Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6477
16 februari 1956

De weg omhoog niet zonder Jezus Christus

Het is voor u mensen niet moeilijk omhoog te gaan, wanneer u maar mijn woord als richtsnoer voor uw levenswandel neemt, wanneer u mijn woord opneemt in uw hart en ernaar leeft. Dit kost alleen wat zelfoverwinning, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten ter wille van de naaste. Een loslaten van de materiële wereld in zoverre, dat ze niet uw gedachten beheerst, maar alleen gebruikt wordt voor zover uw aardse leven het eist om te kunnen bestaan. Wanneer het u lukt de eigenliefde te veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde, neemt u steeds meer in kracht toe om nu de weg omhoog met gemak af te leggen. En dat de ommekeer van eigenliefde naar echte liefde u lukt, daarvoor ben Ik aan het kruis gestorven en heb Ik voor u een schat van genade verworven, die u alleen maar hoeft te benutten om nu ook te kunnen realiseren wat u zich voorneemt. Dat wil dus zeggen: u hoeft alleen naar Mij in Jezus Christus te roepen, dat Ik u de kracht verschaf om uw wil te veranderen, en ze zal u onbeperkt toekomen.

Daarom zult u dus eerst in de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten geloven, in Zijn kruisdood, die een werk van barmhartigheid voor u was, en in de menswording van uw God en Schepper van eeuwigheid, die zich in de mens Jezus belichaamde om voor u dit werk van barmhartigheid te volbrengen. Want pas wanneer u daarin gelooft doet u ook een beroep op de genaden van het verlossingswerk. U wendt u in het gebed tot Jezus Christus en vraagt om Zijn hulp. En dan zult u waarlijk niet krachteloos meer zijn. Uw wil zal de versterking ervaren, die u nodig hebt om mijn woord nu ook te kunnen naleven en u zult geen ander doel meer nastreven dan de vereniging met Mij, die het gevolg is van het nakomen van mijn geboden van liefde.

Ik verlang dus niets van u wat onmogelijk is. Ik verlang van u alleen maar het geloof in Mij in Jezus Christus, omdat dit geloof u dan alles garandeert, omdat het u vol vertrouwen datgene zal laten vragen wat u ontbreekt: kracht om weerstand te bieden aan alle verleidingen en kracht om vooruit te gaan. Maar zonder dit geloof blijft u eeuwig in de diepte. En u bent de wereld toegedaan en dus hem, die heer is van de wereld. U zult steeds meer de eigenliefde in u koesteren. U zult aan de nood van de medemens onaangedaan voorbijgaan. U zult nooit Hem aanroepen, die alleen een verandering van uw denken en uw wil kan bevorderen door toevoer van kracht, die alleen uw wil versterking geeft om u los te maken van alles wat bij mijn tegenstander hoort en alleen op Mij aan te sturen.

Maar voor het einde van deze aarde ontbreekt het de mensen aan een levend geloof in hun goddelijke Verlosser Jezus Christus. Want de mensen zijn zonder enige liefde, ofschoon eenieder de liefdesvonk in zich draagt en hem alleen maar hoeft te doen ontbranden. Er is veel nood voor nodig, dat nog enkele mensen hierdoor worden aangezet naastenliefde te beoefenen. Grote nood kan nog tot stand brengen, dat de harten van de mensen ontdooien, dat ze hun eigen wensen achterstellen en helpend werkzaam worden. En dan zullen ze zelf een kracht in zich bespeuren die hen opwaarts helpt te gaan, wanneer ze maar van goede wil zijn en de vlam van liefde in zich niet verstikken, die door het ijs van het hart heen is gebroken.

De nood zou voor veel mensen nog tot zegen kunnen worden. En hij wordt als laatste middel aangewend bij diegenen die geen aandacht schenken aan mijn woord, dat hun de weg omhoog zo duidelijk aanwijst dat ze die zouden moeten vinden wanneer ze maar mijn woord zouden aannemen. Maar anders dan door mijn woord zijn ze niet meer te helpen, wanneer ze niet willen luisteren. En daarom zal mijn stem nog eenmaal luid en hoorbaar weerklinken voor de mensen die voor de zachte stem hun oren sluiten. Maar toch zal hun wil vrij blijven, want ook mijn luide stem kan net zo goed voor hun oren wegsterven en zonder uitwerking blijven.

Amen