Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6445
6 januari 1956

Het kenmerk van de kerk van Christus

Het werkzaam zijn van mijn geest is het kenmerk van de kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht, en steeds moet Ik het u weer zeggen dat u alleen daaraan mijn kerk herkent. Dat u pas dan aanhangers van de kerk van Christus bent als de geest in u werken kan, als uw denken verlicht is, zelfs al bent u niet geroepen om buitengewone dingen te presteren. Want een verlicht denken bewijst dan de kracht van mijn geest, die zich echter pas dan kan uiten als de voorwaarden vervuld zijn. Wanneer een onbaatzuchtig werkzaam zijn in liefde de verbinding tot stand heeft gebracht van de geestesvonk in u, met Mij - de geest van de Vader.

Dan zal uw geloof ook levend kunnen worden, want de liefde in u heeft dan het geloof tot leven gewekt, waardoor nu de geest in u helder en duidelijk inziet welke leerstellingen volgens de waarheid zijn, waarvoor u dan ook met overtuiging tegenover uw medemensen uitkomt. Zolang u echter nog in dwaling leeft, zolang uw geloof alleen een vormgeloof zonder leven is, zolang werkt de geest nog niet in u en zolang kunt u ook niet zeggen te behoren tot de kerk van Christus - die Ik zelf op aarde heb gesticht.

Het feit dat u mensen dit niet weet, of - als het u verteld wordt niet wilt geloven, bewijst dat u nog niet tot mijn kerk behoort. Het bewijst dat uw geest nog niet gewekt is en het bewijst dat uw aardse levenswandel niet van liefde vervuld is. Want anders zou vanzelf uw denken veranderen en u zou de waarheid van mijn woorden kunnen inzien.

Laat u toch ernstig aansporen tot een levenswandel in onzelfzuchtige liefde, want dat is de eerste voorwaarde om de geestesvonk in u te laten ontvlammen, zodat hij nu in u werkt, dat hij u inzicht in de waarheid schenkt. Maar houd niet aan uiterlijke vormen vast. Houd er niet aan vast wat onverlichte mensen u vertellen en wat zijzelf weer van onverlichte mensen hebben overgenomen, en nu onbuigzaam als waarheid verdedigen. Wees toch niet tevreden met leerstellingen die u worden voorgeschoteld, maar denk er eerst over na voordat u ze zelf aanneemt en bid Mij om hulp de waarheid in te zien.

En als dit uw serieuze wil is, zal Ik waarlijk uw gedachten juist leiden omdat Ik wil dat u tot de waarheid komt, en Ik ook alles doe om haar tot u te brengen. Maar uw vrije wil is er voor nodig als u serieus naar de waarheid verlangt. Ik ben het niet eens met uw traagheid van denken, Ik kan u mensen er niet om prijzen dat u gedachteloos gelooft wat u gezegd wordt zonder zelf eerst een standpunt daarover te hebben ingenomen. Ik veroordeel u niet als u met de beste wil van de wereld meent iets niet aan te kunnen nemen, ook al is het de waarheid. Maar Ik veroordeel u als u iets aanneemt zonder er over na te denken, omdat geestelijke waarheden in u tot een overtuiging moeten worden, maar dit is alleen mogelijk als u er zich in gedachten grondig mee bezig houdt en - om nu ook juist te denken, Mij zelf om hulp vraagt.

Hoe verheug Ik Mij over zo'n bede die Ik ook waarlijk verhoor, maar hoe zelden stijgt zo'n bede op tot Mij. En daarom is het ook onmogelijk voor u een levend geloof te verkrijgen. Het zal voor mijn geest onmogelijk zijn in u te werken, omdat u Hem niet het recht geeft zich te uiten. En daarom kunt u er zich ook nooit op beroemen tot de door Mij op aarde gestichte kerk te behoren, waarvan het ware kenmerk het werkzaam zijn van de geest in de mens is, de geest die u in alle waarheid binnen leidt, die u ook laat inzien dat uw leven nutteloos is, zolang u niet in de liefde leeft en u zich door die liefde met Mij verbindt.

Amen