Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6051
13 september 1954

Gods woord: kracht in de eindtijd en in nood

Wat u van Mij ontvangt, dat zal in de komende tijd voor u onontbeerlijk worden wanneer u kracht en troost nodig zult hebben omdat u de moed dreigt te verliezen. Nog zijn u vredige dagen beschoren, nog zult u de tijd kunnen benutten voor uzelf, nog zult u zich kunnen wijden aan uw geestelijke ambities zonder daarin te worden gehinderd, maar de tijd komt, en hij is niet ver meer, waarin u beperkingen worden opgelegd, waarin u niet meer zult kunnen doen en laten wat u wilt. De tijd komt, waar het geestelijke streven de strijd wordt verklaard en waar de mensen zich bang laten maken omdat ze aards moeten offeren wanneer ze Mij niet verloochenen. En dan zullen alleen die mensen standhouden en Mij trouw blijven, die van Mij zelf kracht in ontvangst nemen door de overdracht van mijn woord. Dezen zullen Mij zelf horen spreken en daarom zonder vrees zijn. En op deze tijd wijs Ik u en Ik beveel u daarom aan, u tevoren al kracht te verzamelen opdat het komende u geen schrik aanjaagt.

Wat Ik u geef, dat moet u sterk maken voor de strijd met mijn tegenstander, die onherroepelijk komen zal, zoals Ik het heb verkondigd door mijn woord. U staat vlak voor deze tijd, al merkt u daar nu nog niets van. Op deze tijd bereid Ik u voor doordat Ik u toespreek om in u een sterk geloof te laten opleven. Daarom bedenk Ik u mensen buitengewoon, omdat u buitengewone krachttoevoer nodig hebt en omdat u tevoren opmerkzaam gemaakt zult moeten worden, om ijverige arbeid aan uw ziel te verrichten, opdat u op de laatste strijd voorbereid bent, opdat u als overwinnaar hieruit tevoorschijn zult kunnen komen.

Ik bekommer Me om de mijnen op heel bijzondere wijze. Ik ben bij hen aanwezig waar hun geloof en hun liefde dit zullen toelaten en mijn tegenwoordigheid betuig Ik door mijn woord. En er zal hun waarlijk kracht toekomen in overvloed als ze in de tijd van nood steeds weer hun toevlucht nemen tot mijn woord. Alle angst en moedeloosheid zal van hen wijken, want als ze Mij zelf horen, voelen ze zich geborgen en beschermd door Hem Die machtig is en vol van liefde. En ze vrezen de mensen niet meer en ook niet degene die hen wil verderven. Ze vertrouwen op hun Vader van eeuwigheid. Ze wachten op Hem Die komen zal in de wolken, Die hen bevrijden zal uit alle nood.

Amen