Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6932
1 oktober 1957

De Brug naar Mij is Jezus Christus

Voor u allen heb Ik mijn bloed vergoten. Voor u, die in zonde en diepe ellende leeft, die nog het aardse kleed draagt dat bewijs is voor een toestand die niet mijn wil en mijn werk is, maar uw eigen wil en de verwezenlijking ervan als reden had.

Als mens bent u onvolmaakte schepselen, want u bent afhankelijk van een hogere macht. U bent geen vrije, krachtige wezens die onbeperkt kunnen werken, want u had de vrijheid en de kracht voor uzelf verspeeld. U had ook het licht en het inzicht weggegeven. U maakte uzelf tot onzalige schepselen met een verblind denken.

En daarom gaat u nu over de aarde en hebt u de mogelijkheid uw vroegere gelukzalige en volmaakte staat weer terug te krijgen, omdat mijn overgrote liefde en barmhartigheid u de hand reikt; omdat Ik voor u een brug heb gebouwd, die u de terugkeer naar Mij mogelijk maakt; omdat Ik voor u allen het verlossingswerk heb volbracht, dat de grote schuld teniet deed, die aanleiding was van uw onzalige toestand.

Maar u mensen bent u er niet van bewust, dat u alleen met het doel van een verandering van uw wezen over de aarde gaat; dat u onvolmaakt, dus ongelukkig bent en weer volmaakt zou moeten worden om ook onbeperkt gelukzalig te worden. Dit gebrekkige bestaan op aarde is voor u voldoende en wilt u niet graag verliezen. En daarom doet u er zelf niets aan die brug te betreden, die Ik heb gebouwd om bij Mij te kunnen komen. U hebt in u geen verlangen naar uw ware vaderland, omdat u zonder enig weten bent over wat u oorspronkelijk bent geweest.

En u zou dit weten kunnen verkrijgen, als u maar zou besluiten op aarde een leven in liefde te leiden. Dan zou u ook de brug aanschouwen en hem willen betreden. U zou Mij en mijn verlossingswerk herkennen en leren begrijpen. U zou u tot Mij aangetrokken voelen, omdat u ineens de zekerheid zou hebben, dat alleen Ik u kan terughalen in uw vaderhuis.

Ik heb voor u allen mijn bloed vergoten, opdat het u schoon zou wassen van uw schuld. U mensen begrijpt deze woorden niet zolang u het aan een leven in liefde laat ontbreken. Dan is zowel mijn menswording als ook mijn verlossingswerk voor u onbegrijpelijk en twijfelachtig. U zult dan niet in Mij kunnen geloven, omdat de liefde pas het geloof ten leven wekt.

Maar werken van liefde zult u kunnen verrichten wanneer uw wil maar juist is. Uw wil echter is vrij. De wil kan evenwel worden aangespoord het goede te doen, juist te handelen, een leven in liefde te leiden. En dit gebeurt door de toevoer van mijn woord.

En zo zult u begrijpen, dat het buitengewoon noodzakelijk is de mensen steeds weer aan te spreken en hun de leer van de liefde te verkondigen, die Ik als mens Jezus op aarde predikte. Door ze aan te spreken kunnen de mensen allen erop gewezen worden zich in te zetten voor een leven in liefde en dan pas kunnen ze het geloof verkrijgen en nu bewust naar Mij in Jezus Christus komen. En Ik neem ze allemaal op, omdat Ik voor allen gestorven ben aan het kruis. Maar Ik kan de mensen niet dwingen om onder mijn kruis te komen. En vrijwillig zullen steeds alleen die komen, die van goede wil zijn en niet geheel zonder liefde.

Ofschoon nu mijn bloed voor alle mensen is gevloeid, zullen niet alle mensen in de zegen van het verlossingswerk delen. Want de wil van de mens zelf moet bereid zijn zich te laten verlossen. En dat betekent, dat hij Mij moet erkennen, dat hij in vrije wil de weg gaat naar het kruis, opdat hij zich dus in zijn zwakheid en gebrekkigheid aan Mij zelf toevertrouwt en Mij om hulp vraagt, dat hij zijn eigen schuld inziet en erkent, en weer terugverlangt naar zijn God en Vader, van wie hij zich eens afwendde in vrije wil.

Hij moet de brug betreden. Dat wil zeggen: hij moet de verbinding vinden van deze aarde naar het geestelijke rijk. Hij moet inzien dat niet de aarde zijn vaderland is, hij moet dit vaderland zoeken buiten de aarde. Hij moet beseffen dat hij zelf een gebrekkig schepsel is en zijn Schepper vragen zich over hem te ontfermen. Het kind moet naar de Vader verlangen.
Dan heeft hij ook zeker de brug betreden, die Ik zelf heb gebouwd door mijn kruisdood. En dan zal ook de goddelijke Verlosser Jezus Christus helemaal worden herkend in Zijn missie, omdat Hij zelf de brug is die naar Mij leidt; omdat de mens dan zeker de weg naar het kruis neemt en Ik hem nu ook de poort kan openen naar de gelukzaligheid.

Amen