Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5719
9 juli 1953

Geloofsstrijd - Antichrist - Tegengestelde arbeid

Er moet krachtig tegen in gegaan worden wanneer de antichrist zijn laatste werk begint, namelijk aan ieder geestelijk streven een einde te maken. Als hij openlijk tegen God in gaat, als hij elk geloof tracht uit te roeien en zodoende zijn gezindheid duidelijk als tegen Christus gericht, herkenbaar is. Dan moeten alle krachten in de hemel en op aarde actief worden, want dan begint de zwaarste strijd die de volgelingen van Jezus ooit beleefd hebben.

Dan begint de laatste geloofsstrijd die het einde inluidt en met de grootste hardheid en brutaliteit gevoerd wordt, omdat satan zelf tegen God opstaat om Hem ten val te brengen en zichzelf op Zijn troon te verheffen. Maar dan zullen ook alle dienaren van God op aarde grote ondersteuning ondervinden van de kant der lichtwereld, want dan moet ijverig gearbeid worden om alle aanvallen van de vijand te weerleggen, om Jezus Christus openlijk te verkondigen en Hem voor de wereld te belijden. Dan wordt er geen verborgen spel meer gespeeld, dan zal het duidelijk worden wie in God gelooft en Hem liefheeft, wie zo sterk is dat hij Jezus Christus als zijn enige Heer erkent en de bevelen van de tegenpartij niet vreest. En dan zal iedere verkondiger van de liefdesleer, het woord van God, dubbel gezegend zijn, want dan verricht hij ook een zeer noodzakelijke arbeid. Hij verkondigt God, die men verloochenen wil met overtuiging. Hij strijdt voor Hem en vreest hen niet die hem daarvoor zelfs met de dood bedreigen.

Maar zulk een arbeid kan alleen gedaan worden door hem die het ware inzicht heeft, die overal van af weet, ook van de tekenen van het einde. Die daarom niet anders kan dan voor Jezus Christus en Zijn verlossingswerk op te komen, omdat hij door Zijn liefde en genade gegrepen is en Zijn werken gewaar wordt. Dat geeft de kracht die hem tot alles in staat stelt zelfs tot een openlijk belijden van zijn geloof, dat voor hem echter het bitterste lot op aarde betekent.

Maar hij vreest dit zware lot niet omdat hij tot inzicht is gekomen en voor niets meer bang is op deze wereld. Hij heeft de juiste Heer herkend en geeft voor Hem als het nodig is met vreugde zijn aards leven. De tegengestelde arbeid die van Gods strijders verlangd wordt is: ophelderend te werken waar twijfels bestaan, zielen trachten te winnen zodat die zich aan Jezus Christus willen toevertrouwen. Aan Hem, die hun aller Redder en Heiland is en die hen ook uit aardse nood en verdrukking zal bevrijden, als het einde gekomen is.

En hun arbeid bestaat daarin: de ingeziene waarheid te verspreiden en moedig op te treden tegen kwaadsprekers en lasteraars, tegen aanhangers van dwaalleren en tegen allen die de liefdeleer van Christus vijandig gezind zijn. Hun opdracht is "licht" te verspreiden omdat de donkere nacht van de geest de mensen omringt. Er zullen dan ook nog mensen zijn die besluiteloos zijn waar zich naartoe te wenden, en hun God zo voor te stellen zoals Hij in waarheid is, behoort ook tot de arbeid voor het rijk van God. De zuivere waarheid kan en zal haar uitwerking niet missen op een hart dat naar de waarheid verlangt, want het gaat om die weinige weifelaars die bijzonder liefdevol behandeld moeten worden - opdat zij zich bij uw kamp aansluiten en van u vrienden worden in plaats van vijanden. De antichrist zal in de laatste geloofsstrijd wapens gebruiken waaraan elke liefde ontbreekt, u echter moet met ijver vechten met de wapenen van de liefde. U moet proberen hun te geven wat u reeds bezit, wat u van God ontvangen heeft, Zijn woord, dat op een ieder zal inwerken naar zijn wil.

Wie ernstig naar licht verlangd zal het ook verkrijgen, en wie licht bezit weet ook hoe zijn houding moet zijn in de dagen dat Gods tegenstander woedt en alle zielen voor zich tracht te winnen. Deze strijd zal weliswaar ongelijk zijn want u bent maar een kleine groep, uw tegenstanders echter zijn talloos. Maar u bezit meer kracht, want u ontvangt ze direct van God en ze kan de sterkste vijanden overwinnen, en u kunt door een sterk geloof tegenover uw tegenstanders getuigen over Hem en Zijn macht. En u kunt daardoor ook de weldoordachte plannen van Gods tegenstanders verijdelen, want de kracht van het geloof kan ook nog voor het einde uw vijanden overwinnen en zij kunnen zich ook vrijwillig aan u overgeven, zij kunnen naar uw kant overlopen en zijn dan gered voor eeuwig.

Amen