Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5205
5 september 1951

Strijders voor de waarheid - Dwaalleren

Uw taak is: onderwijzen, de waarheid onder de mensen brengen, opdat het donker van hen wijkt dat hen omvangen houdt, dat hen hindert om de weldaad van het licht te bespeuren. Zolang de mens een verduisterde geest heeft, gaat hij een verkeerde weg, want de ware weg heet waarheid. De waarheid echter gaat van Mij uit en voert weer naar Mij terug.

U, mensen begrijp toch, dat Ik geen gedeeltelijke concessies kan doen, wanneer het om uw gelukzaligheid gaat, begrijp toch dat Ik, als de eeuwige Waarheid tegenover de leugen of dwaling niet tolerant kan zijn. Begrijp toch, dat Ik daarom de waarheid naar de aarde stuur, omdat het nodig is, dat u haar te weten komt, omdat elke dag voor u verloren gaat, waarin u zonder waarheid voortleeft, want alleen de waarheid geeft Mij zo weer, zoals Ik ben en alleen wanneer u een juist beeld van Mij hebt, zult u Mij ook kunnen liefhebben en daardoor gelukzalig worden. Elke verkeerde leer is een poging van mijn tegenstander van Mij een verkeerd beeld te geven en de liefde voor Mij te verminderen, elke verkeerde leer is een goede bodem voor nieuwe dwaalleren en spoedig staat u tegenover een struikgewas dat onontwarbaar is en geen lichtstraal meer doorlaat, die uw geest verlicht.

En daarom leid Ik me lichtdragers op die u, mensen de waarheid moeten brengen, daarom maak Ik hen eerst vertrouwd met de waarheid en geef hun de opdracht verhelderend werkzaam te zijn, waar het ook is. Daarom stel Ik zo vaak de waarheid tegenover de dwaalleren om ervoor te zorgen dat ze tegen elkaar ingaan, want Ik wil dat in de harten twijfels opkomen, want pas iemand die twijfelt, begint te piekeren en te zoeken naar de waarheid.

Mijn leer, die Ik de mensen op aarde gaf, is van menselijke kant uit zo met dwaling vermengd, dat ze nooit meer 'n heilzame uitwerking op de mensen hebben kan. En daarom wil Ik ze reinigen, daarom geef Ik ze opnieuw in haar zuiverste vorm en draag er zorg voor dat deze leer aan de mensen die van goede wil zijn, wordt overgebracht. Wie ze wil aannemen zal de grootste zegen ondervinden, wie ze afwijst moet ook de verantwoording dragen.

Maar Ik heb mensen nodig die deze zuivere leer van Mij uitdragen op aarde, Ik heb volgelingen nodig tot wie Ik ook nu weer zeggen kan: "Ga uit en onderricht alle volkeren". Ik heb dus apostelen nodig die in mijn naam op aarde spreken en de mensen mijn woord verkondigen. En dezen moeten moedig optreden tegen hen die de dwaling aanhangen want dat is hun ambt waartoe Ik ze heb aangesteld, zonder vrees de waarheid tegenover de dwaling te stellen, zonder schroom uitsluitsel te geven welke schade er voor de ziel ontstaat zolang ze verkeerd wordt onderricht, zolang ze niet in de waarheid wandelt, die alleen naar Mij leidt. U, mensen zult ondanks dwaalleren ook op Mij kunnen aansturen, maar het is een vruchteloos worstelen, want u zult moeten begrijpen dat de dwaling en de leugen niet mijn werk zijn, integendeel het werk van mijn tegenstander en dat ze daarom elke vooruitgang verhinderen, dat verder een werk van mijn tegenstander nooit vooruitgang kan brengen, maar slechts alleen de waarheid u helpt opwaarts te gaan.

Ik kan geen concessies doen en de dwaling net als waarheid waarderen. Ik kan alleen de goede wil aanvaarden en hem zegenen doordat Ik u de waarheid doe toekomen, maar uzelf moet u dan ook openstellen, u mag u niet voor de waarheid afsluiten daar anders uw wil te kort schiet. U zult naar Mij en dus naar de waarheid moeten verlangen en u zult ze dan zeker in uw bezit krijgen. Maar neem niet aan dat Ik het met u eens ben als u wilt volharden in de dwaling. Wie Ik de waarheid toezend, is ook in staat deze te onderzoeken en te herkennen als waarheid, want Ik vraag niets onmogelijks van u.

Maar wie ze van Mij ontvangt, die moet er zich ook voor inzetten en zonder schroom er voor uitkomen, hij moet niet bang zijn te hard te lijken, want de dwaling kan niet scherp genoeg worden aangetoond, omdat ze het werk is van mijn tegenstander, die duidelijk zichtbaar tegen Mij in opstand is. De dwaling en de leugen richten heilloze verwarringen aan en beroven de mens van elk inzicht, ze zijn geen licht maar komen uit de diepste duisternis.

Treed daarom moedig tegen dwaling en leugen op, daar u in de waarheid een wapen hebt dat u de overwinning verzekert. Ik heb u uitverkoren als mijn strijders en u zult moeten strijden met het "zwaard van de mond", u zult niet bang moeten zijn dat u van een van uw medemensen hun lichtgelovigheid ontneemt, want dit is niet dienstig voor de mens zich te voltooien zolang het vals is. Maar u kunt iets goeds, zuivers en buitengewoon doeltreffends er tegenoverstellen: de waarheid die u van Mij zelf hebt ontvangen. U zult meer kunnen geven dan u van hen afneemt, u ontrukt hun zielen aan de macht van mijn tegenstander en leidt ze naar Mij.

Amen