Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6783
13 maart 1957

Verkeerde overdreven ijver

Het veld dat u zult moeten bewerken, zal in zijn omvang steeds overeenkomen met uw wil om actief te zijn en uw geschiktheid. Het kan heel groot zijn als u zich er volledig en helemaal voor inzet, en het kan slechts een geringe omvang hebben, al naar gelang uw wil en uw ijver om dienstbaar te zijn, want Ik oefen geen druk of dwang uit, Ik geef zoals u het verlangt.

Vaak echter vergen ook mijn arbeiders in de wijngaard teveel van zichzelf in zoverre dat ze zich zelf boven hun kunnen uit opdrachten opleggen waarvoor Ik ze niet heb aangesteld, zodat ze eigenmachtig gebieden willen bewerken vanuit een zekere eerzucht, met de bedoeling zich te willen onderscheiden. En dan zullen ze meer schade aanrichten dan zegen, want ze begeven zich door hun eerzucht buiten mijn terrein, en voor mijn tegenstander betekent dit een welkome gelegenheid om nu zijn aanwijzingen te geven, waaraan dan ook vaak gehoor wordt geschonken. En dat is het gevaar dat voor iedere arbeider in de wijngaard dreigt die zich niet strikt aan mijn aanwijzingen houdt, die gedreven wordt door overdreven ijver omdat hem de innerlijke deemoed verlaten heeft, omdat hij veel bereiken wil maar niet velen zou willen helpen.

Het is maar een klein verschil, maar al mijn arbeiders in de wijngaard zouden bij zichzelf serieus moeten nagaan, welk motief hen aanzet om in de wijngaard te werken. Ze moeten niet verzuimen, Mij in stil gebed te vragen om mijn aanwijzingen en dan altijd dat doen waartoe ze zich innerlijk aangespoord voelen. Maar ze moeten zich geen arbeid voornemen die Ik hun niet heb toegewezen en die daarom meer als wereldlijke arbeid moet worden bestempeld, ofschoon ze schijnbaar geestelijke doeleinden beogen.

U mensen weet niet met welke middelen mijn tegenstander werkt en hoe makkelijk hij u in zijn vangnetten kan verstrikken. Maar u hoeft zijn slachtoffer niet te worden, zolang u in diepste deemoed bij Mij schuilt en altijd wenst alleen maar door Mij geleid te worden. Maar Ik zal u geen gebied om te bewerken toewijzen zolang u dit gebied niet beheerst. Betreedt u het echter zonder mijn opdracht, dan wordt u door de tegenpartij beïnvloed, omdat deze uw zwakheden kent om op de voorgrond te willen treden. En hij is u nu ook van dienst zoals u het wenst.

Al heel vaak zijn mensen deze weg gegaan, die bereid waren Mij te dienen maar die niet in een kleine kring wilden werken, doch voor zichzelf een werkterrein zochten, waar ze meer in de openbaarheid konden treden, zonder van Mij de opdracht te hebben verkregen. En vaak voerden ze werkzaamheden uit, zonder te bemerken door wie ze daartoe gebracht zijn. En zo was het ook mogelijk dat aanvankelijk goede knechten ongeschikt werden voor het werk in mijn wijngaard, omdat nog teveel wereldse neigingen in hen sluimerden die tevoorschijn traden en hun verkeerde overdreven ijver motiveerden.

Maar wederom hoeft dit gevaar niet gevreesd te worden door allen die Mij willen dienen, als Ik zelf hun meer waard ben, wanneer ze Mij ook hun zwakheden en gebreken toevertrouwen en Mij bidden om bescherming voor eigen falen en als ze maar steeds op mijn aanwijzingen wachten voordat ze aan een werk beginnen. Wel worden al mijn dienaren ook geconfronteerd met verzoekingen, omdat ieder nog zwakheden en gebreken vertoont, die hij kent en probeert te benutten. Maar de nauwe band van die mens met Mij beschermt hem ervoor hieraan ten offer te vallen, terwijl de binding met de wereld ook de weerstand van een mens verzwakt en er dan ook het gevaar bestaat dat hij eraan ten prooi valt.

Houd daarom uw blik altijd naar binnen gericht, volg niet zo zeer het wereldgebeuren, maar de geestelijke ontwikkeling in de wereld, in uw omgeving en bij uzelf. Dan zult u ook ijverig bescheiden werkzaamheden verrichten. U zult aan u zelf werken, u zult uw medemensen steeds behulpzaam terzijde staan en u zult ze van geestelijk voedsel voorzien dat hun ontbreekt. En dit werkterrein zal zo groot zijn, als u in staat bent, het te bewerken. Maar verder naar buiten moet u zich niet wagen, als u niet voor hem wilt werken die mijn en uw tegenstander is.

Amen