langer aangewezen op het zich verschaffen van enige kennis elders. Hij wordt door Mij volop verzadigd met het "brood des levens" en behoeft de geestelijke kost nergens anders meer te zoeken. Hij behoeft ook niet meer uit een regenput te scheppen, omdat het zuivere water hem uit de bron toestroomt dat waarlijk veel zuiverder en beter is. Waar echter gebrek aan vers bronwater is, daar moeten de mensen zich dankbaar bedienen van het water dat hun ter beschikking staat. Maar zij moeten het ook zorgvuldig beschermen tegen verontreiniging.

Begrijpt u wat Ik daarmee zeggen wil? Ik wil in geen geval daarmee het "boek van de vaders" (de bijbel) verachtelijk maken, hetgeen u van oudsher heilig is. Wat ook nooit en nimmer aan waarde zal verliezen voor mensen die in goed geloof en liefde tot Mij daaruit hun kennis proberen te halen. Want een diepe wijsheid ligt daarin verborgen die alleen te begrijpen is voor hem, in wie de geest werkzaam en levend is geworden.

Maar wanneer Ik u zelf onderricht geef Ik u naast de leer tegelijkertijd ook de verklaring. Ik pas het onderwijs aan aan de mate van uw rijpheid, Ik geef u de verklaringen in zo een vorm dat zij begrijpelijk zijn. Ten eerste leer Ik u steeds mijn wil kennen, want het leven naar mijn wil is de opdracht van uw aardse bestaan. Ik vraag u Mij aan te nemen als God en Schepper van het ganse universum maar ook als liefhebbende Vader van mijn "kinderen", die op aarde het kindschap van God bereiken kunnen, maar daarvoor veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Voor u mensen is de betekenis van mijn vroegere woorden onduidelijk geworden, daarom wil Ik u op een eenvoudige manier de juiste zin van de bijbel verklaren. Ik zend daarom mijn evangelie weer naar de aarde, zoals Ik het eens heb verkondigd tijdens mijn verblijf op aarde.

Ik wil niet enkel in uw verstand maar ook in uw hart tegenwoordig zijn. Ik verlang dat u oprecht in Mij gelooft en Ik stel het op prijs u duidelijk te maken hoe u een levend geloof kunt verwerven. Niet door veel kennis die u zich met uw verstand eigen maakt bereikt u een levend geloof, nee - alleen door een leven in onzelfzuchtige liefde.
 
Veelomvangrijker dan het mogelijk is door alles te bestuderen, zal uw inzicht zijn en waarachtiger uw geloof wanneer u mijn geboden van de liefde tot God en uw naasten onderhoudt, want dan bent u waarlijk wijs en innig met Mij verbonden. Dan bent u ook geschikt uw medemensen te onderwijzen en hun het gevolg van een oprechte levenswandel te verkondigen.

Dan bent u ware vertegenwoordigers op aarde en predikers naar mijn wil, want dan put u al uw kennis uit uzelf en mijn geest in u leidt u dan binnen in de zuivere waarheid. U bezit dan een kennis die u niet van buiten heeft verkregen, maar die u door mijn genade blijvend ontvangt. Dan heeft de "bron des levens" zich geopend, dan stroomt uit de "bron van mijn liefde" het levende water tevoorschijn waaraan u zich allen moet laven. Maar u moet dan ook uw medemensen deze verfrissende drank aanbieden, opdat zij ook dat zuivere water mogen proeven. En als zij van goede wil zijn zullen zij dit "water" (mijn woord) nimmer willen missen.
 
Alle mensen zouden zich aan deze "bron des levens" kunnen laven maar slechts weinige weten deze bron te vinden. Deze weinige zijn echter niet tevreden met hun onwetendheid en zoeken de waarheid, zodanig zullen zij zich tot Mij wenden als de eeuwige Waarheid en bidden om een verkwikkende drank, die Ik hun zeker niet onthouden zal.

Schep daarom uit die "bron des levens" en ontvang met een dankbaar hart wat mijn liefde u aanbiedt. Waardeer de grote genade door mijzelf onderwezen te worden, want u zult nog veel kracht nodig hebben die u alleen uit mijn woord dat u van boven ontvangt kunt halen, want dit woord heb Ik gezegend met mijn kracht.

AMEN