Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5972
juni1954

Schijnbare rust - Ongewone kracht - Het komen van de Heer

De trouw die u Mij bewijst in de laatste tijd voor het einde wil Ik u belonen met een buitengewone toevoer van kracht, zodat zelfs het zwaarste u draaglijk lijkt,dat u in staat bent te volharden tot Ik zelf kom om u te halen. U zult de liefde van uw Vader duidelijk ervaren, u zult mijn tegenwoordigheid bemerken en daarom in elke nood tot Mij komen. U zult zo innig met Mij verbonden blijven dat u zonder vrees en met de zekerheid te overwinnen het einde verwacht en alleen nog geestelijk denkt, dat wil zeggen: alle belevenissen met het oog op de geestelijke ontwikkeling bekijkt en daarom ook begrijpt - waarom alles gebeurt zoals u het beleeft. U zult zien hoe gemakkelijk ook het zwaarste te verduren is als u uw weg met Mij gaat.

Daarom behoeft niemand de laatste tijd te vrezen die zich met Mij verbonden voelt, die tot Mij wil behoren en Mij niet ter zijde schuift wat hij ook begint.

Het wereldgebeuren gaat zijn gang en schijnbaar treedt er rust in. Maar het is slechts de stilte voor de storm die uitbreken zal wanneer hij het minst verwacht wordt. Want de satan woedt onder de mensheid en geeft niet eerder rust tot hij alles verstoord heeft, tot het hem gelukt is de mensen te verwarren zodat zij zich meer en meer tegen elkaar zullen keren en in haat strijdend tegenover elkaar staan, zodat zij elkaar in liefdeloosheid overtreffen en hem daardoor grote macht geven die hij benut op een verschrikkelijke manier.

De mijnen zullen bijzonder aangevallen worden door hem die de mensen ophitst om u te vervolgen, ter wille van uw geloof. De mijnen zullen ontsteld raken en angstig worden, maar zodra zij aan Mij denken komt er reeds de nodige kracht naar hen toe. En zij binden dan de strijd aan omdat zij weten dat zij voor Mij strijden, dat Ik als Legeraanvoerder hen voor ga, dat zij aan mijn zijde strijden en nimmer verliezen kunnen zelfs als een vijand in veel grotere getale tegenover hen staat.

Wie Mij trouw wil blijven zal het ook kunnen, want Ik verlaat hem niet en hij gaat niet ledig heen als hij zich tot Mij wendt om kracht en bijstand. Wiens wil Mij toebehoort die is reeds van Mij en deze laat Ik nimmermeer in de handen vallen van mijn tegenstander.

U mensen moet met zekerheid rekenen op een zware tijd die voor u ligt en uw kracht geheel en al opeist, maar u zult niet ongewaarschuwd blijven, u zult steeds weer een boodschap van boven krijgen. En u zult daaruit reeds kracht kunnen putten als u ziet, hoe alles vervuld wordt wat Ik u voorspeld heb.

Uw geloof zal steeds sterker worden en vol vertrouwen zult u mijn komst verwachten. En waarlijk niet tevergeefs, want als de aardse nood ondraaglijk dreigt te worden zal Ik komen om u te halen en u aan de handen van uw vijanden te ontrukken. Zij zullen de overwinning over u niet behalen, want Ik zal mijn tegenstander kluisteren en met hem allen die hem horig zijn zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen