Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5038
10 januari 1951

Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder

Ik wil u een teken geven, waaraan u zult herkennen wie degene is die tot u spreekt; een teken dat onweerlegbaar is, opdat u ook mijn rechtstreeks werkzaam zijn erkent. Maar u zult op alles moeten letten wat u overkomt, want Ik werk steeds binnen de grenzen van het natuurlijke, opdat u niet in geloofsdwang belandt, maar het u toch gemakkelijk moet vallen te geloven.

Het is mijn wil dat u in de vaste overtuiging leeft de zuivere waarheid te ontvangen. Daarom wil Ik u helpen waar dit geloof in gevaar is, waar twijfels in uw hart bovenkomen, waar u zwak wordt door de invloed van de satan. Weliswaar heeft hij grote macht, maar deze heeft nooit betrekking op de mijnen, die in mijn liefde de veiligste bescherming hebben tegen hem. Bent u dus van Mij door uw wil en uw gezindheid, dan zult u hem ook niet meer hoeven te vrezen. Want alleen over de besluitlozen en zijn aanhangers heeft hij zo lang macht, tot ze Mij aanroepen om hulp. Wanneer Ik de mijnen niet zou beschermen tegen hem, dan zou waarlijk mijn liefde of mijn macht gering zijn.

Kijk om u heen en let erop hoe hij werkt. Waar de wereld boven Mij wordt geplaatst, waar het verlangen naar de materie overheerst, waar geen liefde aanwezig is, daar is hij overal heerser en brengt hij het denken van de mensen in verwarring. Maar waar duidelijk het bij Mij willen komen zichtbaar is, waar Ik het doel ben, waar de materie slechts wordt geringschat en de mens ernaar streeft mijn wil te vervullen, daar is mijn gebied. En daar heeft de satan zijn macht verloren, ofschoon hij steeds weer tracht binnen te dringen als een wolf die Mij van mijn schapen wil beroven.

Maar Ik ben de goede Herder. Denk aan deze woorden van Mij: "Ik ben de goede Herder". Gelooft u dat Ik mijn schapen aan mijn vijand overlaat? Gelooft u dat Ik toezie hoe hij wil binnendringen in de schapenstal om verwarring te stichten in mijn kudde? Dan zou Ik geen goede Herder zijn en zou u moeten twijfelen aan mijn woord. Zelfs de verloren schapen probeer Ik terug te winnen, hoeveel te meer zal Ik hen die van Mij willen zijn tegen de vijand beschermen.

De macht van satan is wel groot, maar groter dan deze is mijn liefde. Dus is ook aan zijn macht een grens gesteld, om welke reden u, die naar mijn liefde verlangt, hem niet zult hoeven te vrezen. U bepaalt zelf door uw verlangen uw heer aan wie u wilt toebehoren. Alles wat u begeert en hem nog toebehoort, maakt u ook tot zijn knecht.

Streeft u echter Mij en mijn rijk na, dan bent u van Mij en blijft het tot in eeuwigheid, daar anders mijn liefde en mijn macht waarlijk begrensd zou zijn, als de mijnen er niet op zouden kunnen vertrouwen in elke geestelijke en aardse nood. Ik ben de goede Herder en laat mijn leven voor mijn schapen. Vergeet dit woord niet en u zult u steeds door Mij behoed weten en mijn tegenstander niet hoeven te vrezen.

Amen