Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5747
15 augustus 1953

Het geloof in de missie van Jezus Christus - Het juiste onderricht

Wat u mensen tot heil moet strekken, stuur Ik u toe. In de strijd om stand te houden bij uw wilsproef op aarde, dreigt u te falen, omdat u niet de juiste middelen gebruikt. Omdat u nog een zwakke wil hebt en niet de weg gaat die u versterking van uw wil verzekert, de weg naar Jezus Christus.

Het geloof in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, is het enige en zekerste middel om uw wilsproef te doorstaan. Maar de mensheid ontbreekt het juist aan dit geloof. En daarom moet op de eerste plaats het geloof weer in de mens verrijzen, omdat zonder Hem het bereiken van het doel eenvoudigweg onmogelijk is. Daarom moet in de mensen eerst de kennis van Jezus Christus, van Zijn menswording, van Zijn werk van verlossing, weer levend worden. Ze moeten juist worden onderricht, welke missie de mens Jezus op aarde had te vervullen. Waarom deze missie nodig was en waarom de ziel van de mens Jezus zich aanbood om dit verlossingswerk te volbrengen.

De mensen moeten naar waarheid bekend worden gemaakt met de goddelijke Verlosser, opdat het geloof nu kan ontstaan en levend worden, omdat dan ook het bereiken van het doel op aarde zeker is. Om nu de mensen juist te onderrichten over het probleem van de menswording van God in Jezus Christus, is het ook nodig hun verder uitsluitsel te geven over de schepping en het doel ervan. Over de oorsprong van de schepselen en de reden van het gehele scheppingswerk.

De mens moet kunnen begrijpen waarin de missie van Jezus Christus bestond, opdat hij op aarde nu ook een zinvol en doelmatig leven leidt en - omdat hij daar zelf te zwak voor is - een beroep doet op de hulp van Jezus Christus.

De mens moet waarheidsgetrouw worden onderricht, opdat hij zijn leven op aarde juist gebruikt. Opdat het niet tevergeefs wordt geleefd zonder resultaat, zonder tot geestelijke voleinding te komen, die de mens wel bereiken kan, wanneer hij zich maar van de juiste middelen bedient. Wat eens als mijn woord door Jezus Christus aan de mensen werd geleerd, is voor veel mensen slechts een dood woord dat ze als resultaat van hun opvoeding wel in hun geheugen hebben gegrift, maar dat nog niet tot uitwerking kon komen omdat het niet tot hun hart doordrong. De mensheid maakt van dit woord geen gebruik. Ze neemt aanstoot aan misvormde leren en meent het recht te hebben alles af te wijzen. Ze laat mijn woord niet levend worden door de Geest.

En steeds weer probeer Ik mijn woord zodanig levendig vorm te geven, dat ze zelf het leven voelen. Dat in hen een verlangen ontwaakt om voortdurend door Mij te worden aangesproken.

En Ik kan dat alleen op zodanige wijze dat ieder mens dat wordt geboden wat hem aanspreekt. Want Ik wil ook die mensen winnen, die geen contact meer met Mij hebben. Die niets willen laten gelden wat hun tot nu toe als kerkelijk weten bekend is. Die zich graag willen losmaken van alles en door Mij nu weer gevangen moeten worden. Die Ik in liefde achtervolg om ze toch weer over te halen Mij aan te horen en hun standpunt te bepalen tegenover mijn woord.

En hiervoor heb Ik toegewijde dienaren nodig, die nu in mijn opdracht werkzaam zijn volgens mijn wil. Die luisteren naar mijn aanspreken, het vasthouden en verder leiden.

Ik heb mensen nodig die zich laten leiden door het gevoel, waardoor Ik zelf tot hen spreek.

Ik heb mensen nodig die Mij geen weerstand bieden. Die Ik zo kan onderrichten dat ze met het nu ontvangen weten kunnen werken en dit ook doen vanuit het onderkennen van het belang van hun taak, de mensen mijn evangelie te brengen als levend woord, zoals het van Mij afkomstig is.

Alleen dit levende woord kan weer tot leven wekken.

Jezus Christus moet met alle ijver bekend worden gemaakt, omdat de mensheid in gevaar is niet-verlost te blijven, omdat ze Hem niet meer wil erkennen en toch erkennen moet, om de opdracht van haar leven op aarde te verwezenlijken.

En dit moet voor de twijfelaars weer het bewijs zijn dat Ik het zelf ben Die zich uit. Dat Jezus Christus bekend wordt door mijn woord en het bekennen van Hem wordt gevraagd van iedereen die levend wil worden.

En wie serieus in de waarheid wil leven, die zal het bewijs vinden dat Ik zelf te herkennen ben als Gever van een leer die Jezus Christus en Zijn werk van verlossing boven al het andere stelt en de mensen tot het heil wil leiden, dat alleen in Jezus Christus kan worden gevonden.

Amen