Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6379
17 oktober 1955

Het begeren van de waarheid garandeert waarheid

U neemt volledig bewust mijn woord in ontvangst zodra u zich voor mij openstelt doordat u het horen wilt. Wanneer u luistert naar wat Ik, uw God en Vader van eeuwigheid, u zeggen wil, wanneer u gelooft dat Ik zelf u wil toespreken en nu op mijn woord wacht. En dan zult u er ook zeker van kunnen zijn dat Ik tot u spreek, dat u de volle waarheid toestroomt. Dat zowel uw gedachten als ook het oor van uw ziel nu geleid en gescherpt worden en niets anders dan de zuiverste waarheid aannemen, dat u er dus een duidelijk gevoel voor hebt wat u zult mogen aannemen of afwijzen. Uw wil, Mij zelf te horen, garandeert u ook een geestelijk goed overeenkomstig de waarheid, dat u door middel van gedachten of door het innerlijke woord wordt overgebracht.

Maar steeds moet u gezegd worden dat u verlangen naar de waarheid zult moeten hebben. Door dit verlangen naar de waarheid stelt u zelf ook de Gever van de waarheid vast, terwijl u zich anders heel gemakkelijk overlevert aan diegene die uw gedachten in verwarring wil brengen wanneer u zich zelf al een bepaalde mening hebt gevormd en alleen maar verwacht dat deze u bevestigd wordt. En wanneer deze mening overeenstemt met de waarheid, is het goed, en ze zal uw bevestiging ervaren bij een ernstig verlangen naar de waarheid. Maar is uw denken onjuist en wilt u daaraan vasthouden, dan geeft u door uw verlangen al mijn tegenstander het recht om op u in te werken en dan zult u niet mogen geloven door Mij te zijn toegesproken.

U zult tegenover uzelf zeer kritisch moeten zijn. U zult zich heel ernstig moeten afvragen of het u ook werkelijk om de zuivere waarheid te doen is. En daarom is elke twijfel die in u opduikt goed, maar nooit een zekere zelfverzekerdheid de waarheid te bezitten. Want aan hem die vraagt kan antwoord worden gegeven, maar de mens die meent geen onderricht meer nodig te hebben, kan bezwaarlijk worden onderricht. U allen zult Mij mogen vernemen, u allen geef Ik antwoord op uw vragen, u allen breng Ik de zuivere waarheid over wanneer u deze maar van harte begeert. Maar Ik kan uw gedachten niet dwingen, want het staat u vrij welke weg deze nemen. Is er echter een betere belofte voor u dan dat u zich aan Mij zelf zult kunnen toevertrouwen, dat u in elk geval van twijfel alleen maar Mij om opheldering hoeft te vragen om een waarheidsgetrouwe oplossing te weten te komen?

Ik ben de eeuwige Waarheid zelf. U komt tot de Oerbron van de waarheid als u tot Mij komt. Maak u dan echter tevoren vrij van alle mentale ballast. Kom met een leeg hart en laat dit vullen met mijn liefde. Kom zonder enig gedachtengoed, zonder eigen meningen en verlang alleen Mij zelf te horen. En u zult Mij horen en door Mij in de waarheid onderricht worden.

Mijn tegenstander benut zijn macht ten volle. Hij heeft helpers en handlangers die allen ijverig hun best doen om de mensen onjuiste gedachten in te blazen, en dezen nemen zoiets veel liever aan dan zuivere waarheid, omdat ze zelf nog een duistere geest hebben als gevolg van hun verloren inzicht. Maar de mens zelf heeft toch een heel zeker middel om in het bezit van de waarheid te komen, wanneer hij naar Mij komt en Mij erom vraagt. En als hij serieus de waarheid verlangt, zal hij ook al het geestelijke goed of weten tot nu toe achter zich laten en dan kan hij overvloedig worden bedacht en elke duisternis zal van hem wijken. Want het licht der waarheid schijnt stralend in de duisternis.

En de mens moet alles met bedachtzaamheid aannemen wat hem wordt aangeboden van de kant van de medemensen, want hij moet zich steeds afvragen vanwaar dat weten kwam. Hij moet niet zonder onderzoek van de herkomst een weten aannemen, omdat ieder mens zich kan vergissen en zich ook vergissen zal, die Ik zelf niet de waarheid heb overgebracht. Want ieder die de waarheid begeert, moet naar Mij zelf komen. En pas wanneer hij zich kan beroepen op Mij zelf als Bron van zijn weten, kan hem geloof worden geschonken. En toch wil Ik ook door hemzelf worden gevraagd om de waarheid en Ik zal diens geest waarlijk scherpen, zodat hij duidelijk inziet dat hij in staat is waarheid van dwaling te onderscheiden. Kom naar Mij wanneer u de waarheid begeert en Ik zelf zal ze u geven, want Ik spreek waarlijk tot ieder die ernaar verlangt Mij te horen.

Amen