Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5745
12 augustus 1953

Gods woord wordt als een stroom van kracht ervaren door de zielen in het hiernamaals

Door de verbinding met het geestelijke rijk wordt onafgebroken een krachtstroom in beweging gezet, en deze krachtstroom heeft overal zijn uitwerking waar weer een zelfde streven naar boven herkenbaar is. Maar ook daar waar de mens nog niet bewust zijn weg zoekt, maar toch ook geen weerstand biedt, is de werking van die kracht zichtbaar. Want deze mens begint zich te openen en op te letten en hij gaat dan alles na, wat met het geestelijke rijk in verband zou kunnen staan - om nu voor zichzelf een oordeel te vormen.

Geloof het, mijn dienaren op aarde, u gaat niet ongemerkt aan uw medemensen voorbij. Geloof, dat uw handelen en spreken de aandacht trekt en dat dit reeds 'n uitwerking is van de krachtstraling die u in beweging zet. Het is alleen, dat deze werking, omdat ze 'n geestelijke beweegreden heeft, juist ook slechts geestelijk kan worden waargenomen. Zij zal tot uitdrukking komen in de gedachten van de medemensen die voor u wel niet zichtbaar zijn, maar toch de aanleiding kunnen zijn tot een innerlijke verandering van de mens. En zijn het niet de mensen op aarde die uit het stromen van kracht voordeel trekken, dan zijn het toch de zielen in het hiernamaals voor wie geen gedachte verborgen blijft, zodra zij maar ervaringen willen opdoen bij u - die de weg gaar volgens mijn wil.

Iedere toevloed van kracht, die door gebed of werken van liefde, door het doorgeven van mijn woord Op aarde of het voorlezen van dit woord, voor deze zielen zichtbaar is als een lichtstraal, wordt door hen als een weldaad aangevoeld - zodra zij bereid zijn deze aan te nemen. En daarom bent u steeds door zulke zielen omringd die zich bij u graag kracht willen verschaffen.

Wel zouden uw medemensen zich eveneens kracht kunnen verschaffen in overvloed, als zij u wilden aanhoren en zo deelachtig zouden worden aan de genadekracht van mijn woord. Maar hun wil is nog niet uitsluitend gericht op het winnen van geestelijke rijkdom, omdat zij aan de wereld nog te veel aandacht schenken, terwijl de zielen in het hiernamaals alleen dat als kracht, als weldaad ervaren, wat hen door u wordt aangeboden. Want de krachtstroom in het hiernamaals die hun door lichtwezens wordt toegezonden, zien zij eerst dan als zodanig als zij het eerste inzicht verkregen hebben, wanneer zij met uw hulp uit het rijk der duisternis of de schemering - de poort tot het licht hebben gevonden. Dit komt omdat zij zich nog te zeer in de nabijheid van de aarde ophouden, en daarom ook van de aarde uit makkelijker beïnvloed kunnen worden - dan door de wezens van het licht. Dezen staan echter reeds als helpers achter hen en maken hun het begrijpen van wat hun door u wordt aangeboden gemakkelijker.

Steeds echter staan zij in de stroomkring van de goddelijke kracht. Steeds worden zij door mijn liefdekracht aangeraakt en bespeuren haar werking. Maar Ikzelf kan geen directe invloed uitoefenen zolang zij hun weerstand nog volhouden, zolang zij nog in het gebied van de duisternis vertoeven waaruit u ze echter kunt bevrijden door liefdevolle voorlichting, door voorspraak en door beïnvloeding door middel van gedachten.

Alle goede gedachten doen zich gevoelen als kracht, op aarde zowel als ook in het geestelijke rijk. En daarom moet u ook uw medemensen alleen goede gedachten toezenden, dan zult u hun ook die kracht bezorgen die hun kan ontbreken om tot een innerlijke ommekeer te komen. Want al het goede denken, willen en handelen heeft een verlossende uitwerking, want het is de kracht die nooit zonder resultaat blijft.

Amen