Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5606
19 februari 1953

De activiteiten van de antichrist voor het einde

Door de invloed van de antichrist zal ook het einde bespoedigd worden, want nu stijgt de nood voor de mijnen ten top en maakt mijn komst noodzakelijk om aan deze nood een einde te maken. De antichrist heeft maar één doel voor ogen, Mij te onttronen en zichzelf op de troon te zetten. Hij wil de mensen het geloof ontnemen in een God en Schepper van eeuwigheid, om zelf des te hoger in aanzien te staan en geëerd en gevreesd te worden net als 'n god. Hij wil niet de liefde maar de onderworpenheid van de mensen bezitten, hij wil de algehele macht hebben en alleenheerser zijn.

Zolang de mensen nog gelovig zijn en een Macht boven zich erkennen voor wie zij zich eens moeten verantwoorden, zolang zullen zij hem die van hen verlangt dat zij tegen God ingaan niet ter wille zijn. Daarom zal de antichrist optreden tegen die Macht, doordat hij probeert het geloof in Mij met brutale middelen uit te roeien, met middelen die het voor de mijnen moeilijk zullen maken Mij trouw te blijven. Maar de kracht daartoe stroomt hen van Mij uit rijkelijk toe, want Ik zal Mij zo duidelijk aan hen openbaren dat zij steeds gesterkt worden in het geloof. Dat zij iedere onrechtvaardigheid aanvaarden in het besef dat Ik alleen geven kan en hun waarlijk vergeld wat hun aards is opgelegd.

De antichrist streeft ernaar de christelijke leer uit te roeien en een einde te maken aan iedere kennis over Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, hij verklaart Mij openlijk de oorlog en dat betekent zijn einde. Mijn tegenstander zal zich belichamen in een mens die hem in alles gehoorzamen zal, dat wil zeggen: hij zal diens ziel geheel en al in bezit nemen maar tevoren de mensen misleiden met allerlei voordelen die hem een overgrote toeloop verzekeren. Zijn spreken en handelen zal een masker zijn waaronder zich de slechtste gezindheid verbergt. Arrogantie, leugen en winstbejag zal hij meesterlijk verbergen, maar de liefdeloosheid zal hem spoedig ontmaskeren. Maar alleen voor de ogen der mijnen is dat duidelijk te zien, want voor zijn aanhangers laat hij het voorkomen alsof hij begrip heeft voor al het lijden dat hij echter niet probeert te verzachten, veeleer draagt hij er slechts toe bij dit lijden te vergroten.

De gelovige zal hem herkennen want hij heeft erg onder zijn heerschappij te lijden, maar wie hem ter wille is en openlijk met Mij breekt die wordt als vriend door hem behandeld en aards geëerd en geacht. Zodoende zullen spoedig twee partijen ontstaan, de meerderheid zal hem volgen en alleen een kleine kudde zal Mij in haar gezindheid en handelen trouw blijven. En dezen zullen voortdurend in gevaar zijn omdat mijn tegenstander de mensen aanzet hen op iedere manier schade te berokkenen, want de antichrist beloont zulk optreden tegen de mijnen om ook nog de laatste gelovigen die hem weerstand bieden tot afval te brengen.

Er zal voor de mijnen een tijd van bittere nood aanbreken. En toch zal ze draaglijk zijn omdat zij een buitengewone genadegave in ontvangst mogen nemen, want Ik laat mijzelf zien waar de mensen zwak dreigen te worden. Ik ken ieders wil en houding tegenover Mij en Ik laat waarlijk mijn tegenstander de overwinning over deze zielen niet behalen, bovendien is het einde nabij en omdat mijn gelovigen Mij in hun hart trouw zijn toegedaan kan Ik Mij nu ook buiten de wet om openbaren om hun kracht te schenken. En velen zullen Mij dan te zien krijgen en dan kan geen macht ter wereld hen meer van hun geloof in Mij afbrengen. En als Ik het van hen zou verlangen zouden zij ook het leven met vreugde voor Mij geven. Maar Ik beëindig het wrede spel van mijn tegenstander, en als hij gelooft gewonnen te hebben zal Ik komen in de wolken en oordelen het levende en het dode.

Amen