Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6158
8 januari 1955

Omvorming van het wezen alleen van binnenuit

Niets uiterlijks bevordert uw innerlijk leven. Niets formeels helpt uw ziel rijp te worden en leidt ze naar de voltooiing. Alleen van binnenuit kan de omvorming van uw wezen worden voltrokken, waarom u mensen vaak in de stilte zult moeten gaan om uzelf te beschouwen en al datgene uit u te verwijderen wat u ontsiert, wat als gebreken nog in u aanwezig is. U zult wel van buitenaf op uw zielenarbeid opmerkzaam gemaakt kunnen worden, er zal u wel geleerd kunnen worden op welke manier u ze zult kunnen verrichten, waar u naar moet kijken, wat u achterwege zult moeten laten omdat het schadelijk is en wat u zult moeten doen om volmaakt te worden, maar volbrengen zult u alles zelf moeten en alleen zodanig dat u zich zult afsluiten van al het uiterlijke, hoewel u in de wereld staat en gedwongen bent uw plichten te vervullen.

Deze zielenarbeid is immers tegelijk te volbrengen omdat ze volledig onafhankelijk is van uw aardse bezigheid. Want ze betreft uw innerlijke wezen, uw fouten en ondeugden, ze betreft het innerlijke leven van de mens, zijn denken, willen en handelen dat - al is het aards gericht - liefde moet uitstralen daar er anders van een omvorming van het wezen geen sprake kan zijn. Uw zielenarbeid moet dus daarin bestaan, al uw denken en willen te veredelen en op goddelijke doelen te richten. U zult steeds uw best moeten doen een leven te leiden in onbaatzuchtigheid, belangeloosheid, zachtmoedigheid, geduld en vredelievendheid. U zult alle goede eigenschappen in u moeten ontwikkelen en slechte gedachten en eigenschappen uit u verdringen. En dat alles vraagt de ernstige wil om juist te leven voor God.

Het hoeft niet naar buiten toe bekend te worden, dat wil zeggen het moet niet naar buiten toe ten toon worden gespreid, maar zo’n leven naar Gods wil zal altijd op de medemensen uitstralen. Het zal aansporen tot navolging en beter werken dan veel toespraken of formele gebruiken die nog geen innerlijke verandering van de gezindheid garanderen.

De mens kan zich alleen veranderen als hij zich serieus naar binnen keert, over zijn gebreken en fouten nadenkt en zich voorneemt zich te veranderen. En deze innerlijke verandering moet ieder mens zelf zich ten doel stellen, wil hij zijn doel bereiken volmaakt te worden. Op de wil moet ook de daad volgen, daar anders de wil niet serieus is. En daaruit zult u weer inzien dat niet de godsdienstige richting beslissend is voor het bereiken van de gelukzaligheid, maar steeds alleen de wil van de mens zelf om de liefde in zich te ontsteken die hem helemaal omvormt, die alle slechte eigenschappen verandert in goede en die daarom het enige middel is om zich te voltooien. Die echter door alle mensen beoefend kan worden, ongeacht bij welke geloofsgemeenschap ze zijn. Maar alle confessies onderwijzen liefde, daarom kunnen ze alle tot voltooiing leiden. Maar geen enkele gezindte garandeert deze voltooiing, alleen de mens zelf kan ze bereiken door ernstig aan zichzelf te werken.

Amen