Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5369
19 april 1952

God neemt de zorg voor aardse zaken op zich

Ik zorg voor het lichamelijke welzijn, als u het geestelijke welzijn nastreeft, dat zin en doel is van uw leven op aarde. Ik heb u deze belofte gegeven, dat Ik u wil bedenken met alles wat u nodig hebt, als u maar mijn rijk zoekt en zijn gerechtigheid. Als u ernaar streeft voor mijn ogen rechtvaardig te leven en voor uw ziel de graad van rijpheid te verwerven, die haar het recht geeft om het lichtrijk binnen te gaan. En Ik houd Mij aan mijn woord. Ik zorg als een vader voor uw aardse leven, omdat Ik deze zorg wel op me kan nemen, maar niet vanuit de volheid van mijn macht uw positieve ontwikkeling bevorderen kan, waarvoor uw vrije wil voorwaarde is.

Maar u moet niet door aardse zorgen gehinderd worden bij het geestelijk streven. U zult u volkomen zorgeloos alleen aan uw geestelijke taak moeten kunnen toewijden. Daarom zult u vol vertrouwen elke aardse zorg aan Mij kunnen overlaten. Ik wil ze voor u dragen. Ik wil u helpen in elke aardse nood. Ik wil als liefdevolle Vader voor mijn kinderen alles doen wat voor hen het aardse bestaan draaglijk maakt. Ik wil u bedenken met spijs en drank, met kleding en woning. Ik wil u gezondheid geven voor lichaam en ziel. En niets zal u ontbreken, als u maar uw best doet de taak van uw aardse bestaan te vervullen, voortdurend de vorming van uw wezen tot liefde na te streven en daardoor dichter bij mijzelf als uw Vader van eeuwigheid te komen.

Wie Mij tracht te winnen schenk Ik mijzelf en nog alles erbij wat hem gelukkig maakt. Maar op aarde moet hij zijn wil bewijzen, zijn liefde voor en zijn verlangen naar Mij. Hij moet leven naar mijn wil. Hij moet mijn geboden nakomen, die alleen liefde eisen voor Mij en voor de naaste. Dan kan hij er waarlijk zeker van zijn, dat Ik elke zorg voor zijn lichamelijk welzijn op me neem, omdat Ik wil dat mijn kinderen op aarde niet van het geestelijk streven worden afgehouden door zorgen van allerlei aard.

En al mag het ook lijken dat mijn liefde minder is geworden, al mag het ook lijken dat Ik niet aan u denk, wacht geduldig tot Ik me duidelijk aan u kenbaar maak. Vaak wil Ik dat u zich van de hulp van boven bewust wordt, wat pas kan gebeuren wanneer u schijnbaar hopeloos tegenover een nood staat.

Er bestaat geen nood, die zo groot is, dat Ik haar niet zou kunnen uitbannen. En er bestaat geen liefde, die zo diep is als de mijne, die steeds bereid is te helpen, maar door wijze beoordeling vaak eerst het tijdstip afwacht dat ze zich uit, om Mij aan u te kunnen openbaren in mijn liefde en macht. Maar laat u niet van de wijs brengen, doordat Ik me zo nu en dan verborgen houd. Ik weet precies wat u nodig hebt, zoals Ik ook weet hoe Ik u helpen kan, zodat het een echte hulp voor u zal zijn.

Maar vergeet niet uw ziel, wier nood waarlijk veel groter is wanneer haar geen hulp wordt gebracht. Want de ziel blijft bestaan wanneer uw lichaam vergaat. En wat u de ziel aan zorg hebt doen toekomen, kan niet meer van haar worden afgenomen. Het zijn schatten, die ze met zich meeneemt in het rijk hierna en die onvergelijkelijk kostbaar zijn in vergelijking met dat, wat het lichaam nodig heeft om op aarde te kunnen leven.

Maar nooit zult u zich ongerust hoeven te maken en bezorgd in de toekomst te kijken. Alleen wat u voor uw ziel doet is belangrijk. Laat al het andere aan Mij over, uw Schepper en Vader van eeuwigheid.

Amen