Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5343
24 maart 1952

God - Vader

Ik ben uw God en Vader.

Als God zult u Mij misschien nog erkennen, wanneer u zich door middel van gedachten met uw oorsprong en uw bestaan bezighoudt. U zult dus door verstandelijke overwegingen tot het resultaat kunnen komen, dat u een Schepper en Behoeder van eeuwigheid erkent, die voor u de Oerbron van kracht is en die u nu God noemt. Maar Ik wil als Vader door u worden erkend.

En dit is niet door verstandelijke activiteit tot stand te brengen. Dit stelt de werkzaamheid van de geestvonk in u voorop, die - zelf een deel van God - u de juiste verhouding tot uw Schepper van eeuwigheid duidelijk maakt. Maar u zult nu eerst zelf deze verhouding moeten aangaan, om Mij dan als Vader en uzelf als mijn kinderen te herkennen. Een mens die wel God erkent, maar niet op de hoogte is van de zin en het doel van zijn aards bestaan, zal niet de samenhang weten tussen zichzelf en God. En hij zal ook niet in staat zijn door middel van zijn verstand een band tussen zichzelf en God tot stand te brengen.

Want dit is de werkzaamheid van de geest, die als deel van Mij weer op Mij aanstuurt. De geest probeert dus weer nader tot zijn Vadergeest te komen, met wie hij weliswaar onafscheidelijk verbonden blijft, maar de geest zet ook de ziel die hij bewoont aan tot de vereniging, omdat deze - als hier buiten staand - de gelukzaligheid van de vereniging met Mij mist. Dus is de aaneensluiting met Mij gelijk aan de verhouding van een kind tot de Vader, terwijl het geïsoleerd staande wezen alleen het "schepsel" van God is en dus ook God beschouwt als een Wezen dat ver van hem af staat. Maar Ik wil met mijn schepselen verenigd zijn, ze als mijn kinderen aannemen, om ze gelukzalig te maken. Ik ben wel uw God, maar wil uw Vader zijn. Want u bent uit mijn liefde voortgekomen, niet alleen uit mijn macht. En de liefde zoekt blijvende verbinding, omdat ze gelukkig wil maken.

Maar de liefde is een vrij gevoel, dat nooit kan worden afgedwongen.

Daarom moet Ik voor u mensen eerst als God herkenbaar zijn, die u nu zult moeten leren liefhebben en die dan als Vader uw liefde beantwoordt. Deze vaderliefde zult u dan ook voelen. Ze zal u gelukkig stemmen en steeds inniger naar de Vader doen verlangen. Zolang u Mij als uw God alleen eerbied en gehoorzaamheid toont, openbaar Ik me nog niet als uw Vader. Want Ik verlang naar uw liefde, om dan vaderlijk met mijn kinderen om te gaan en ze gelukkig te maken met mijn liefde.

Dan staat u niet meer geïsoleerd in de schepping, ofschoon u zelfstandige schepselen bent. Dan hebt u Mij door uw liefde tot u getrokken. En de verbinding tussen ons kan nooit meer worden verbroken, omdat die altijd heeft bestaan, waarvan u zich alleen niet bewust was toen u in Mij alleen de God en Schepper zag, maar die uw Vader is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen