Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5772
18 september 1953

De kerk van Christus (1)

Wie verklaart tot de kerk van Christus te behoren, die moet ook leven als een christen anders strekt hij de kerk van Christus niet tot eer. Wanneer in de komende tijd van het geloof in Jezus Christus getuigenis moet worden afgelegd, dan zullen de ware aanhangers van zijn kerk bekend worden. Want de standvastigheid van geloof die zij nodig hebben om voor Zijn naam uit te komen, kan alleen verkregen worden door een levenswandel naar Zijn voorbeeld, een leven in navolging van Jezus. En dezen behoren dan ook tot de kerk die door Jezus is gesticht.

Tegenwoordig belijden nog veel mensen Jezus met de mond, ze zijn aanhangers van kerken die zich alle uitgeven voor de door Jezus Christus gestichte kerk. Leven dezen nu ook volgens de goddelijke wil terwijl ze Zijn goddelijke geboden over de liefde vervullen, dan zal in hen ook de nodige standvastigheid van geloof aanwezig zijn. Dan houden zij ook stand in de laatste geloofsstrijd en belijden Zijn naam voor de wereld. Het zullen er echter maar weinig zijn, alleen die mensen die in de liefde leven, zullen deze kracht opbrengen om weerstand te bieden tegen wereldse machten die het plan nastreven alles uit te roeien wat met het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser verband houdt.

En nu toont de mens dat hij christen is, nu pas kan hij zich als lid van de door Jezus Christus gestichte kerk beschouwen. En wie dan Jezus Christus voor de wereld belijdt, voor die zal Jezus Christus ook getuigen voor God, voor God de Vader, zoals Hij beloofd heeft.

De kerk van Christus telt niet veel aanhangers meer, en hoe meer de liefde onder de mensen verkoelt, des te kleiner zal de schare van de ware christenen worden, omdat de liefde onvoorwaardelijk moet worden beoefend om als waar christen te gelden en om de mensen een lichtend voorbeeld te zijn voor de ware kerk op aarde. Voor de kerk, waar geen officieel lidmaatschap van een kerkgenootschap voor vereist is, maar alleen om een leven van liefde volgens de goddelijke geboden - die de liefde als eerste vereiste hebben. Die kerk zal dan ook het zekerste teken, dat bewijst wie de Stichter ervan is, geven: het werkzaam zijn van de geest in alle leden.

De kerk van Christus is geen uiterlijk herkenbare instelling, ze is alleen maar de aaneensluiting van diep gelovige mensen die in de innigste verbinding met de Stichter van die kerk - met Jezus Christus - staan en daardoor ook door Zijn geest verlicht, geleid en vervuld worden. En die net als de discipelen van Jezus op aarde ongewone werken kunnen verrichten, met de hun gegeven geesteskracht.

Een sterk geloof en een diepe liefde geven blijk van het behoren tot de kerk van Christus; en alleen haar volgelingen zullen de laatste geloofsstrijd doorstaan, omdat zij met Jezus Christus zelf strijden en daardoor ook de overwinning zullen behalen op hem die tegen Christus is, op Gods tegenstander en zijn dienaren. Want Jezus Christus zal komen met macht en kracht en in heerlijkheid op de laatste dag, om Zijn kleine kudde tot zich te halen in het rijk van vrede. Zijn tegenstander zal Hij echter in boeien slaan en samen met hem allen die van hem afhankelijk zijn.

Amen