Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6719
20 december 1956

"Ik kwam zelf naar de aarde"

Alle engelen in de hemel loven en prijzen Mij, dat Ik naar de aarde nederdaalde om de mensen te verlossen.

Pas in het geestelijke rijk ziet de ziel in, welk werk van liefde Ik voor u heb volbracht. Want zodra ze in het licht staat, kan ze alles meebeleven en dus ook mijn geboorte, mijn werk van verlossing op aarde in zijn volle betekenis begrijpen en haar liefde en haar gevoel van dankbaarheid zal haar steeds maar lof en dank doen zingen aan de Redder der mensheid, Jezus Christus, Die ze nu als haar God en Vader van eeuwigheid herkent en voor eeuwig in vurige liefde is toegedaan. Alleen een liefdevol hart kan de diepte van mijn liefde en erbarmen beseffen, de betekenis van het afdalen naar de aarde, in een wereld vol haat en liefdeloosheid.

Maar de mensen bevonden zich in de grootste geestelijke nood. Want ze werden aan banden gelegd door mijn tegenstander die hen volledig in zijn macht had, die hun elke vrijheid ontnam en aan wie ze zich niet uit eigen kracht zouden hebben kunnen ontrukken. Ik zag het tevergeefs worstelen der mensen in wie nog het geloof in een God en Schepper leefde en die Hem daarom aanriepen in hun nood.

En Ik had lang tevoren door zieners en profeten op het verschijnen van de Messias gewezen.

En in bange nood verwachtten ze deze Messias, omdat ze nog in Mij geloofden. En zo zond Ik hun de Redder van boven.

Ik zond mijn Zoon naar de aarde om vervolgens in Hem verblijf te kunnen nemen. Om zelf tot hen te spreken, om Mij zelf aan hen te openbaren en hun harten rijp te maken zodat ze Mij herkenden en nu ook leerden begrijpen op welke manier Ik hun redding wilde brengen uit hun nood. Want ook zij dachten nog te zeer aards. Ook zij zagen in Mij een Redder uit aardse nood, omdat ze hun geestelijke nood niet inzagen, die echter alleen Mij had bewogen om naar de aarde af te dalen. En Ik moest daarom eerst hun zielen gereedmaken door mijn leer. Ik moest ze aansporen een leven in liefde te leiden en hun zelf zo’n leven in liefde voorleven, opdat nu ook hun inzicht toenam om de grootste daad van goddelijke liefde nu ook te kunnen begrijpen en waarderen.

En mijn geboorte op aarde voltrok zich wel heel natuurlijk, maar ze was met wonderlijke begeleidingsverschijnselen verbonden, die diegenen wier hart niet arm aan liefde was, ook spoedig een helder licht schonken Wie er in het kindje Jezus deze aarde had betreden. Mijn overgrote liefde en erbarmen hadden een manier gezocht de Mij verloren gegane schepselen weer helemaal voor Mij terug te winnen. En deze weg ben Ik zelf gegaan in de mens Jezus.

Wat was deze buitengewoon vol leed en bitter. Maar hij bracht de geknechte mensen redding. Hij bracht hun verlossing uit de macht van de satan. Hij bracht u weer naar Mij terug - u die verlossing zult willen vinden.

Ik kwam zelf naar de aarde. Maar Ik kon het niet in mijn macht en heerlijkheid, wat voor u mensen een totaal vergaan zou hebben betekend. En daarom ben Ik onopvallend naar de aarde gekomen in een kindje, dat voor Mij het omhulsel was en bleef tot het werk van verlossing was volbracht. Want Ik zelf ben in de mens Jezus de weg over de aarde gegaan. Ik ben uit liefde voor u, mijn schepselen, mens geworden om u te helpen weer terug te keren naar uw God en Vader van eeuwigheid.

Amen