Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5861
24 januari 1954

Valse christussen en valse profeten

Ik verkondig u steeds weer: De tekenen en wonderen zullen toenemen, zowel die van de kant van mijn dienaren op aarde als ook die van de kant van mijn tegenstander. Want er zullen vele valse christussen en profeten opstaan om in opdracht van de vorst der duisternis dat te verzwakken, wat door mijn ware dienaren verkondigd en gedaan wordt, om hun wonderen en voorspellingen als twijfelachtig voor te stellen en de mensen in steeds diepere duisternis te storten. Doch de wonderen, die de valse profeten verrichten, zullen alleen daaruit bestaan aardse macht en rijkdom te vermeerderen. Het zullen geen daden van liefde zijn, die zij volbrengen. Door hen zullen werken ontstaan, die zij bestempelen als door bovenaardse macht tot stand gebracht, die echter alleen als opeenhopingen van aardse goederen gekenschetst kunnen worden, dus ook hem verraden, die heer is van de materie. Maar echte wonderen zijn werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mensheid. Echte wonderen zijn duidelijke uitwerkingen van de kracht van boven. En echte wonderen zullen alleen gedaan kunnen worden door hen, die als ware verkondigers van mijn woord op aarde werkzaam zijn. Die Mij en mijn stem belijden voor de wereld en trachten het geloof in Mij tot leven te wekken en te stimuleren. Dat zijn ook de echte profeten, die volgens mijn wil de mensen verkondigen wat hen te wachten staat en die Ik daarom heb uitgekozen om het verkondigde woord te verbinden met bewijzen van geloofskracht, opdat de mensen inzien door welke kracht en welke geest mijn vertegenwoordigers arbeiden. Want er zullen op het einde ook veel valse profeten optreden en door wonderdaden proberen de mensen in verwarring te brengen.

Mijn tegenstander zal met dezelfde middelen werken en het zal hem ook gemakkelijker vallen de mensen te misleiden, omdat hij hen geen ondergang verkondigt, maar steeds alleen een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang belooft. En omdat zijn wonderen daarin bestaan, deze wereldse vooruitgang op de voorgrond te plaatsen - omdat zijn wonderen voor de mensen een betoverende materiële opbloei zijn - omdat zijn voorspellingen een toekomst van rijkdom, eer en aards succes beloven, een wereld van opbouw en aardse volmaaktheid, wordt daarom aan zulke voorspellingen ook meer aandacht geschonken. Doch de mensheid wordt daardoor steeds meer afgeleid van het echte en ware dat mijn vertegenwoordigers op aarde hen bekend maken, dat de mensen voor het einde staan, dat al de materiële goederen hen niet van de ondergang - die zij met zekerheid tegemoet gaan - kunnen redden, als zij mijn woorden niet aannemen, maar naar de woorden luisteren van hen, op wie de vorst der duisternis zijn invloed uitoefent, die wel ook wonderen verrichten door zijn kracht, die op aarde machtig zijn omdat zij zich aan hem hebben uitgeleverd, wiens activiteiten echter steeds te herkennen zijn. Want liefde spreekt er niet uit hen. Hulp voor noodlijdende mensen valt er niet te ontdekken, hoewel zij zich ook van mijn woorden bedienen, of ook wel mijn naam op de voorgrond plaatsen om voor ware profeten gehouden te worden. Daar zal duidelijk het drijven van hem te herkennen zijn, die mijn tegenstander is, die in de laatste tijd alles proberen zal om mijn kleine kudde te verstrooien en voor zichzelf te winnen. Deze tijd is nu gekomen. Daarom geef acht op alles wat Ik u zeg, opdat u het juiste van het valse leert onderscheiden, het Licht van de verblinding, de Waarheid van de leugen, opdat u niet in handen valt van hem, die u wil verderven.

Amen