Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6501
14 maart 1956

Tekenen van en verwijzingen naar het einde

Onbedrieglijke tekenen zullen u het naderende einde aankondigen, maar ze worden alleen herkend door hen die geloven - terwijl alle anderen ze als natuurlijke verschijnselen zullen verklaren en ieder mens uitlachen die er een diepere betekenis aan toekent. Maar toch wordt u mensen er opmerkzaam op gemaakt, en een ieder kan zich naar eigen goeddunken daarvoor openstellen. Dat u er echter opmerkzaam op wordt gemaakt is een onverdiende genade, want aldus kunt u aan uzelf werken omdat deze tekenen een ernstige waarschuwing voor u zijn, als u gelooft.

Het zijn dus nog laatste tijden van genade die een ieder nog beleven mag en die zijn aardse levensweg nog succesvol kunnen beëindigen, wanneer hij ze op de juiste wijze benut. En toch zullen de mensen die niet geloven onverschillig hun weg verder gaan en het einde zal hen verrassen. Onrijp zullen hun zielen het einde beleven dat onherroepelijk zal komen.

En wanneer u mensen nu voortdurend vermaand en er op gewezen wordt, dan zijn dat ook genaden waar u acht op moet slaan en die u benutten moet tot heil van uw ziel. Want steeds is het God zelf die u door zulke waarschuwingen benadert, die echter zo gegeven worden dat zij u de vrijheid van wil laten en het een ieder vrij staat met een einde rekening te houden of niet. Maar zij die geloven zijn aanzienlijk in het voordeel omdat zij hun levenswandel daarnaar richten. Zij doen moeite om volgens de wil van God te leven en tot aan het einde nog door te groeien. Maar toch is een volkomen overtuigd geloof nog maar bij heel weinig mensen te vinden, want het is een te geweldig gebeuren wat de mensen aangekondigd wordt.

Het is een gebeuren dat niemand zich kan voorstellen en dat ook nog nooit beleefd is zolang mensen deze aarde bewonen. Want alle beëindigingen van vorige verlossingsperioden speelden zich verschillend af en nooit zal hetzelfde gebeuren zich herhalen. Er zijn dus geen bewijzen mogelijk hoe het oplossen van de scheppingen voorgevallen is.

Maar het woord van God is de waarheid en Hij sprak in elk tijdperk door zieners en profeten en verkondigde wat te wachten staat, maar zonder tijdaanduiding. En daarom twijfelen de mensen steeds aan deze soort van openbaringen, terwijl zij die geloven zalig genoemd kunnen worden.

Het zal niet lang meer duren, dan zal de aarde een nieuwe fase van ontwikkeling ingaan en er begint dan een nieuwe periode met geheel andere verhoudingen en levensvoorwaarden. De mensen van deze periode zijn in een staat van rijpheid gekomen die ook andere levensomstandigheden en opgaven vraagt om hun ontwikkelingsweg te voleindigen. U kunt met zekerheid aannemen dat de tijdsduur van uw leven begrensd is, dat velen of niet de normale aardse levensduur kunnen voleinden maar eerder opgeroepen worden of in hun jonge jaren dit aanstaande einde zullen beleven. Er kan echter slechts op dit einde gewezen worden zonder bewijzen omwille van uw wilsvrijheid, maar neem deze aanwijzingen ernstig en het zal u niet berouwen.

Leef zo alsof morgen de laatste dag is, want de wereld kan u alleen maar waardeloze dingen bieden die u niet met u mee kunt nemen in de eeuwigheid. Alleen een juiste levenswandel naar de wil van God kan uw geestelijk bezit nog in die mate vermeerderen dat het einde van deze aarde de poort voor u opent tot de eeuwigheid, waarin u dan rijk gezegend aan schatten kunt ingaan. Het zal u geen schade doen wanneer u meer rekening houdt met een einde dan met een lange duur van uw aardse leven, want u leert dan nog bewust te leven op aarde. En u houdt zich dan ook bezig met gedachten aan de eeuwigheid, aan God en Zijn rijk, en u zult alleen maar naar volmaaktheid streven. Er is voor u niet veel tijd meer over, daarom gebruik ze naar uw beste vermogen en de zegen zal niet uitblijven. Want daarom wordt er voortdurend op het einde gewezen opdat u aan dit einde denkt en hiernaar leeft op aarde.


Amen