Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5775
25 september 1953

Knechten van de satan

Hoe onmetelijk diep zijn de mensen gezonken, aan wie het leven van de medemensen niet meer heilig is, die zich onbarmhartig als rechters over hun broeders en zusters opwerpen en oordelen naar willekeur, hen van de vrijheid beroven en hun schade toebrengen aan lichaam en ziel. Het zijn gewillige knechten van de satan, duivels van zin, totaal zonder enige liefde, onrechtvaardig in denken en handelen. Het zijn waarlijk tot duivels geworden mensen die geen barmhartigheid meer verdienen en die daarom onschadelijk gemaakt moeten worden als de tijd gekomen is. De tegenstander van God bedient zich van hen en ze voeren gewillig uit waartoe hij hen aandrijft.

Er is geen liefde meer onder de mensen en nog veel minder rechtvaardigheid, ieder zoekt alleen eigen voordeel en dwingt dit ten koste van de medemensen van hen af. En het zijn geen op zichzelf staande gevallen meer, maar de gehele mensheid beweegt zich in deze richting hoewel niet steeds duidelijk zichtbaar, maar in hun gedachten zondigen eveneens veel mensen - die niet verafschuwen of veroordelen wat duidelijk het werkzaam zijn van de satan is. De wereld is aan schanddaden die ten hemel schreien gewend. Ze duldt ze in plaats van daar tegen op te komen, ze helpt niet waar hulp nodig zou zijn. En het aantal duivels groeit elke dag en hun slechte daden vermeerderen zich.

Er zal echter een tijd komen waarin ieder zich voor God moet verantwoorden, daar niemand zich voor Hem kan verbergen en waarin alle schanddaden openbaar worden. De mensen geloven niet meer in een God, ze geloven niet aan een Rechter voor wie ze zich moeten verantwoorden en ze geloven niet aan een vergelding. Maar ze zullen tot op de laatste cent hun schuld moeten betalen, er zal hun niets worden kwijtgescholden, elk onrecht zal zijn genoegdoening eisen en de vrijheid die ze misbruikten, zal worden omgezet in een gevangenschap die ze eeuwigheden lang moeten verdragen, omdat anders hun schuld niet kan worden gedelgd, omdat ze zich anders niet kunnen verbeteren.

Alleen het diepst gezonkene moet zulke kwellingen verdragen, maar voor het einde van deze aarde zullen de mensen in de diepste diepte zijn beland, en de aarde zal, buiten de kleine schaar Gods getrouwen, alleen nog maar duivels te zien geven, vertegenwoordigers van diegene die daarom op aarde woedt, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Ook nu is deze al lang onmiskenbaar aan het werk, want hij zet de mensen aan tot wreedheden, tot leugens en intriges, hij brengt de mensen die hem niet ter wille zijn in de grootste nood.

De satan heeft zich belichaamd in zijn helpers en handlangers. En de wereld is vol zonde. De tijd van rampspoed is begonnen die het einde inleidt en ze zal verlopen zoals het verkondigd is in woord en geschrift. De vervolging van diegenen die hem niet ter wille zijn zal beginnen, van hen die God trouw blijven en Hem willen dienen en die daarom een tijd van strijd moeten doorstaan die tegen God zelf is gericht. Maar dan is het einde daar, dan is de tijd vervuld en aan de activiteiten van de satan wordt een einde gemaakt. Dan is het de dag van het gericht, waarop rekenschap wordt geëist, waarop de rechtvaardigheid van God alles vereffent, waarop ieder zal ontvangen wat hij verdient.

Amen