Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5037
9 januari 1951

De strijd tegen de vijand van de ziel - Het aanroepen van Jezus Christus

In de strijd tegen het kwade zult u steeds overwinnaar blijven als u Jezus Christus aanroept om hulp. Hij kent de vijand van de zielen, die ook Hemzelf als vijand tegemoet trad toen Hij op aarde leefde, en die de mensen ertoe bracht Hem aan het kruis te slaan. Hij kent hem en weet van zijn boosaardigheid, zijn list en geweld en zijn macht af, die hij misbruikt om u, mensen van God af te brengen en van Hem te vervreemden.

Hij kent hem en plaatst zichzelf tegenover hem om de strijd aan te binden zodra u Hem maar aanroept om hulp. U bent in voortdurend gevaar want hij ligt bij u op de loer en probeert u schade te berokkenen, hij weet wie er naar God streeft en deze in het bijzonder probeert hij ten val te brengen, doordat hij hem m.b.v. een vermomming wil misleiden, doordat hij zich vroom voordoet en toch vol van satanische gedachten is.

Jezus Christus echter legt zijn schandelijk spel bloot en geeft diegene het vermogen dingen helder te doorzien die zich aan Hem toevertrouwt. Geen roep tot Hem sterft ongehoord weg en Hem is geen vijand te machtig dan dat hij tegen Hem zou kunnen optreden, Hij dwingt allen en komt als overwinnaar tevoorschijn. Daarom hoeft u de vijand van uw ziel niet te vrezen, wat hij ook tegen u wil ondernemen, want zodra u Jezus Christus aanroept om hulp, om Zijn bijstand, laat hij u vanzelf met rust, omdat hij de kracht van de goddelijke naam kent en die vreest. Wie echter op eigen kracht vertrouwt en gelooft de hulp van Christus niet nodig te hebben, die blijft ook aan zichzelf overgelaten en moet zelf de strijd tegen de satan aanbinden. En hij zal het onderspit delven, want 'n zwakke mens is tegen zijn kracht niet opgewassen die hij (satan) ook van God ontvangen heeft en die hij nu op een totaal verkeerde wijze gebruikt.

Jezus Christus staat u, mensen altijd behulpzaam ter zijde, maar u moet naar Hem toegaan en Hem vragen om Zijn liefde en genade, u moet geloven in Hem, dat Hij een sterke overwinnaar is van de satan, dat Hij u dus helpen kan; en de hulp zal niet uitblijven, Hij zal de vijand van de zielen de toegang tot u beletten zodra u Hem wilt erkennen als uw Heer, zodra u zich aan Hem overgeeft, dat Hij u helpt. Want aan Zijn macht is alles onderworpen en Hij is ook meester over het geestelijke rijk van het boze, dus hebben de krachten der duisternis geen macht over u die de goddelijke Verlosser Jezus Christus om bescherming aanroept tegen het kwade. Beveel u zich aan in Zijn bescherming en Zijn genade, en Hij waakt over u.

Amen