Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5519
28 oktober 1952

Het toezenden van het zuivere evangelie is noodzakelijk

Steeds weer moet het evangelie in zijn zuiverheid tot de mensen worden gebracht, omdat alleen dit de kracht heeft de wil van de mens te veranderen. Het zuivere evangelie gaat van God uit. Het is Zijn tot de mensen gesproken woord dat blijft bestaan tot in alle eeuwigheid. Zodra het echter bij de onvolmaakte mensen aankomt, wordt het of net zo zuiver aangenomen en de levenswandel wordt nu in overeenstemming hiermee geleid, of het wordt van de kant van de mensen misvormd zoals het beantwoordt aan de wil van dezen. En dan verliest het alle kracht. Dan is het niet meer Gods woord, maar dat van de mensen. Zolang het woord van God zuiver en onvervalst blijft, is de uitwerking ervan ook duidelijk zichtbaar bij de mensen, bij wie zich nu een verandering van wezen voltrekt en die bewust op God aansturen. Maar heeft het goddelijke woord een verandering ondergaan, dan blijven de mensen onverbeterd, want ze hebben dat wat hun ommekeer tot stand zou moeten brengen omgevormd naar hun wil en er is iets ontstaan dat misvormd is, dat echter nog steeds als Gods woord wordt uitgedragen, doch volledig krachteloos is. God leidt daarom steeds weer het zuivere evangelie naar de aarde en Hij spoort de mensen aan het na te leven.

Het zuivere evangelie is de goddelijke leer van de liefde die de mens Jezus op aarde aan Zijn medemensen predikte en die altijd en eeuwig dezelfde liefdesleer zal blijven. Daar de liefde op aarde echter niet meer wordt beoefend, is de goddelijke liefdesleer voor de mensen ook niet te begrijpen. En waar het evangelie verkondigd wordt, wordt de liefde tot God en de naaste alleen zo zijdelings gepreekt. Want door menselijke invloed zijn er zoveel leren en geboden aan de mensen overgebracht, dat deze op de voorgrond treden als op de eerste plaats te vervullen, maar de verandering van het wezen der mensen, het eigenlijke doel van het aards bestaan, wordt niet meer nagestreefd. En toch geloven de mensen goede christenen te zijn, omdat ze zich gelegen laten liggen aan de vervulling van de bijgemaakte geboden en leerstellingen. Daarom moet steeds weer opnieuw gewag worden gemaakt van de goddelijke liefdesleer, zoals Jezus ze op aarde predikte. En daarom moet deze preek over de liefde opnieuw aan de mensen worden gegeven in de zuiverste vorm, opdat ze de kracht van het goddelijke woord kunnen gewaarworden als ze ernaar leven en dus zichzelf veranderen tot liefde. In haar kern is de liefdesleer van Jezus wel nog te vinden als de mens van goede wil is en ook de misvormde leer in ontvangst neemt.

Wie dus de geboden van de liefde als eerste en alleen belangrijke geboden beschouwt en hiermee in overeenstemming leeft, zal ook gauw helder en duidelijk de verandering van het goddelijke evangelie herkennen. En hij zal ook begrijpen dat en waarom steeds weer door het toezenden van boven, de zuivere leer van Christus naar de aarde komt. Hij zal het begrijpen dat God voortdurend tot de mensen spreekt en Hij Zijn woord in alle zuiverheid aan hen overbrengt, want wie in de liefde leeft, is ook doordrongen van de kracht van de liefde. Wie in de liefde leeft, wordt zelf onderricht door de geest in zich en voor hem is de oneindige liefde van God er de verklaring voor dat Hij alles doet om de mensen naar de waarheid te leiden en ze naar het eeuwige leven te voeren.

Amen