Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6363
23 september 1955

Verbinding met Jezus Christus in elke nood

U mensen zult u innig moeten verbinden met Jezus Christus, wilt u zich vrij maken van alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten, ondeugden van allerlei aard, als u volmaakt wilt worden. Hij alleen kan u daarbij helpen en Hij doet het, zodra u Hem daarom vraagt en daarmee getuigenis aflegt dat u in Hem gelooft als goddelijke Verlosser. Zodra u dus hebt te strijden, zodra u innerlijk ontevreden bent over uzelf, wend u slechts tot Hem, want Hij heeft begrip voor elke menselijke zwakheid, omdat Hij zelf als mens Jezus over de aarde is gegaan. Maar hij heeft ook het middel om u te helpen. Hij sterkt uw wil en geeft u de daartoe benodigde kracht uit Zijn genadeschat, die Hij voor u verworven heeft door Zijn dood aan het kruis. U zult de weg naar Hem niet tevergeefs gaan, u zult zekere hulp gewaarworden wanneer u maar hulp begeert. En zo zult u het er u steeds gelegen aan moeten laten liggen de verbinding met Hem tot stand te brengen en te bewaren. Niemand anders kan u hulp verlenen, Hij alleen kan het en wil het ook, omdat Hij het zelf wil dat u vrij wordt van alle boeien die u naar beneden trekken, omdat Hij het zelf wil dat u de volmaaktheid van weleer weer bereikt, opdat Hij u kan opnemen in Zijn rijk wanneer u deze aarde zult moeten verlaten.

Hij wil dat u terug zult keren in uw vaderhuis om weer gelukzalig te zijn zoals u het was in het allereerste begin. En daarom zal Hij ook alles doen om deze terugkeer voor u mogelijk te maken. En Hij zal het niet aan genadegeschenken laten ontbreken, want Hij is naar de aarde afgedaald om u te helpen omdat u alleen niet meer in staat was de klim omhoog naar het licht af te leggen. Hij is voor u mensen gestorven aan het kruis en Hij wil dit offer niet tevergeefs hebben gebracht. Hij wil dat alle mensen deel hebben aan de genaden van het kruisoffer, dat zij allen het doel bereiken waarvoor Hij zich zelf heeft geofferd. Maar u zult zelf naar Hem toe moeten komen, u zult u in uw nood aan Hem moeten toevertrouwen en om Zijn hulp vragen en ze zal u ten deel vallen. Daarom zult u zich steeds van Zijn tegenwoordigheid bewust moeten worden.

U hoeft Hem maar in gedachten tot u te roepen en Hij gaat naast u op al uw wegen. De verbinding door middel van gedachten verzekert u ook van Zijn tegenwoordigheid en als Jezus Christus dicht bij u is, praat dan met Hem als met een broeder en ontdoe u van alles wat u terneer drukt. Leg het Hem voor, en laat uw vragen van meer geestelijke aard zijn, ofschoon u ook in aardse noden volledige ondersteuning vindt. Maar denk eerst aan de toestand van uw ziel. En als u onvolkomenheden ontdekt, kom vol vertrouwen met de vraag bij Jezus Christus, dat Hij u vrij maakt van elke boei, van elk kwaad dat u scheidt van Hem. Ga zo vertrouwd met Jezus Christus om als met uw broeder en schaam u niet ook uw geheimste fouten en zonden bloot te leggen. Zijn liefde is oneindig en Hij zal ze u vergeven en u helpen helemaal vrij te worden, omdat u Hem erkent, omdat u in Hem en in Zijn verlossingswerk gelooft.

Maar niemand wordt zelf zijn fouten en slechte gewoonten de baas, die Hem in zijn leven buitensluit, die niet het verlossingswerk van Jezus en de menswording van God in Hem erkent. Want hem ontbreekt elke kracht, en ook de wil om serieus het werk van de omvorming van zijn leven ter hand te nemen, is zwak. Hij zal niets kunnen bereiken vooraleer hij zich aan de goddelijke Verlosser toevertrouwt. Want ieder die vrij wil worden uit de macht van de tegenstander van God, moet tot Jezus Christus roepen en zich vol geloof aan Hem overgeven. Pas dan kan hij worden gered, pas dan heeft hij de kracht zich te veranderen, om verlost binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, om definitief terug te kunnen keren in het vaderhuis.

Amen