Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6436
27 december 1955

Een juist inzicht vereist het werkzaam zijn in liefde

U zult elke gelegenheid moeten aangrijpen om de medemensen te wijzen op hun opdracht op aarde, zich tot liefde te vormen. U zult steeds de liefde moeten prediken en daarom verkondigers van mijn leer van de liefde moeten zijn, waar deze gelegenheid u geboden wordt. Dit is de taak van diegenen, die hebben aangeboden Mij te dienen. En Ik zal hen zegenen wanneer ze deze taak serieus nemen en bij de mensen het verantwoordelijkheidsgevoel wekken, wanneer ze dezen aanzetten om over zichzelf na te denken.

Waar ook maar liefde wordt beoefend, daar zal ook het begrip ervoor aanwezig zijn in welke tijd de mensheid leeft. Maar zonder werken van liefde ontbreekt de mensen dit inzicht. En daarom nemen ze ook geen aanwijzingen serieus, die het nabije einde aankondigen. Het helpt u dus niets alleen van het nabije einde gewag te maken, wanneer u niet tegelijkertijd de mensen aanmaant om werkzaam te zijn in liefde. Want dit laatste is nog belangrijker dan het op de hoogte zijn van het einde.

De liefde is het zekerste tegenmiddel in de komende tijd, waarin nood en ellende over alle mensen zal losbreken. De liefde is het reddingsanker wanneer de mensheid dreigt weg te zinken. Waar liefde wordt beoefend verdwijnt de angst, omdat de mensen zich innerlijk versterken door werken van liefde en omdat ze door de liefde verbonden zijn met Mij, die steeds hun bescherming zal zijn in elke nood.

Wanneer u Mij dus wilt dienen, zult u uw medemensen steeds moeten wijzen op mijn gebod van de liefde. U zult ze moeten leren dat hun leven op aarde een nutteloos leven is en blijft, wanneer ze niet in onbaatzuchtige naastenliefde werkzaam zijn, en dat ze zich alleen door een leven in liefde kracht kunnen verschaffen in de tijd van nood die ze tegemoet gaan. Slechts weinigen zullen u geloven. Slechts weinigen zullen u zonder weerstand aanhoren en over uw woorden nadenken. En deze zult u ook tijding kunnen geven van wat komen gaat. En ze zullen zich er niet voor afsluiten. Ze zullen het voor mogelijk houden en zich met hun gedachten erop instellen.

Maar het weten alleen helpt hen niet, ofschoon het ieder moet worden aangeboden, omdat u zelf niet zult kunnen beoordelen of en in hoeverre de medemens in liefde leeft. Daarom zult u steeds weer moeten aanmanen om werkzaam te zijn in liefde. De liefde moet steeds gepredikt worden door diegenen die mijn dienaren willen zijn op aarde. Want de liefdeloosheid is het grootste kwaad dat de mensen in diepste geestelijke duisternis laat rondgaan. Een liefdeloze mens zal ook maar zelden worden geraakt door uw prediking over de liefde, maar ook zijn oor moet het horen wanneer het hart zich afsluit.

U zult moeten proberen allen met Mij in aanraking te brengen als de eeuwige Liefde. U zult allen duidelijk moeten maken, dat ze zich in de grootste nood kunnen wenden tot de Vader, die zelf de liefde is en ieder wil helpen die tot Hem roept. U zult geen gelegenheid voorbij moeten laten gaan, met de medemens te spreken over het goddelijk-geestelijke. Steeds weer zult u moeten proberen zijn gedachten te richten op datgene, waaraan hij voortdurend voorbijgaat.

Wanneer uw gedachten zelf voortdurend vervuld zijn van mijn leer van de liefde, dan zult u ook niet anders kunnen dan u te uiten tegenover ieder die uw pad kruist. En dan zult u ook goede vertegenwoordigers zijn van mijn leer van de liefde en mijn naam. En daarom zult u zichzelf steeds moeten beijveren om in liefde te leven, om daardoor de geest in u de mogelijkheid te geven zich te uiten. En deze zal u aansporen om te spreken waar er zich maar een gelegenheid voordoet. Uw geest zal uw denken juist leiden en de juiste woorden laten vinden waarmee u uw medemensen aanspreekt en die hun indruk niet missen.

Maar u zult niet lauw moeten zijn en half werk verrichten. Want uw arbeid is dringend in de laatste tijd voor het einde. De liefde moet doorlopend worden gepredikt, opdat de mensen wakker worden en in zichzelf keren, opdat ze over zichzelf nadenken wanneer ze u en uw leven nagaan. En daarom zult u hun de liefde moeten voorleven. En uw voorbeeld zal doeltreffender zijn dan woorden die u niet zelf bewijst door daden. Preek de liefde en kom zelf mijn leer van de liefde na en uw arbeid voor Mij en mijn rijk zal steeds gezegend zijn.

Amen