Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5077
2 maart 1951

De wederkomst van de Heer - Tegenwoordige tijd - Getuigen van de nieuwe aarde

U allen zult getuige zijn van mijn kracht en heerlijkheid. U zult mijn wederkomst beleven deels in de geest en deels in het vlees, want de tijd loopt nu ten einde en het zal geschieden zoals Ik het altijd en steeds weer verkondigd heb.

U zult mijn wederkomst beleven en daarvan getuigen in het paradijs op de nieuwe aarde, want die Mij trouw blijven tot het einde zal Ik op de nieuwe aarde plaatsen waar zij mijn woord ook aan hun nakomelingen zullen verkondigen zoals zij dat nu ook doen in mijn opdracht.

Ik weet wie daarvoor geschikt is en zal mijn knechten weten te beschermen voor de ondergang. Ik zal mijn discipelen van de eindtijd van buitengewone kracht voorzien opdat zij hun ambt goed kunnen uitoefenen, opdat zij moedig strijden tegen allen die Mij vijandig gezind zijn en hun haat ook op de mijnen overdragen. Doch geen van mijn knechten zal eerder van de aarde scheiden dan wanneer zijn missie vervuld is.

En de laatsten op deze aarde zullen de eersten op de nieuwe aarde zijn, waar hun opgave ook dezelfde zal zijn, namelijk mijn woord te verkondigen - al is het ook op een andere wijze. Het zal met verlangen aangenomen worden en daarom gezien worden als dat wat het is, als bewijs van liefde van de Vader die Zijn kinderen zalig wil maken. Allen zullen mijn stem herkennen als Ik door hen tot de mensen op de nieuwe spreek, want allen hebben zij de vuurproef op deze aarde doorstaan en zijn Mij trouw gebleven. Daarom zal ook hun loon groot en verblijdend zijn; zij mogen harmonisch leven in het paradijs op de nieuwe aarde dat geen mens zich nog kan voorstellen, dat hun echter ten deel valt opdat mijn macht en heerlijkheid openbaar zal worden - en Ik zelf zal bij hen zijn.

Ik zal komen in de wolken en ze thuishalen, Ik zal bij hen blijven omdat zijn mijn kinderen geworden zijn door hun trouw die zij Mij bewezen hebben in de geloofsstrijd. Zij zullen Mij zonder vrees belijden en van Mij getuigen zonder Mij eerst gezien te hebben, en zij zullen Mij daarom ook in alle glorie te zien krijgen voordat het definitieve einde gekomen is.

Wat Ik aankondig wordt vervuld, Ik zal weerkomen en u zult het beleven. Nog gelooft u niet dat die tijd zo nabij is dat u de verschrikkingen moet meemaken dat deze aarde vernietigd wordt door mijn toelating. Nog gelooft u niet dat de voorspellingen door zieners en profeten voor de tegenwoordige tijd gelden, dat u, mensen van de tegenwoordige tijd, grote dingen beleeft die geen mens zich kan voorstellen omdat er op deze aarde zoiets tot nog toe niet te zien was. Maar met ontzetting en onthutst zal de mensheid spoedig die gebeurtenissen op de voet volgen die een spoedige oplossing van de aarde geloofwaardig maken en dan gaat het zeer snel het definitieve einde tegemoet.

Maar mijn uitverkorenen zullen die tijd doorstaan omdat het mijn wil is, omdat ook deze tijd getuigen hebben moet die uitgekozen zijn om van deze gebeurtenissen te spreken - opdat mijn macht en heerlijkheid openbaar wordt onder de nakomelingen van het geslacht op de nieuwe aarde. Want het moet als een overlevering behouden blijven voor de nakomelingen, omdat er weer een tijd zal komen waarin de zonde de overhand neemt en Ik niet meer geëerbiedigd wordt. Dan zal hun getuigenis voor de dan levende mensen een vermaning en waarschuwing zijn welk noodlot diegenen ondervinden die Mij geheel vergeten. Dan zal vermelding gemaakt worden van de ondergang der oude aarde en het laatste gericht dat beslist heeft over leven en dood, over gelukzaligheid en verdoemenis.

Amen