Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6586
2 juli 1956

Motivering van de opheldering over het heilsplan en het doel van het aardse leven

Onbeperkt stromen mijn genadegaven u toe en u zou waarlijk rijkdommen kunnen verzamelen op aarde en rijk gezegend kunnen binnengaan in het rijk hierna, na de dood van het lichaam. En Ik zal ook tot aan het einde de mate van genaden nog vergroten. Ik zal het u zo gemakkelijk mogelijk maken in het bezit van geestelijke goederen te komen, maar steeds moet Ik u de vrijheid laten, aan te nemen wat u in de rijkste mate wordt geschonken.

Maar als u het afwijst, is er voor u geen redding meer. Want tegen uw wil kan Ik noch uw levenswandel, noch uw geestelijke rijpwording leiden. En zo komt het uur van het einde steeds dichterbij. Daarom geef Ik u in de eindtijd opheldering die u mensen tot nadenken zou moeten stemmen, omdat ze een weten betreft dat slechts weinig mensen tevoren bezaten: Ik stel u in kennis van mijn heilsplan, van het doel van uw aards bestaan en van de zin en het doel van de schepping.

Wanneer u serieus over deze opheldering nadenkt, zult u niet meer zonder bedenkingen van de ene dag naar de andere kunnen leven, maar zult u zich afvragen of u beantwoordend aan het doel van uw leven over de aarde gaat en welk lot u wacht na uw sterven, en u zou gered zijn van de ondergang. En daarom gaat mijn voortdurende zorg uit naar het toevoeren van dit weten aan die mensen die zich nog niet bewust zijn van hun opdracht op aarde. Ik gebruik soms de meest wonderlijke middelen om die mensen dit weten voor te houden. Doch waar de weerstand tegen Mij nog te groot is, daar zijn ook alle pogingen tevergeefs, juist omdat de vrije wil in acht moet worden genomen. Ik wil alleen de mensen ertoe brengen zich middels gedachten te verbinden met het geestelijke rijk. En Ik probeer deze banden op vele manieren tot stand te brengen.

Waar mijn evangelie wordt verkondigd, daar wordt de goddelijke Verlosser nader tot de mensen gebracht en kan de rechtstreekse band van de mensen met Mij in Jezus Christus tot stand worden gebracht. En dus zijn deze mensen gered, zodra ze zich aan Mij in Jezus Christus hebben overgegeven. Maar waar de verkondiging van het evangelie niet plaatsvindt, waar de mensen zich van elke zodanige bijeenkomst verre houden en ook alle kerkelijke geloofsleren afwijzen, daar bestaat alleen nog de mogelijkheid de gedachten te activeren door een waarheidsgetrouwe beschrijving van mijn plan van de vergoddelijking van datgene wat eens uit de kracht van mijn liefde is voortgekomen. Want het ontstaan en bestaan van de schepping in haar wetmatige ordening zet de mensen toch aan tot nadenken over de zin en het doel en haar oorsprong.

Een waarheidsgetrouwe beschrijving kan ook succesvol zijn in zoverre, dat de mensen hun gedachten laten dwalen in gebieden die buiten de aarde zijn te vermoeden, dat dus nu ook een verbinding tot stand is gebracht die door de lichtwezens ten volle wordt benut, doordat ze zich inmengen en onderrichtend werkzaam zijn. Ik wil geen ziel verloren laten gaan en Mij zijn alle mensen even lief. Ook diegenen die nog ver van Mij af staan tracht Ik te winnen en vaak moet Ik bij dezen andere middelen gebruiken. En zo zijn ook de taken van mijn dienaren op aarde zeer verschillend en ieder voorzie Ik van de gaven die hij het beste productief wil en kan maken. En Ik zet hem ook op de plaats waar mijn arbeid met succes kan worden benut.

En het dienen van Mij en mijn rijk bestaat altijd alleen daarin, verbindingen tot stand te brengen tussen de mensen en het geestelijke rijk. Want er is geen hoop voor de zielen die alleen de wereld zien en nastreven, die elke gedachte aan een geestelijk rijk verwerpen en daarom geen enkele van de genaden benutten die hun allen worden aangeboden. De rijkdom van mijn genaden zal steeds vergroot worden uitgestort tot aan het einde. En alles is genade wat ertoe bijdraagt de blikken van de mens opwaarts te richten, zijn gedachten naar Mij en mijn rijk toe te keren, opdat hij vastgepakt en omhoog getrokken kan worden, opdat hij niet verloren zal gaan wanneer het einde van deze aarde gekomen is.

Amen