Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.6001 - BD.7000


BD.6001 Valse christussen en profeten - Werkzaam zijn van de satan
BD.6005 Het eigenmachtig beëindigen van het leven
BD.6010 De kerk van Christus (3)
BD.6012 Gebed in stilte - Getuigenis afleggen voor de wereld
BD.6013a Verschillende gaven van de geest
BD.6013b Het spreken in tongen - Waarschuwing voor een bedrieglijke geest
BD.6015 Alles dient tot voltooiing
BD.6019 Eeuwigheidsbegrip - Volmaaktheid
BD.6022 In het huis van de Vader zijn vele woningen
BD.6023 Eindopenbaring van God
BD.6025 Barmhartigheid - Verhard uw harten niet
BD.6030 Onverschilligheid der mensen vergt hardere slagen
BD.6033 De weg van de liefde en het geloof
BD.6036 Niet alleen de daad geeft de doorslag, maar de wil
BD.6037 De komst van de Heer is letterlijk te verstaan
BD.6038 Nieuwe openbaringen - Motivatie - Bijbel
BD.6041 De instelling van de wereldse mensen tegenover het evangelie
BD.6042 Het uur van de dood zonder vrees - Gereedheid
BD.6045 Onmetelijk lijden van Jezus Christus
BD.6050 "Trek u terug in uw binnenkamer"
BD.6051 Gods woord: kracht in de eindtijd en in nood
BD.6052 Het laatste gericht - Daad van liefde en rechtvaardigheid
BD.6053 De weg van de navolging van Jezus
BD.6054 Het lot in het hiernamaals beantwoordt aan het denken en streven op aarde
BD.6059 De tijd van het ophanden zijnde einde
BD.6061a Licht is waar Gods geest werkzaam is (1)
BD.6061b Licht is waar Gods geest werkzaam is (2)
BD.6065 Een fysisch treffen tussen bewoners van hemellichamen is onmogelijk
BD.6067 Komende tijd van ellende
BD.6071 Zonde is een vergrijp tegen de liefde
BD.6079 Gods vermanende stem - Nieuw tijdperk
BD.6081 De afloop van een periode op aarde - Wetenschappers
BD.6084 Ernstige woorden van de hemelse Vader - Arts - Medicijn
BD.6086 De taak op aarde: Het vervullen van de geboden van de liefde
BD.6087 Oerzonde - Liefdesstraling - Jezus Christus
BD.6088 Jezus was zich tevoren van Zijn werk bewust
BD.6089 Strijden met het zwaard van de mond
BD.6090 Goddelijke vonk - De juiste verhouding tot God
BD.6096 Aards bestaan, daad van genade - Terugkeer naar God
BD.6098 God in Jezus Christus
BD.6100 De bestemming van de mens
BD.6108 Het doel van God: eeuwig leven - De vrije wil
BD.6109 Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog
BD.6111 "Vrees niet"
BD.6112 Strijd met het zwaard van de mond
BD.6113 Zelfkritiek: gedachten - liefde
BD.6115 Kruising van wegen - De weg naar boven is juist
BD.6116 Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid
BD.6117 Geestelijke wedergeboorte - Tevergeefse aardse levensweg
BD.6118 De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en tegenstander Gods
BD.6121 De juiste maat van de naastenliefde - "Zoals je zelf"
BD.6124 Woorden van troost - Lijden - Ziekte - Verbinding met God
BD.6125 De wil de waarheid af te wijzen
BD.6130 Motivatie van de menswording van Christus - Daad van erbarmen
BD.6134 Raadselachtige lichtverschijnselen
BD.6135 "Neem en eet"
BD.6137 "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken".
BD.6140 Levend water - De weg naar de bron
BD.6141 De ernstige wil bereikt het doel
BD.6143 De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord
BD.6144 Vrede aan de mensen die van goede wil zijn
BD.6145 Jezus vernam Gods woord - Middelaar tussen God en de mensen
BD.6147 Buitengewone nood - Buitengewone hulp
BD.6148 De verdere ontwikkeling op de nieuwe aarde
BD.6150 Wet van eeuwigheid: Liefde - Goddelijke ordening
BD.6157 Voorbede voor zielen in de duisternis
BD.6155 Er bestaat geen eeuwige verdoemenis!
BD.6156 "Gij zult niet doden"
BD.6158 Omvorming van het wezen alleen van binnenuit
BD.6160 Voor een ware knecht moet het oordeel van de wereld geen enkele waarde hebben
BD.6164 Alleen aansluiting bij God geeft kracht in de komende tijd
BD.6165 Het verspreiden van de goddelijke leer van de liefde is belangrijk
BD.6168 Het geloof in Jezus Christus - Verminderd leed
BD.6169 De naam Jezus overwint de duivel
BD.6170 Innerlijke weerstand - Hindernissen om de waarheid aan te nemen
BD.6176 Niemand wordt gelukzalig zonder Jezus Christus
BD.6182 Het werkzaam zijn van de tegenstander - Afweer tegen Gods woord
BD.6185 Het juist benutten van de tijd op aarde
BD.6189 Het werk van verlossing - Losprijs - Vrije wil
BD.6194 Ernstige waarschuwing de wereld niet aan te hangen
BD.6195 Het vernemen van het woord pas na de kruisdood
BD.6202 Levensopgave: dienen in liefde
BD.6204 De juiste wil garandeert de verandering van wezen
BD.6207 Vergoddelijking van de geschapen wezens
BD.6214 Gods wil: het grondbeginsel van de liefde
BD.6216 Het verlangen van een rijpe ziel naar God
BD.6218 Verlossingsarbeid voor de zielen - Voorbede
BD.6220 Aflossing van de schuld tot op de cent
BD.6225 "God is in mij" - In liefde werkzaam zijn
BD.6227 De verloste aan het einde - Bewoner van de nieuwe aarde
BD.6230 Einde - Omvorming en nieuwe schepping
BD.6233 Lijden en sterven
BD.6240 Jezus nam al het leed op zich - Waarom nog leed?
BD.6241 Het verwerven van geestesgaven
BD.6242 Straf voor de zonde? - Lot door eigen schuld
BD.6245 De verlossing van Lucifer - Weerstand tegenover de wilsproef
BD.6249 De bescherming van God voor Zijn strijders en knechten
BD.6250 Geestelijk keerpunt - De nacht komt naderbij
BD.6252 De opdracht, waarheid te verbreiden, stelt het ontvangen van waarheid door God voorop
BD.6256 De mens staat kort voor het doel
BD.6261 Goddelijke leiding door de Geest
BD.6262 De stem van het geweten - Gevoel - De juiste weg
BD.6266 Geen voorbede is vergeefs voor zielen in het hiernamaals
BD.6269 Vergoddelijking - Geestvonk
BD.6271 Stilte voor de storm - Toegeruste strijders
BD.6273 Het onderwerpen van de wil - Verantwoordelijkheid
BD.6274 Het van God verwijderd zijn en de verkeerde instelling tegenover Hem
BD.6275 Kracht en werking van het goddelijk woord
BD.6276 De verlossing van Lucifer - De thuiskomst van de verloren zoon
BD.6277 Slagen van het noodlot - De liefde van de Vader
BD.6280 Het ware gebed en de ware godsdienst
BD.6283 Het openen van het hart voor geestelijke gaven
BD.6284 Geestelijk leider op aarde - Jezus Christus
BD.6286 Strijd tegen begeerten en hartstochten
BD.6289 Bestuurder van het lot - God van liefde
BD.6290 Slagen van het lot - Geneesmiddel
BD.6291 Tijdstip van het einde
BD.6292 Gods aanwezigheid en uiting
BD.6296 Traagheid van denken
BD.6301 De gemeenschap van Jezus Christus
BD.6305 Wees werkzaam voor de eeuwigheid
BD.6306 Het een worden van de ziel met de geest
BD.6309 Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen
BD.6311 Echte liefde is leven
BD.6312 Het weerzien in het hiernamaals
BD.6313 Verschijning in de kosmos
BD.6315 Het afdalen in de hel
BD.6317 Hernieuwde gevangenschap
BD.6319 Vrede in God
BD.6320 Dienen in vrije wil - Eigenliefde
BD.6321 Het gebed als genademiddel
BD.6323 Het geïsoleerd zijn van de hemellichamen
BD.6324 De nadering van een ster
BD.6325 Aardse leven slechts doorgang naar het vaderland
BD.6330 Verklaring van de slagen van het noodlot
BD.6331 Gods oneindige liefde - Het kruisoffer
BD.6333 Jezus Christus betekent alles
BD.6335 Het werkzaam zijn van satan (2)
BD.6336 Het plan van de vergoddelijking van de wezens
BD.6338 Gods voortdurende zorg over de mensen
BD.6340 Genademiddelen - De weg met God
BD.6343 Dood christendom
BD.6344 Ontbrekend zelfbewustzijn in de scheppingen
BD.6346 Aandacht voor het wereldgebeuren
BD.6355 Het doel van de nood: de verbinding met God
BD.6359 De brede en de smalle weg
BD.6360 Sociale lasten - Naastenliefde
BD.6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood
BD.6364 Wezens van andere werelden
BD.6365 Armoede belemmert het werkzaam zijn in liefde niet
BD.6367 Het openen van de poort naar de gelukzaligheid
BD.6374 "Wat u de Vader vraagt in mijn naam"
BD.6375 Denkactiviteit
BD.6376 Het ernstige streven naar het rijk Gods
BD.6377 Voorwaarden voor het ontvangen van waarheid
BD.6378 Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus
BD.6379 Het begeren van de waarheid garandeert waarheid
BD.6381 Het toekeren naar God in vrije wil - Liefdesband
BD.6383 Het benutten van de genaden van het verlossingswerk
BD.6388 Het wijzen op gebeurtenissen in de natuur
BD.6391 Van geestelijke werkzaamheid mag niet materieel geprofiteerd worden
BD.6402 Kerkgebouwen
BD.6405 Veranderd sterrenbeeld
BD.6410 Het evangelie van de liefde (1)
BD.6414 Het evangelie van de liefde (2)
BD.6417 Het geestelijk dieptepunt is bereikt
BD.6418 De weg naar het vaderhuis - Gods leiding
BD.6419 Bezetenheid
BD.6420 "Eeuwige verdoemenis" - Licht - De wil van Lucifer?
BD.6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem
BD.6423 Zaligheid en dank van de verloste zielen
BD.6425 Waarschuwing om niet ondoordacht te handelen en te spreken
BD.6427 Levend geloof in Jezus Christus
BD.6434 Licht van boven - Gods woord
BD.6436 Een juist inzicht vereist het werkzaam zijn in liefde
BD.6438 Reden en doel van de geboorte van Jezus
BD.6439 Denk aan het einde
BD.6443 Het werkzaam zijn van duistere machten
BD.6445 Het kerkmerk van de kerk van Christus
BD.6447 Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander
BD.6449 Overtuigd erkennen van Jezus Christus
BD.6452 Laatste fase - Geloofsstrijd
BD.6454 Gasten op aarde - Juiste beheerder
BD.6459 Voorbede voor Lucifer
BD.6460 Loutering van de zielenpartikels - Verderfelijke geesten
BD.6462 De uitwerking van dwaalleren in het hiernamaals
BD.6465 Verbinding tussen de werelden der sterren en de aarde
BD.6466 Arbeid in de wijngaard in de laatste tijd
BD.6467 De waarheid laat u de Volmaaktheid van God inzien
BD.6468 Gevaren van de mediamieke ontvangst
BD.6470 Schepping der natuur bewijs van Gods liefde
BD.6471 Aankondiging van oproer en onrust
BD.6474 De waarheid is noodzakelijk om volmaakt te worden
BD.6477 De weg omhoog niet zonder Jezus Christus
BD.6478 Maria verschijningen - Tekenen en wonderen - Het werkzaam zijn van de satan
BD.6479 Voor God zijn duizend jaar als een dag
BD.6480 De werkzaamheid van slechte geesten - Bezetenheid
BD.6481 Erkennen en ontkennen van God - Godloochenaars
BD.6482 Aangaande de voorspellingen over het einde
BD.6483 Verlossingswerk heeft een uitwerking in het hiernamaals
BD.6485 Geloof aan het bestaan van Jezus
BD.6486 Kenmerk van de waarheid: Jezus Christus - Liefde
BD.6487 Een wijzen op het einde
BD.6488 Verstandelijk weten - Studie - Openbaringen
BD.6493 De massa staat nooit achter de waarheid - Verbreiding - Tegenstander
BD.6498 Levensvonk - Liefde - Geschenk van genade
BD.6499 Het licht van de liefde: inzicht in de waarheid
BD.6501 Tekenen van en verwijzingen naar het einde
BD.6503 De beschermgeest in het leven
BD.6508 Overgave aan Jezus Christus - Heiland - Arts en bevrijder
BD.6511 Aankloppen aan de deur van het hart - Liefde voorwaarde om aan te nemen
BD.6512 Kruisweg via Golgotha
BD.6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus
BD.6514 Opstanding ten leven
BD.6524 Het aardse scheppen en moeite doen voor het einde
BD.6529 Een geestelijke en aardse ommekeer is te verwachten
BD.6531 Het nederdalen ter helle - De vijandschap van Lucifer
BD.6538 Geloofsstrijd - Vijandigheden - Antichrist
BD.6540 Gods leiding en de overgave van de wil
BD.6541 De dwaalleer van de zielenslaap
BD.6543 Afgedaald in de hel
BD.6545 In het bijzonder worden zij die naar het geestelijke streven in het nauw gebracht
BD.6547 Meelopen is nutteloos
BD.6551 Het streven naar de geestesgaven - Het kenmerk van de kerk van Christus
BD.6553 De verbinding met God: in liefde werkzaam zijn
BD.6554 De voorloper van Jezus
BD.6557 Verandering van wezen - Strijd tegen verkeerde liefde
BD.6559 De juiste woordverkondiging - Gods tegenwoordigheid
BD.6568 Jezus Christus schenker van kracht en leider
BD.6569 Gebedsverhoring - Geloof
BD.6570 Mijn schapen herkennen mijn stem
BD.6573 God zelf openbaart zich in het woord
BD.6574 Aardse vooruitgang - Geestelijke achteruitgang
BD.6575 De vereniging van de geestvonk met de geest van de Vader - Jezus
BD.6577 Liefdevolle voorbede voor wereldse mensen
BD.6579 "Niemand komt tot de Vader…."
BD.6580 De ware vrede
BD.6582 Voorbede voor medemensen
BD.6585 De stem van het geweten
BD.6586 Motivering van de opheldering over het heilsplan en het doel van het aardse leven
BD.6587 De profetische gave is 'n charisma, dat verplichtingen oplegt
BD.6588 Logische motivering van het wereldgebeuren
BD.6590 Wereldgebeuren - Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd
BD.6591 Kennis van de gang tijdens de voorontwikkeling
BD.6592 Verklaring voor het buitengewone genadegeschenk
BD.6596 Geestelijk laag niveau gevolg van de niet gedelgde zondeschuld
BD.6598 Zaligheid of hernieuwde kluistering - De vrije wil
BD.6599 "God blies hem een levende ziel in"
BD.6600 Met de kruisdood begon er een periode van verlossing
BD.6601 De natuurcatastrofe voor het einde
BD.6607 Het belijden voor de wereld
BD.6610 Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend nodig
BD.6611 Wat is onder doop te verstaan?
BD.6612 Laat de geest in u werkzaam zijn
BD.6615 De Vader spreekt met zijn kind
BD.6616 De vrees voor de dood
BD.6617 Belijden voor de wereld
BD.6619 Het zich verantwoorden voor het gerecht - Openlijk belijden
BD.6621 Afgedwongen handelingen zijn zonder waarde voor de eeuwigheid
BD.6624 Roep tot Jezus Christus vanuit de duisternis
BD.6625 Denk aan de tijd na de dood
BD.6627 Verschillende geestesrichtingen - Waar is waarheid?
BD.6629 Laatste reddingspogingen - Laag niveau van de mensen
BD.6633 Aardse grenzen kunnen overschreden worden op geestelijke wijze
BD.6635 Onheil en ellende - Gods wil of toelating
BD.6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman
BD.6637 De angst om te sterven - Het van te voren schouwen in het geestelijke rijk
BD.6638 Over de "hel" - De hernieuwde kluistering - De eindeloze liefde van God
BD.6639 Wat onder "schijnlichten" te verstaan?
BD.6640 Twijfel aan geloofsleren - Geestelijke dwang
BD.6642 De ziel van Jezus
BD.6647 Wat is de ziel?
BD.6649 Uren christendom - De weg naar Gods hart
BD.6652 Het op juiste waarde schatten van het leven op aarde
BD.6657 Gods aanwezigheid is de zekerste bescherming
BD.6662 Verlossende activiteiten in het hiernamaals
BD.6666 Voortijdig verwoesten - Oppotten van aardse goederen
BD.6670 Het erkennen van Jezus Christus en het benutten van de genaden
BD.6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis
BD.6674 Mysterieuze verschijnselen
BD.6675 Voortzetting van BD.6674
BD.6676 "Beproef alles en behoud het beste"
BD.6677 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
BD.6678 Vriendschap van de Heer - Het voortijdig wegroepen
BD.6679 Het vermogen om te kunnen denken, legt ons een verplichting op
BD.6681 Over de wegneming
BD.6682 Het verkeer met het rijk hierna
BD.6687 Werkzaam zijn in liefde is een teken van Gods tegenwoordigheid
BD.6689 Van het nabij zijnd einde moet steeds weer melding worden gemaakt
BD.6691 Bezetenheid - Zondeschuld der vaderen
BD.6693 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven
BD.6694 Gods waarschuwing voor de kwelling van de hernieuwde kluistering
BD.6696 Het doen ontvlammen van de liefdesvonk - Aanwijzingen daarvoor
BD.6700 Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het einde - Jezus Christus
BD.6701 Liefde en leed als louteringsmiddel
BD.6703 De een moet de ander dienen - Produkten om mee te sjacheren - Beroep
BD.6704 Belofte van Gods hulp - Standvastigheid in het geloof
BD.6706 Waarschuwing voor de tegenstander - Strijd tegen hem
BD.6709 "Aan wie ge de zonden zult vergeven"
BD.6710 Slechte gevolgen van de dwaalleren
BD.6717 De woorden bij de instelling van het avondmaal
BD.6719 "Ik kwam zelf naar de aarde"
BD.6720 Nood als redmiddel
BD.6721 Verlossing - Avondmaal
BD.6724 De nauwe band met God
BD.6725 Een woord op Oudjaar
BD.6727 Wanneer wordt het geestelijke in de materie vrij?
BD.6728 Plicht van een leraar: de leerstof te onderzoeken
BD.6729 Het ontvangen van de waarheid vraagt het prijsgeven van de kennis die men al heeft
BD.6730 Het bewust werken aan de ziel
BD.6732 Overlevering - Sacramenten - Sacramentele werking
BD.6735 Toevoer van licht in het hiernamaals
BD.6736 Ware arbeiders voor het rijk Gods
BD.6737 Reddingsmiddelen van de lichtwezens
BD.6738 Strijd om het bestaan is absoluut noodzakelijk
BD.6740 De uitwerking van valse leren - Bestrijden
BD.6741 Bron van leven - Het juiste voedsel voor de ziel
BD.6745 Het werkzaam zijn van de Geest - Gemeenschap van gelovigen
BD.6748 Verandering van wil en wezen - De hulp is Jezus Christus
BD.6749 Eigenliefde - Naastenliefde
BD.6750 Gods grenzeloze liefde - Het ontsteken van de liefde in de mens
BD.6753 Beproeving van het geloof
BD.6757 Predestinatie? - Verschillende mate van genade?
BD.6758 Geloofsstrijd - Antichrist
BD.6760 Luister onophoudelijk naar Gods woord - (Ik doe niets verkeerds)
BD.6761 'n Ernstige waarschuwing de wereld niet aan te hangen
BD.6762 Wereldgebeuren - Chaos - Antichrist
BD.6763 Liefdevolle hulp aan medemensen die in nood zijn
BD.6765 De val in de diepte gelijk aan het ontbreken van inzicht
BD.6768 Heilswerking van Gods woord - Opwekking - Leven
BD.6769 Over de doop - De doop van volwassenen
BD.6770 Het natuurgebeuren, laatste waarschuwing voor het einde
BD.6771 De zegen voor de ziel van een mentale verbinding met God
BD.6778 De ware Arts voor de ziel
BD.6779 Aanmaning niet te verslappen tijdens de arbeid in de wijngaard
BD.6781 Noden nemen toe in de eindtijd
BD.6782 Echte en valse profeten
BD.6783 Verkeerde overdreven ijver
BD.6784 Onmetelijke liefde Gods - Verlossingswerk
BD.6787 De juiste verhouding van een kind tot de Vader
BD.6789 De ommekeer van dood naar leven - De helper Jezus Christus
BD.6792 Het afwijzen van Jezus Christus is hetzelfde als het afwijzen van God
BD.6796 "Wie in de liefde blijft" - Vreemde goden
BD.6797 Iedere ziel moet de weg naar Jezus Christus vinden
BD.6799 Gericht - Het "woord zelf" wordt tot oordeel
BD.6800 De verhouding van kind tot Vader
BD.6801 Satanische activiteit in de eindtijd
BD.6804 Het werk van liefde en barmhartigheid van Jezus Christus
BD.6807 Onvergankelijke wezens - Zichzelf van het leven beroven
BD.6810 Opstanding op de derde dag
BD.6812 Verwijzing naar het einde van een tijdperk
BD.6813 Het vervullen van door mensen uitgevaardigde geboden vervangt geen werkzaam zijn in liefde
BD.6814 Waarheid komt van binnen - Verlangen ernaar
BD.6817 De ziel wisselt van verblijfplaats - De dood van het lichaam
BD.6821 Tweeslachtige wezens - Het hiernamaals
BD.6823 Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil
BD.6827 Verhevigde strijd tegen de vijand - Het aanroepen van Jezus Christus
BD.6828 Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel - Verbanning
BD.6831 Wat zijn "genademiddelen"?
BD.6833 Waarschuwing voor schijn en uiterlijkheid
BD.6834 Het ware christendom
BD.6837 Aardse opbloei - Wereldse vooruitgang
BD.6838 De toestand na de dood
BD.6842 Gods wil treedt op de voorgrond wanneer de tegenstander grenzen overschrijdt
BD.6843 Gedachten zijn uitstralingen uit het geestelijke rijk
BD.6844 De juiste Arts en de juiste medicijn
BD.6845 De goede Herder
BD.6846 Het werkzaam zijn in liefde duidt op verandering van wezen
BD.6847 Beïnvloeding van de ziel door de geest
BD.6848 De motivering van Gods openbaringen
BD.6849 De ware vrede is alleen in God
BD.6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid
BD.6851 Weerzien en betrekkingen in het hiernamaals
BD.6852 In het begin was het woord
BD.6855 Verontreiniging van lucht, water en voedsel
BD.6858 De aardse weg van de engelen
BD.6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten
BD.6860 Zonder Jezus Christus wordt men niet vrij
BD.6864 De aarde is een plaats van verderf geworden
BD.6870 Eindprofetieën en aanmaningen
BD.6874 De zegen van de twijfel - Waarheid
BD.6876 Een geloof zonder de werken is geen geloof
BD.6877 "Word volmaakt, zoals uw Vader volmaakt is"
BD.6882 Eindprofetie - Behoord u tot de mijnen?
BD.6885 De beslissing van de wil voor God
BD.6920 Het lot van de zielen in het hiernamaals
BD.6924 Arbeid aan de ziel: verandering van de eigenliefde tot naastenliefde
BD.6925 Het kunnen geloven vereist het willen geloven
BD.6930 De ontwikkeling van de ziel voor haar belichaming
BD.6931 Aardse kennis is geen wijsheid
BD.6932 De Brug naar Mij is Jezus Christus
BD.6936 Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd
BD.6938 Laat het kruisoffer niet tevergeefs gebracht zijn
BD.6939 Gods worstelen om de wereldlingen
BD.6940 Gods zegen over al ons doen - Huwelijken
BD.6941 Het geschenk van God: een vonkje van Zijn liefde
BD.6947 Het openen van de deur van het hart - Avondmaal
BD.6948 Het overschatten van materiële goederen
BD.6951 Jezus kwam als Redder in de nood
BD.6954 Lucifer en zijn afval van God
BD.6955 Alleen op deze aarde is het kindschap Gods te bereiken
BD.6956 Zegen van de verbindingen van de aarde met het lichtrijk - Stralen
BD.6957 Het geloof dat bergen kan verzetten
BD.6958 De juiste weg wordt de mensen getoond
BD.6959 Toenemende verzoekingen - Innig gebed - De kracht van het woord
BD.6963 Denkvermogen betekent niet het produceren van gedachten
BD.6967 Geestelijke dwang
BD.6968 "Zoek eerst het rijk Gods"
BD.6969 Het geloof in Jezus Christus loopt gevaar
BD.6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede
BD.6971 Het doel van de tegenstander: verwoesting
BD.6972 Het aanroepen van Jezus Christus bij verzoekingen en noden door de tegenstander
BD.6973 Het heilsplan van God - Oerzonde - Adam's val - Verlossing
BD.6976 De wilsvrijheid schakelt bewijzen om te geloven uit
BD.6977 Gescheiden werelden - Verschillend hemellichamen
BD.6979 Laatste scheiding - De komst van de Heer
BD.6984 Het belang van een leven in liefde
BD.6985 De geestelijke missie van de mens Jezus
BD.6987 Louteringsproces door beproevingen
BD.6989 De zegen van de ziekte - Genade van het plotseling weggeroepen worden
BD.6990 Verkoop uw ziel niet
BD.6991 De vrije wil was aanleiding van God af te vallen - Vergoddelijking
BD.6993 Gods wegen zijn niet altijd de wegen van de mens
BD.6994 Vonk van liefde - Verlossing door Jezus Christus

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes