Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6778
7 en 8 maart 1957

De ware Arts voor de ziel

Iedere zieke behoeft genezende medicijn, wil hij herstellen en zijn lichaam weer fris en krachtig laten worden, om zijn plichten op aarde te kunnen vervullen. En zo ook heeft de zieke ziel behoefte aan een "heilzaam medicijn" dat haar helpt krachtig te worden om eveneens de taak te kunnen vervullen die haar voor het aardse leven is gesteld. Ze is ziek en zwak wanneer ze het leven als mens begint en ze heeft een weg omhoog voor zich waarvoor ze kracht nodig heeft.

Er moet haar dus genezing worden gebracht, ze moet zich aan een dokter en helper toevertrouwen die haar ziekten kent, die haar nu het juiste medicijn toedient waardoor ze weer gezond kan worden. Ze moet krachtig voedsel gebruiken om ook in kracht toe te nemen en dan ook de klim omhoog te kunnen afleggen. En er bestaat maar één Dokter die haar waarlijk helpen kan, die al haar lijden en zwakheden kent en die voor alles de juiste medicijn gereedhoudt: Jezus Christus, de Heiland en Verlosser van zonde en dood.

En er bestaat maar één genezend voedsel, dat Hij de zieke ziel geeft: Zijn woord dat alleen de ziel verplaatst in de toestand dat ze nu vol kracht de weg omhoog kan gaan, dat haar het doel laat bereiken ten behoeve waarvan zij zich op aarde mocht belichamen. Want dit woord is het brood dat uit de hemel komt, dat de goddelijke liefde uitdeelt met zegenende hand dat waarlijk iedere zieke ziel gezond laat worden, wanneer het met dank uit de hand van Jezus Christus van de Schepper en Vader van eeuwigheid wordt aangenomen, wanneer de ziel zich daaraan laaft wanneer ze in waarheid eet en drinkt van het 'vlees' en 'bloed', het woord, dat als een stroom van Gods genade onophoudelijk stroomt en voor ieder toegankelijk is die honger en dorst lijdt, die ziek en zwak is en brood en wijn nodig heeft om weer krachtig te worden.

Zijn woord is het ware medicijn voor de zieke ziel en het is de bron van kracht voor de gezonde, maar nog zwakke ziel, want hoe ook de ziel van de mens op aarde geaard is - ze heeft voortdurend spijs en drank nodig, ze zal nooit voedsel kunnen missen, omdat ze helemaal rijp moet worden in het leven op aarde en daartoe altijd behoefte heeft aan de kracht die haar alleen door het woord Gods kan toestromen. En als een mens zich van zijn zwakheid bewust is, beseft hij dat zijn ziel nog ziek is en een arts nodig heeft, dan zal hij zich ook tot die ene wenden die hem de vaste garantie geeft, dat hij geholpen wordt. Hij zal zich aan Jezus Christus toevertrouwen en om genezing vragen, hij zal Hem zijn zwakheid en gebrekkigheid bekennen en zich bij Hem aansluiten, want hij weet dat hij bij Hem steun vindt, dat Jezus Christus als arts voor de ziel ook bereid is, hem te geven wat zijn ziel nodig heeft. Hij weet dat Zijn genezende hand zich maar hoeft uit te strekken, opdat hij gezond wordt en dat Hij ook voortaan haar het juiste voedsel zal geven. En hij zal Zijn woord in ontvangst nemen, hij zal steeds weer kracht putten uit Zijn woord en spoedig ook de werking van het goddelijke woord bij zichzelf ondervinden. Want een goddelijke gave blijft niet zonder uitwerking.

Maar wie de ziekten van zijn ziel niet beseft die bezorgt haar ook niet het juiste medicijn en ze zal zwak en ellendig blijven, ze zal de klim omhoog niet aankunnen en tevens zal ze ook geen voedsel hebben, want het ware voedsel voor de ziel is alleen het woord Gods. En zo kan het voorkomen dat een ziel bij het beëindigen van haar leven op aarde nog precies zo armelijk en zwak is als ze de aarde heeft betreden. Want ze kan wel behoeftig en volledig krachteloos zijn, maar ze kan niet vergaan. En in deze toestand moet ze nu ook het geestelijke rijk betreden, waar ze haar ontoereikendheid bitter zal gevoelen.

Maar steeds wendt de Heiland van de zieken en zwakken zich tot de mensen, steeds weer biedt Hij zichzelf aan hen te helpen gezond te worden, steeds weer laat Hij de stroom van kracht naar de aarde vloeien waaraan alle zielen kracht voor zichzelf zouden kunnen halen.

En waarlijk, van iedere ziel die zich aan de Redder en Heiland Jezus Christus toevertrouwt, wordt de ziekte en zwakheid weggenomen. En het berouw van diegenen die aan Hem zijn voorbijgegaan en nooit aanspraak maakten op Zijn doktershulp zal heel bitter zijn want ze zullen ziek en zwak blijven en dus ook zo in het rijk hierna binnengaan.

Amen