Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5647
9 april 1953

"Wie door God wordt bemind"

Wie door God wordt bemind, laat Hij heel vaak moeizame wegen bewandelen en lasten dragen die hem bijna terneer drukken, maar altijd alleen voor zijn bestwil, want zo'n last die als een kruis is, kan hem tot zegen strekken bij de goede instelling tot Hem die zijn lot stuurt. Wie door God wordt bemind, Zijn liefde gaat wel uit haar al Zijn schepselen, doch in het bijzonder naar diegenen die er niet ver meer af zijn om het laatste doel te bereiken. Hij kent de gezindheid van ieder mens en zo weet Hij ook hoe ieder mens afzonderlijk tegenover zijn God en Vader van eeuwigheid staat en daaraan beantwoordend pakt Hij hem vaak aan om hem te helpen zijn doel te bereiken.

En alleen zo zult u voor uzelf mogen verklaren dat God getrouwe mensen die Hem duidelijk ter wille zijn, vaak moeten lijden en vaak een zware levensstrijd moeten voeren, die zo nu en dan aan de goedheid en liefde van God laat twijfelen. God weet precies waar alles goed voor is en als de mensen nu maar overtuigd zouden zijn van Zijn liefde en goedheid, zouden ze ook al het moeilijke inzien als beschikking van God en niet in opstand komen, ze zouden zich door Gods liefde weten vastgepakt en geduldig wachten tot het lot weer een andere wending neemt.

Er is waarlijk veel leed op de aarde, de mensheid smacht onder de druk ervan, maar ze ziet niet in dat het nodig is dat ze wordt opgevoed en verzet zich daarom innerlijk, terwijl ze zich alleen maar berustend zou moeten schikken, opdat al het moeilijke weer van haar zou worden afgenomen en de hulp van God duidelijk tevoorschijn komt, dat God als liefdevolle Vader te herkennen zou zijn door ieder die Hem herkennen wil.

Die door God wordt bemind, laat Hij lijden. Wel worden deze woorden bijna niet gelovig uitgesproken, want geen mens denkt eraan dat leed een waarachtig werkzaam opvoedingsmiddel is in een wereld waarin alleen steeds dat wordt nagestreefd, wat goed is voor het lichaam, waarin de liefde Gods niet wordt gezien in toestanden van nood en kommer. En toch is het Zijn liefde die zich zo uit zoals het dienstig is voor de ziel. Want God is op de hoogte van de zegen van het leed en Hij wendt daarom vaak zulke middelen aan, om de mensen van de aardse wereld af te houden, Hij wil hen liever zien lijden dan ondergaan in het moeras van de wereld en haar zonde.

Hij weet dat ziekte en pijnen een verandering teweeg kunnen brengen, maar dat de wereld nooit een geestelijk resultaat kan bieden voor de ziel, dat daarom de wereld eerst achteruit moet worden gesteld, waarvoor God Zijn indirecte hulp geeft doordat Hij de mensen afhoudt van de wereld en de gevaren ervan, door middelen die wel schijnbaar de liefde van God laten ontberen, maar voor de ziel nooit verderfelijk zijn, tenzij de mens in opstand komt tegen het lot en hij om Zijn tegenstander roept. Dan zal hij wel worden geholpen, maar anders dan de mens het zich voorstelt, hij helpt wel maar nooit zonder tegenprestatie. En deze tegenprestatie bestaat uit het afstaan aan hem van de ziel.

Geef u daarom over aan de wil van God als u getroffen wordt door nood en leed, mor en klaag niet, buig uw hoofd onder Zijn ordening en richt uw ogen alleen maar omhoog naar Hem. En Hij zal het kruis van u afnemen, Hij zal het u licht maken, zodra u zich, zonder iets te willen, overlaat aan Hem en zijn genadevolle leiding. Want u zult u steeds bemind kunnen weten door Hem die alleen door leed en nood u zelf voor zich wil winnen, die uw ziel wil louteren en haar steeds weer de gelegenheid biedt zich te beproeven in geduld en zachtmoedigheid, opdat dan de hulp Gods duidelijk komt, opdat Zijn liefde zichtbaar ingrijpt en Hij ook alle wonden heelt op de juiste tijd.

Amen