Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6414
29 november 1955

Het evangelie van de liefde (2)

Ik kan u steeds alleen hetzelfde zeggen wat Ik u leerde toen Ik op aarde wandelde, want u bent slechts ter wille van één doel op aarde geplaatst: de liefde in u te ontsteken en tot een alles verlichtende vlam te laten worden. Dit is uw levensdoel en op dit doel heb Ik u mensen zelf gewezen. En steeds zult u hetzelfde vernemen wanneer Ik tot u spreek door mijn geest. Steeds is het de leer van de liefde die Ik boven al het andere stel, omdat zonder liefde ook geen ander weten u van enig nut is, omdat u zonder liefde levenloos bent en dan dus het doel van uw leven op aarde niet vervult.

Maar de mensen horen het niet graag, wanneer ze steeds weer tot liefde worden aangemaand. Want ze voelen dat hun juist dat ontbreekt wat Ik als voornaamste verlang. Ze zijn nog sterk gehecht aan de eigenliefde en ze zouden hun leven, hun denken en handelen geheel moeten veranderen wanneer deze eigenliefde in onbaatzuchtige naastenliefde moet worden veranderd. Het betekent voor de mensen een innerlijke strijd die des te zwaarder is, hoe sterker een mens beheerst wordt door eigenliefde. En of Ik hun ook onophoudelijk de liefde preek, of ze daar ook van alle kanten op worden gewezen, het is voor hen geen "blijde boodschap". En daarom mijden ze meestal de plaats waar mijn leer van de liefde wordt verkondigd. En zo was ook mijn schare maar klein ten tijde van mijn verblijf op aarde. Het waren er steeds maar enkele die Mij navolgden omdat zij de diepe waarheid beseften die in mijn woorden lag. En het zullen er steeds maar weinige zijn die ook nu mijn woorden ter harte nemen en in daden omzetten, die Mij dus "navolgen".

De liefde betekent alles en haar uitwerking is voor u mensen onvoorstelbaar. Maar u doet geen poging de kracht van de liefde bij uzelf te beproeven. U hecht te weinig betekenis aan mijn woorden en daarom moet Ik u steeds weer hetzelfde prediken: leef in de liefde, want alleen door de liefde zult u zalig kunnen worden. Zolang u mensen dit eerste en belangrijkste gebod niet vervult, zolang erkent u Mij niet, ofschoon u zich christenen noemt, ofschoon u mijn naam in de mond neemt. Zolang u zelf niet de liefde beoefent, kunt u ook niet Mij zelf onderkennen als uw God en Verlosser, want daarvoor ontbreekt u elk begrip. Het ontbreekt u aan de kracht van het geloof.

U bent zich er nog niet van bewust geworden wat een levend geloof is en hoe u dit levend geloof kunt verkrijgen, daar u anders uw best zou doen, werken van liefde te verrichten om tot een levend geloof te komen, om nu ook overtuigd Mij te kunnen belijden voor de wereld. Onbaatzuchtige liefde baant u de weg naar omhoog en elk werk van liefde is een stap vooruit. Maar dan zult u ook levend in Mij kunnen geloven. En dan zult u ook de betekenis van mijn liefdesleer begrijpen en zelf ijverig uw best doen deze liefdesleer van Mij te verkondigen in mijn naam.

Al het weten baat u niets, wanneer u mensen de liefde niet hebt. Maar u zult tot diepste wijsheid komen op de weg van de liefde. De liefde is het die u mensen ontbreekt en die u in u zult moeten ontsteken. De liefde is het die u met Mij verbindt, van Wie u zich eindeloos lange tijd gescheiden hield. De liefde is ook de kracht om weerstand te bieden aan degene die u van Mij gescheiden wil houden. Maar zonder liefde bent u zonder kracht, zonder licht en in zijn macht. Alleen de liefde kan u redden en daarom zal mijn woord u steeds alleen liefde leren. En Ik zal nooit ophouden u mijn woord toe te sturen om u te helpen gelukzalig te worden.

Amen