Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5324
27 februari 1952

De geloofsstrijd is meedogenloos - Het harden van het geloof

Het is dringend nodig dat u zich harden moet voor de laatste geloofsstrijd, want er zullen eisen aan u gesteld worden die u zonder een vast en onwankelbaar geloof niet kunt nakomen. Veel zal u onoverkomelijk lijken, als u op mijn kracht van het geloof geen beroep doet. Want bijna onmenselijk treedt de vijand van uw zielen tegen u op, en hij bedient zich van hen die op aarde macht bezitten en daarbij vol list en boosaardigheid zijn en met allen, die nog geloven, de strijd aan binden.

Het zal zulk een openlijk optreden zijn van satanische macht, dat u duidelijk herkennen kunt welk uur geslagen heeft. Dan weet u dat het de laatste periode is van de eindtijd, en dat het nog maar een korte tijd zal duren tot u verlost wordt van deze macht, die u echter niet kan schaden als u zich een vast geloof eigen kunt noemen. Het optreden van de vijand richt zich zo duidelijk tegen Mij zelf, dat u daaraan reeds herkennen kunt dat hij zijn wettig gezag overtreedt. En Ik heb u verkondigd dat dan het einde nabij is. Want de mens is op de aarde om tussen twee machten te beslissen, en moet daarom ook van die twee machten weten. Zodra echter een macht de kennis over die andere "Macht" verhindert, overschrijdt zij haar bevoegdheid en doet dat niet ongestraft.

Is nu de geloofsstrijd ontbrand, dan wordt door de manier waarop dat geschiedt duidelijk zichtbaar, welke macht aan het werk is. En deze tijd moet eerst komen omdat Ik niet eerder ingrijp dan nodig is, om die zielen nog gelegenheid te geven tot verandering van wil en geloof, die door het optreden van de satanische macht achterdochtig worden en zich dan nog bezinnen.

De mensen moeten hard aangepakt worden want zij luisteren niet meer naar de stem van de Vader die hen liefdevol aanspreekt. De stem van satan kan echter nog op sommige zielen een bepaalde uitwerking hebben en een omkeer tot Mij veroorzaken, maar alleen als de mens nog een vonkje geloof in zich heeft in een God, en zich aan deze God eerder toevertrouwt dan aan hem wiens slechtheid hij nu erkent. Het sterke geloof van de mijnen die ondanks de grote verdrukking niet van Mij afvallen, die hoe meer zij bedreigd worden, des te meer mijn naam belijden, zal hem tot nadenken brengen.

U moet zich harden voor de laatste geloofsstrijd ter wille van uzelf. Maar ook ter wille van uw medemensen, die u door uw geloof helpen kunt in een God te geloven die helpen kan, helpen wil en ook helpen zal als de nood ondraaglijk is geworden, als satan zijn werk volbracht heeft, als de mijnen met de dood bedreigd worden en Ik alleen hun hulp brengen kan.

Dan zal Ik komen en de mijnen wegnemen. Ik zal hun nood en verdrukking beëindigen, maar ook alles wat zich tegen Mij verzet terechtstellen op de laatste dag van deze aarde. Dan zal er een loven en prijzen zijn door de mijnen en de ontzetting van de dood bij de anderen. Dan is de dag gekomen waarvan geschreven staat; dat Ik zal richten de levenden en de doden, de gelovigen en de ongelovigen. Want mijn woord dat de waarheid is, zal vervuld worden.

Amen