Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5982
22 juni 1954

Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers

U wordt onderwezen in het ware evangelie en u leert daardoor inzien, hoe verschillend mijn zuivere evangelie is van dat wat als mijn woord op aarde wordt verkondigd. U leert inzien dat mijn woord een verandering heeft ondergaan in zoverre, dat het anders wordt uitgelegd en er daarom ook anders gestalte aan wordt gegeven. Dat datgene wat alleen belangrijk is te weinig geacht wordt, daarentegen het onbelangrijke benadrukt wordt en er daardoor niet veel geestelijke successen behaald worden. Ik heb de mensen op aarde de enige begaanbare weg getoond doordat Ik onderwees en mijn leer zelf gestalte gaf, doordat Ik de weg ging die alle mensen moeten gaan om tot Mij te komen. Het is de "weg van liefde". Alleen het gaan van die weg garandeert de mens het hemelrijk, dat wil zeggen: het na zijn lichamelijke dood opgenomen worden in de lichtsferen waar de ziel gelukkig is in mijn nabijheid.

Mijn leer is echter ontaard. Zij is alleen nog maar te vinden, verborgen in een stelsel van menselijke toevoegingen, verkeerde uitleg en het nakomen van onbelangrijke geboden, die nooit of te nimmer door Mij aan de mensen werden gegeven, die echter een groot gevaar vormen, dat het enige belangrijkste gebod van de liefde over het hoofd wordt gezien en zodoende onvervuld blijft. Wat voor nut heeft het voor u mensen als u zich kastijdt, als u plichtmatige handelingen verricht of Mij met de mond belijdt, wanneer u het gebod van de liefde niet als het eerste en voornaamste erkent en er gevolg aan geeft? U denkt Mij te eren door talloze ceremonies, maar u kunt Mij toch alleen maar eren als u doet wat Ik van u verlang. En Ik verlang van u liefde tot Mij en tot uw naasten.

Zolang u bij ernstige zelfkritiek nog een tekort aan liefde bij uzelf ontdekt, bent u nog niet op de goede weg, al buigt u dagelijks en elk uur uw knie en slaat u uzelf op de borst. Dit is een menselijke behoefte en heeft alleen waarde voor mensen die u van uw vroomheid probeert te overtuigen. Maar hoe ver bent u nog af van de ware vroomheid, zolang u uw medemensen niet met die liefde omvat die ook uw liefde tot Mij bewijst. Zolang u kunt aanzien dat de mensen naast u in uiterste nood en benarde omstandigheden leven, zolang u niet op de eerste plaats deze nood probeert te lenigen - alvorens u genoegen schept in uiterlijke gebaren, vooraleer u de wereld aanhangt met wereldlijke praal door alles waarvoor u de naam bedacht: ter ere Gods. Op zo'n wijze wil Ik niet geëerd worden, zolang er nog nood ten hemel schreit tot Mij, welke u mensen goed zou kunnen lenigen als u mijn geboden van liefde in het hart wilde schrijven.

Zolang Ik op aarde leefde gold mijn zorg de noodlijdenden, armen, zieken en bedroefden. U, die zich voordoet als mijn "navolgers" op aarde, wat doet u voor deze noodlijdenden, armen, zieken en bedroefden?

Zolang u helpen kunt en toch uw hulp niet geeft, bent u ook geen ware navolger van Mij, ook al zou u zich die naam toe-eigenen. Ik beoordeel alleen het vervullen van mijn geboden van liefde, omdat al het andere - een diep geloof, het inzien van de waarheid, de verbinding met Mij en tenslotte de eeuwige zaligheid - uit de liefde voortkomt en nooit zonder de liefde kan worden verkregen, waaruit al blijkt waarom er op aarde die grote geestelijke nood bestaat, waarom de mensen ongelovig zijn en in dwaling voortgaan.

Mijn zuivere leer is de leer van de liefde die Ik op aarde heb verkondigd. Zodra deze leer verkondigd en ook in de praktijk beoefend wordt, leeft u mensen in de waarheid en bent u de weg van de navolging van Jezus opgegaan. Laat u echter deze geboden buiten beschouwing, dan zult u toch geen succes boeken voor uw ziel, ook al overtreft u uzelf in uiterlijke daden. U zult dan in dwaling verkeren en daarmee ook het geestelijke rijk binnen gaan, want Ik beoordeel alleen de graad van liefde die uw ziel bereikt heeft tot aan het uur van de dood.

Amen