Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6305
7 juli 1955

Wees werkzaam voor de eeuwigheid

Voor de eeuwigheid te werken is uw taak op aarde. En kwijt u zich van deze taak, dan is ook uw tijdelijk lot verzekerd, hoewel u op aarde nog gevechten hebt te doorstaan om u niet af te laten brengen van het streven naar het geestelijke doel. Maar als u in Mij uw Vader ziet en u nu het ware kindschap tracht te bereiken, bevindt u zich ook onder vaderlijke hoede en moet uw aardse leven zo verlopen, zoals de Vader het voor Zijn kinderen goed acht.

Maar het vertrouwen in de liefde en zorg van de Vader bevrijdt het kind van alle angst en zorg. Want het is vol vertrouwen dat zijn God en Schepper, zijn Vader van eeuwigheid, alles goed zal leiden. En dus kan het werken voor de eeuwigheid, want in hem is de liefde voor Mij, die zich ook uit tegenover de medemens. En het verricht nu alles met omhoog gerichte blik. Het stuurt volledig bewust op Mij aan en leidt een levenswandel naar mijn wil.

Ieder mens is de mogelijkheid gegeven in te zien dat hij Mij toebehoort, omdat hij kan nadenken over zichzelf en zijn oorsprong en hij door middel van gedachten tot inzicht wordt gebracht als hij dit ernstig wil. Ieder mens kan dus besluiten voor de eeuwigheid werkzaam te zijn, maar hij is er niet toe gedwongen. Ieder mens kan een beroep doen op mijn sturing en leiding, zoals hij zich echter ook kan afzonderen vanuit het gevoel van eigen kracht en sterkte. Dan staat hij echter geïsoleerd aan de kant, niet in staat om geestelijk vooruit te gaan, maar hij streeft dit ook niet na.

Dan staat hij innerlijk vreemd tegenover Mij. Hij voelt zich niet als mijn kind en ziet in Mij ook niet zijn Vader, die verlangt naar de liefde van Zijn kind. En dan zal hij ook niet werkzaam zijn voor de eeuwigheid. Integendeel, hij zal alleen de wereld zien met haar goederen en deze begeren met al zijn zinnen. De last van het leven zal in het begin nog wel op hem drukken, omdat Ik zijn gedachten op Mij wil richten. Maar deze last zal steeds lichter worden, omdat een ander ze van hem afneemt en hem alles geeft waar hij naar streeft, maar die daar ook zijn ziel voor verlangt.

Wees werkzaam voor de eeuwigheid en acht het aardse leven niet zozeer, maar neem het op u met alle lasten en moeilijkheden. Want deze dienen waarlijk alleen voor uw bestwil, zoals alles wat u overkomt alleen maar bevorderlijk is voor uw voleinding. U - die zich aan Mij hebt gewijd, die streeft naar vereniging met Mij, naar mijn aanwezigheid, die zich aan Mij overgeeft, opdat Ik me om u bekommer - hebt waarlijk het beste deel gekozen, hoewel u arm bent aan aardse vreugden. Maar u zult uw loon krijgen in mijn rijk en zo rijkelijk ontvangen, dat u weer zult willen uitdelen en dit ook zult kunnen, tot uw eigen gelukzaligheid.

Vergeet niet dat het aardse bestaan u alleen gegeven is om de toegang tot mijn rijk te vinden, die u echter serieus zult moeten zoeken. Niet, dat u uw taak zult vergeten en blijft steken in het moeras van de wereld, dat u niet zult bezwijken aan de pogingen van mijn tegenstander om u van het eigenlijke doel weg te houden. Weet dat een moeizame weg de juiste is, maar dat Ik steeds zelf u op deze weg tegenkom, dat Ik de leiding van u overneem en u zeker daarheen leid, waar uw ware vaderland is.

Amen