Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6590
8 juli 1956

Wereldgebeuren - Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd

Verdraag alles met geduld en word niet wankelmoedig in het geloof. Dat moet Ik u nog heel vaak toeroepen, want ter wille van uw geloof zult u moeten lijden, wat u nu nog niet zult kunnen begrijpen. Want nog bevindt u zich in een zekere vrijheid van denken, nog schenken de medemensen geen aandacht aan het geestelijke leven van hen die Mij trouw willen blijven, nog wordt u niet door aardse machthebbers gehinderd in uw geestelijke bezigheid.

Maar de tijd komt dat u niet meer vrij zult zijn in geloofsaangelegenheden. De tijd komt waarin juist die mensen aangevallen worden door medemensen en ook door het aardse gezag, die leven vanuit de juiste manier van denken. Die de ontwikkeling van hun ziel serieus nemen, die de waarheid spreken en hun medemensen willen helpen tot heil van hun ziel. En juist dezen zullen in hoge mate verdrukt worden, terwijl de verdedigers van dwaalleren nog steeds geduld of eerder nog gesteund dan gehinderd worden in hun activiteiten. En dan zult ook u zich vaak afvragen waarom Ik dat toelaat en er zullen lichte twijfels in u opkomen en u zult zwak worden omdat u lijden moet. En daarom roep Ik u steeds weer toe: verdraag alles en blijf sterk in het geloof, want u zult de kroon der overwinning behalen. Juist deze woorden komen u nu nog weinig geloofwaardig voor, want er is nog geen voorteken van zo'n moeilijke tijd te bespeuren.

Maar plotseling zal er een omwenteling plaatsvinden omdat een wereldgebeuren, dat de mensen erg zal schokken, een openlijke opstand zal veroorzaken tegen Hem, die als God en Schepper zoiets toelaat wat een schadelijke uitwerking heeft op de mensen. En daarom wordt deze God en Schepper iedere erkening onthouden en ieder geloof in Hem wordt verworpen als zijnde ongegrond. En zij, die tegen deze mening in het geloof in Mij verdedigen, die zich voor Mij uitspreken en ook hun medemensen uit de droom zouden willen helpen, worden aangevallen.

Steeds weer heb Ik u verkondigd dat Ik door het geweld der natuur zal spreken om hen die nog slapen en traag zijn wakker te schudden. En een enkeling zal ook ontwaken, maar zeer velen daarentegen zullen zelfs nog hun zwakke geloof verliezen in het aangezicht van de grote verwoestingen en de vele mensenoffers die dit gebeuren kosten zal. En dan zullen de meest verschillende meningen ruchtbaar worden, en met haat vervuld zullen de meesten een God en Schepper loochenen en iedereen aanvallen die niet hun mening deelt. En dan is mijn tegenstander met al zijn sluwheid aan het werk om deze haat aan te wakkeren, wat hem ook gelukken zal. Want het aardse verlies dat de mensen door dit natuurgebeuren lijden, verbittert hen en zet hen aan tot onrechtvaardige eisen en uitbuiting van de medemens die zich niet verweren kan. De liefdeloosheid van de mensen neemt toe en wat zij ondernemen verraadt duidelijk de hand van de tegenstander, de antichrist, van wie zij afhankelijk zijn. Er worden voorschriften en maatregelen uitgevaardigd die in het bijzonder de mijnen gevoelig zullen treffen, die ter wille van hun geloof moeten lijden en nauwelijks de wreedheid van hun lot kunnen begrijpen. Maar dan zal Ik de dagen verkorten opdat de mijnen niet vertwijfeld raken, opdat zij niet afvallen, opdat zij zalig worden.

Houd u alleen aan mijn woord dat u gered zult worden uit de grootste nood en wacht op de vervulling van dit woord. Want Ik zelf zal komen en u bevrijden en Ik zelf zal Mij van tevoren reeds op een ongewone wijze openbaren om u te sterken als u gevaar loopt zwak te worden. U hoeft niet bang te zijn zolang u op Mij vertrouwt en zolang u zich met Mij verbindt in gebed, want zolang zult u kracht ontvangen om weerstand te kunnen bieden. En denk er steeds maar aan dat de vijanden wel uw lichaam kunnen doden maar niet uw ziel. Denk eraan dat er een eeuwig leven is en dat het leven op deze aarde voor ieder mens spoedig ten einde is. Dan zal ook uw vrees verdwijnen, dan zult u van een sterk geloof vervuld worden. U zult stand houden en steeds getuigen van Mij en mijn naam.

Prent deze woorden vast in uw geheugen, dan zullen ze u tot troost en sterking zijn in de komende zware tijd. Verzeker u van tevoren al van kracht en verzamel deze, want het zal nog een tijd duren voordat Ik zelf spreken zal door het natuurgebeuren. En wanneer u deze tijd goed benut om uw geloof nog te sterken, dan zal ook de geloofsstrijd die volgt u niet ontstellen. Hij zal u gewapend aantreffen en aardse nood zal u maar weinig beroeren omdat u dan met zekerheid wacht op mijn komst, omdat uw geloof dan zo sterk is geworden dat noch bedreigingen noch maatregelen tegen u, u kunnen ontstellen. En dan zult u goede strijders zijn voor Mij en mijn naam en alle machten van de hel zullen u niet kunnen overwinnen, want Ik zelf zal met u strijden en Ik zal u waarlijk tot de overwinning voeren.

Amen