Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5889
27 februari 1954

Zieken genezen in de naam van Jezus

Leg de zieken in mijn naam de handen op en zegen ze en de kracht van uw geloof zal hen dan genezen. Want Ik ben het aan wie u de zieken toevertrouwt, en mijn kracht is onbeperkt en werkt ook onbeperkt als u rotsvast gelooft. Alles wat u in verbinding met Mij doet zal u gelukken. Maar voelt u zich zo innig met Mij verbonden? Deze vraag moet Ik u stellen omdat daarvan alleen de kracht om zieken te genezen afhangt, daar het aan u ligt of u de genezing van uw medemensen mogelijk maakt. Uw geloof moet dus zo krachtig zijn dat u Mij levend naast u voelt en u nu samen met Mij werkt als u mijn naam uitspreekt, als u de zieke in mijn naam zegent.

Ik ben voor de mensen zo'n verre God geworden dat zij niet begrijpen kunnen dat, wanneer een mens zo innig met Mij verbonden is, hij mijn kracht naar eigen wil kan gebruiken. Zelfs mijn gelovigen brengen maar zelden zo'n sterk geloof op dat zij geen ogenblik twijfelen dat Ik ze ondersteun als zij hun medemensen willen helpen. En daarom zijn er maar weinig die over de gave om zieken te genezen beschikken, daar zij door hun vast geloof over mijzelf en mijn kracht beschikken als zij die nodig hebben.

In de eindtijd is het geloof aan Mij onder de mensen zo klein en zwak geworden dat een diep gelovig mens die over ongewone kracht beschikt, ook direct opvalt en hij nu óf grote geestelijke successen behaalt doordat hij zijn medemensen tot het geloof in Mij en de kracht van mijn naam brengt, óf wordt bestreden door hen die iedere kracht vanuit het geloof ontberen maar toch aanspraak maken op het recht de mensen mijn woord en mijn naam te verkondigen. Doch deze laatsten zijn meer te veroordelen dan zij die geheel ongelovig zijn, want zij kennen en erkennen Mij ook - maar hun ontbreekt het levend geloof in Mij. Zij zijn alleen behept met woorden die in henzelf nog niet levend zijn geworden, anders moest de werking van mijn woord bij hen te zien zijn. Zij hebben zelf nog niet beproefd wat een levend geloof vermag. En wanneer iemand hun een voorbeeld geeft, bestrijden zij hem, omdat zij zijn geestelijke superioriteit voelen daar zij vol nijd inzien dat Ik hen bijsta terwijl ze daar voor zichzelf nog geen beroep op hebben gedaan.

Doch in de laatste tijd voor het einde zullen er meer mensen komen in wie de gaven van de geest tot uiting komen. Mensen die zich zo innig met Mij verbinden dat zij alles wat ze doen, alleen met Mij verwezenlijken vanuit mijn wil en onder het aanroepen van mijn naam. Op allerlei manieren zullen zij blijk geven mijn afgezanten te zijn, want alles wat een met mijn geest vervulde mens doet, wijst op Mij en mijn rijk. Alles verraadt een bijzondere kracht waarover hij alleen daarom beschikt omdat hij Mij door zich laat werken, omdat zijn geloof in Mij en de kracht van mijn liefde zo sterk is dat die hem onbeperkt toe stroomt en hij daardoor ook zijn medemensen op bovennatuurlijke wijze onbeperkt kan helpen. Want hij is van liefde tot hen vervuld en die liefde geeft hem de directe kracht uit Mij, dus zal het hem ook mogelijk zijn alles tot stand te brengen.

Amen