Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5459
11 augustus 1952

"Waak en bid" - Voortdurende verzoekingen

Woorden van liefde hebben ook de goddelijke geest in zich. Daarom zult u alles mogen aannemen als goed, wat liefde laat herkennen. Maar toch zult u nog de herkomst van deze woorden moeten onderzoeken en niet blindelings een goddelijke oorsprong mogen aannemen, daar een dergelijk geloof gemakkelijk tot dwaling kan leiden.

Onderzoek daarom alles en behoud het beste. En vraag uw hart, wat dit erover zegt. Want het hart misleidt u niet als u serieus wenst in de waarheid vast te staan. Wel komen u aanmaningen toe uit het rijk hierna, omdat de lichtwezens u als medewerkers beschouwen. En ook de zielen, die u wilt helpen, nemen deel aan uw lot op aarde, want al rijpere zielen kunnen vooruitzien en ze hebben er behoefte aan u opmerkzaam te maken en tegelijkertijd voor u onheil af te wenden. Ze zijn echter niet op de hoogte van dag of uur, daar voor hen het tijdsbesef onduidelijk is. Maar ze zullen u niet bewust verkeerd onderrichten, want ze houden van u en willen u ook alleen maar het goede ten deel laten vallen. Daarom worden ze ook niet gehinderd wanneer ze u willen waarschuwen, omdat hun wil goed is.

Maar u mensen zult steeds waakzaam moeten zijn. U zult niet blind moeten voortgaan en u moet met God verbonden blijven. Maar dan zult u ook vredig uw weg gaan, ondanks aardse nood, want die raakt u des te minder, hoe meer u bent verbonden met Hem, die de enige is die u kan helpen. Bovendien is het goed voor u als u op alles let wat u ongerust kan maken. Waak en bid.

Want altijd bent u in gevaar, door de verzoeker in het nauw te worden gebracht. Waken echter betekent steeds om u heen kijken of de vijand nadert. Waakzaam zijn betekent u niet in gevaar begeven, het gevaar op tijd zien en mijden. Vaak schijnt iets onbeduidend en toch kan het onaangename gevolgen hebben. Het kan een werkelijk gevaar voor u zijn, wanneer u niet waakt en bidt om bescherming en hulp. Want de vijand van uw ziel zet valstrikken uit om u te vangen. En onoplettende, lichtgelovige en lichtzinnige mensen trappen erin en worden zijn buit. Daarom: waak en bid, opdat u niet in verzoeking zult vallen.

De macht van de satan is groot, maar de liefde Gods is nog groter en ze geldt al degenen, die van ernstige en goede wil zijn en deemoedig om Zijn genade vragen. Dan zal er geen onheil geschieden. Hij zal u aards en geestelijk beschermen en u behoeden voor tijdelijk en eeuwig verderf. En de wezens uit het hiernamaals grijpen ook helpend is, als ze weten dat hun beschermelingen in nood verkeren.

Amen