Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5547
4 en 5 december 1952

Waar christendom

Een gelovige christen moet ook volgens zijn geloof leven, dat wil zeggen in de navolging van Jezus Christus Die de mensen een juist leven op aarde heeft voorgeleefd en dus het geloof in Zijn verlossingswerk verlangt om door Hem als christen te worden erkend. De christelijke leer moet vanuit het hart worden nageleefd, want de liefde is het die Christus eist van de mensen, een liefde die zonder eigenbelang is en daarom ook verlossend werkt, een liefde die bereid is offers te brengen, een liefde zoals Jezus ze de mensen heeft bewezen door Zijn dood aan het kruis. Een echte christen te zijn betekent dus zijn innerlijk wezen tot liefde om te vormen in het geloof in Jezus Christus, want zonder het geloof in Hem is de mens niet in staat tot deze verandering van wezen. Hij kan wel ook geloven in Hem en toch niet in de liefde wandelen. Dan echter is het alleen een vormgeloof, een verstandsgeloof, dat wel een bestaan van de mens Jezus zal laten gelden en misschien ook Zijn kruisdood, die echter niets weet over de betekenis van het offer dat de mens Jezus voor de medemensen heeft gebracht. Want het begrip daarvoor krijgt hij pas wanneer hij zich in de liefde oefent, omdat dan pas zijn Geest hem door het hart het juiste begrip daarvoor geeft.

Daarom betekent "christen zijn" ten eerste in de liefde te leven en dan bekent de mens zich ook tot Jezus Christus als Verlosser van de wereld. Maar een mens zonder onbaatzuchtige liefde is nooit een christen, al geeft hij zich voor de wereld ook daarvoor uit. Want het gaat bij het begrip christendom nooit om het geloof in het bestaan van Jezus, het gaat erom dat de mens zo leeft, zoals Jezus Christus op aarde heeft geleefd, om de naam christen met recht te kunnen voeren. Daarom is er in de wereld geen waar christendom meer, ondanks kerken en geloofsleren, want de Geest van Christus ontbreekt. De mensen zijn niet verlost, omdat Jezus Christus niet meer werkzaam kan zijn waar de liefde niet aanwezig is.

En de liefde is volledig bekoeld onder de mensen. Arm of rijk, hoog of laag, allen ontbreekt het voornaamste van het christendom, de liefde. Op het verlossingswerk van Jezus wordt door de mensen geen beroep meer gedaan. Ze plaatsen zich buiten diegenen voor wie Jezus Christus gestorven is. Ze zien wel het kruis, omdat ze Jezus Christus als mens en Zijn kruisdood niet kunnen loochenen, maar het is voor hen totaal betekenisloos geworden. Het zijn slechts hol klinkende woorden zonder betekenis en kracht, omdat de liefde pas het begrip ontsluit, doch de liefde is bestorven. Voor deze mensen stierf Jezus tevergeefs aan het kruis, en toch noemen ze zich christenen.

Geen van hen maakt zich de betekenis duidelijk, geen van hen doet zijn best een echte christen te zijn en vele christenen zien verachtelijk neer op de mensen die in hun ogen heiden of ongelovig zijn, omdat ze niet bij een officiële kerk of gemeenschap horen. En eens zal het voor al dezen een vreselijk ontwaken zijn, wanneer ze zonder verlost te zijn van de aarde gescheiden zijn en ze rekenschap af moeten leggen over hun levenswandel, wanneer de graad van de liefde zo laag is dat geen lichtschijnsel hem zal begeleiden bij zijn betreden van het hiernamaals. Dan pas zullen ze moeten zoeken naar de Verlosser van de mensheid en Hem moeilijk vinden, omdat ze geen echt geloof hadden in Hem, zonder Wie ze echter nooit zalig kunnen worden.

Oh, als u mensen eens wist wat u heeft verspeeld op deze aarde door uw besluiteloze instelling tegenover de belangrijkste zaken, als u eens wist hoe bitter u het eens zult moeten berouwen. U zult nooit zonder liefde zalig kunnen worden. U zult als ware christen uw weg op aarde moeten gaan, u zult Hem moeten navolgen, dat wil zeggen u aan Zijn geboden houden en dan pas zal uw geloof in Hem levend zijn, dan pas zult u Jezus Christus voor de wereld bekennen. U zult voor Hem opkomen en, zijnde door Hem verlost, ook de medemensen een juiste verklaring kunnen geven, dat en waarom Hij erkend moet worden, dat en waarom er zonder de verlossing door Jezus Christus geen eeuwig leven is, en dat voor God alleen het echte leven in de geest van Jezus gewaardeerd wordt, maar niet het naar buiten ten toon gespreide christendom dat in waarheid geen christendom is.

Amen