Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5188
13 augustus 1951

Reïncarnatie - Dwaalleer - Kindschap Gods

U zult u steeds meer van de waarheid verwijderen, zodra u de band met Mij losser maakt en alleen maar denkt met uw werelds verstand, dat de geestelijke waarheid niet kan inzien. Want het verstand wil zichzelf steeds zodanig een verklaring geven, zoals het overeenstemt met zijn wensen en berekeningen, maar de waarheid stemt daar niet altijd mee overeen. De gedachten van de mens moeten weliswaar niet worden uitgeschakeld, maar moeten steeds bij geestelijke vragen de geest in zich voorrang verlenen - zich dus eerst door Mij laten bedenken door zijn geest - om dan denkend de gaven te gebruiken. Ik wil u steeds een helder licht geven, maar uzelf zult daar geen muur voor mogen zetten, waar het licht niet meer doorheen kan dringen. En een muur richt u zelf op, zodra u zelf denkend actief wordt in een richting die u bevalt. U mensen wenst, dat u leeft op aarde en zult meestal het aardse leven ongaarne opgeven. En dus gaan uw gedachten zulke wegen en uw wensdroom is een leven in veelvoud, omdat u het volgens goddelijke natuurwet voor uzelf niet zult kunnen verlengen. Vanuit dit gezichtspunt zoeken nu uw gedachten de manieren, om deze wens te vervullen en is de leer van de herbelichaming u welkom en beoordeelt u hem als waarheid, ofschoon ze slechts een gedeeltelijke waarheid bevat. De herbelichaming, zoals u zich die voorstelt, omdat u het zo wenst, zou in zekere zin de herhaling zijn van een ontwikkelingsstadium, omdat de mens op aarde heeft gefaald of niet de gehele rijpheid heeft bereikt, die hij heel goed bereiken kan. Maar het moet u, mensen, toch begrijpelijk zijn, dat zoiets alleen een voortdurend wisselen van verblijfplaats voor de ziel zou betekenen, die dus naar believen nu eens het aardse, dan weer het geestelijke rijk zou bewonen. En dat zou hetzelfde zijn als een stilstand in de kringloop van eeuwigheid, een steeds op dezelfde trede blijven, of het zou - zolang de vrije wil niet is uitgeschakeld - voor de ziel ook een wegzinken zou kunnen zijn, omdat aan een mens steeds de vrije wil wordt gegeven, volgens welke hij zich positief of negatief ontwikkelen kan.

Verder moet het u duidelijk zijn, dat alle hemellichamen dezelfde bestemming hebben, de wezens mogelijkheden te bieden zich geestelijk te vormen en dat bijgevolg de verdere ontwikkeling niet absoluut van de lichamelijke terugkeer naar de aarde afhankelijk is, ja zoiets eerder de huidige graad van rijpheid in gevaar zou kunnen brengen, omdat de aarde nog teveel onrijp geestelijks bevat, dat een slechte invloed kan uitoefenen op de zielen, die in het leven op aarde faalden en daarom een nieuwe terugkeer verlangden. Een naar de aarde terug verlangende ziel wordt weliswaar de wens toegestaan, omdat de wil ook in het rijk hierna vrij en derhalve bepalend is voor haar zieletoestand, echter hebt u, mensen, dan niet meer het verlangen naar de aarde, zoals het nu bij u overheersend is; u zult niet meer het zware aardse lichaam willen aantrekken, maar u bent - eenmaal in het geestelijke rijk tot nog zo gering inzicht gekomen - met de u omgevende sferen al zo vertrouwd, dat u ze ten volle benut, zo goed als het u mogelijk is en daardoor zult u met zekerheid een heel wat hogere graad van rijpheid kunnen bereiken, dan u bereikt door een hernieuwde gang over de aarde.

Ik kan u alleen maar steeds weer hetzelfde zeggen: u hebt door eigen denken dwaling laten binnen sluipen in de geestelijke leer, die u als waarheid door Mij werd aangeboden. U hebt op zichzelf staande gevallen, om welke reden de leer van de herbelichaming niet geheel kan worden afgewezen, veralgemeend. Echter op de door u gepresenteerde manier heeft zich dit ontwikkeld tot een dwaalleer, die Ik steeds weer zal rechtzetten, opdat u niet in een aanneming vastloopt, die uw positieve ontwikkeling hier op aarde in gevaar brengt; die u lui en onverschillig zal laten worden in de arbeid aan uzelf. De gevallen van terugplaatsing van een ziel naar de aarde zijn zo zeldzaam en steeds afzonderlijk met redenen omkleed, maar het is verkeerd uit deze feiten vaststaande leren te willen maken, die het denken van de mensen alleen maar in de war brengen en de enige waarheid twijfelachtig doet schijnen.

U, mensen, zult op aarde onvoorstelbaar veel kunnen bereiken. U zult tijdens een leven op aarde de hoogste graad van rijpheid, het kindschap Gods kunnen bereiken, want daarvoor ben Ik zelf als mens Jezus aan het kruis gestorven. En er wordt u steeds mijn wil bekend gemaakt door mijn woord en een onmetelijke schat aan genaden staat u voortdurend ter beschikking. Maar wie op dit alles geen acht slaat en het rijp worden van zijn ziel niet nastreeft, zal ook onherroepelijk de gevolgen moeten dragen in het geestelijke rijk. Doch door mijn overgrote liefde en barmhartigheid zal hij ook dan nog hoger kunnen klimmen, wanneer het zijn wil is, want Ik heb waarlijk veel scholen in mijn universum, waar u nog veel zult kunnen inhalen, maar nooit meer de graad van het kindschap Gods bereiken, die u tot mijn erfgenamen maakt, die u echter alleen maar op aarde zult kunnen bereiken.

Amen