Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6588
4 en 5 juli 1956

Logische motivering van het wereldgebeuren

Voor mensen die in de wereld staan is het moeilijk te geloven aan wat u, mijn dienaren op aarde, hen in mijn opdracht aankondigt. Het lijkt voor hen zo onwaarschijnlijk dat zij u eerder fantasten noemen dan uw woorden ter harte te nemen en met de waarschijnlijkheid ervan rekening te houden. Want wat u hun verkondigt past niet in het programma dat zij voor zichzelf gemaakt hebben van hun leven op deze aarde. Het geloof hieraan eist een volledige verandering van hun gedachten van het ene gebied naar een andere, en zij zien de noodzakelijkheid ervan niet in. Zij leven en willen van hun leven genieten en daarom vervullen zij op de eerste plaats hun eigenliefde, en het gevolg daarvan is weer een verduisterde geestestoestand. Het wordt steeds donkerder in hen en mijn rijk trekt zich steeds verder van hen terug, in plaats van dat zij het in bezit nemen.

En toch kan Ik hen niet aan hun lot overlaten. Ik kom steeds weer naar hen toe en laat steeds vaker door zieners en profeten verkondigen wat hun te wachten staat. En zo klinken hun vermaningen en waarschuwingen ook te midden van de wereld om de opmerkzaamheid der mensen naar een gebied te leiden dat zij anders niet betreden. En er kan voor hun redding niets anders gedaan worden dan dat Ik hen zelf aanspreek door mijn dienaren, want dit is de natuurlijkste manier om Mij te openbaren omdat het niet tot geloven dwingt en soms toch succes heeft.

De verwijzingen naar het einde en naar de natuurcatastrofe die aan het einde vooraf zal gaan zullen de mensen steeds weer op verschillende manieren worden voorgehouden, zowel in samenhang met het verkondigen van mijn evangelie als ook in samenhang met het wereldgebeuren, die díe mensen te denken moeten geven die de verkondigers van mijn evangelie uit de weg gaan maar toch aangesproken moeten worden. Waar nog naar mijn woord geluisterd wordt is ook de verbinding met Mij nog voorhanden, of nog niet verbroken. En het zal gemakkelijker zijn voor dezen het komende gebeuren geloofwaardiger te maken omdat door mijn woord altijd al op een einde van deze aarde gewezen werd en op de tekenen die zulk een einde aankondigen.

Maar het is moeilijk die mensen te benaderen die zich totaal los hebben gemaakt van kerkelijke organisaties en die zich naar de wereld hebben toegewend of alleen nog maar de wereld of werelds gewin tot hun levensinhoud lieten worden. Ook dezen wil Ik aanspreken en waar dit Mij niet lukt door mijn werktuigen op aarde, daar kan Ik alleen nog het wereldgebeuren laten spreken. Ongevallen, catastrofen en vernietigingen door de natuur kunnen misschien nog op hun gedachten inwerken en dan is het mogelijk dat zij zulke gebeurtenissen in verband trachten te brengen met de voorspellingen van een naderend einde, die ook aan hun oren niet voorbijgaan, zelfs al zijn zij dienaren van de wereld. En het zal in de komende tijd niet aan roependen ontbreken die in mijn opdracht de mensen wakker moeten schudden uit hun diepe slaap. Ik wil ook nog degenen winnen die geheel afzijdig staan, op wie kerkelijke geloofsleren geen vat hebben, die echter aan een duidelijke verklaring van de betekenis en het doel van de schepping en aan de levensopgave van de mens gewilliger hun oor lenen. Daarom moet hun voor het wereldgebeuren ook een logische motivering gegeven worden, als zij tot het geloof gebracht moeten worden in een hogere Macht die vol liefde en wijsheid heerst in het heelal.

Ik beschik over veel middelen en wegen, dus heb Ik ook dienaren nodig op aarde die over verschillende aanleg beschikken en daarom tot verschillende werkzaamheden in mijn wijngaard aangetrokken kunnen worden. Ik zet al deze arbeiders waarlijk in op de juiste plaats waar zij succesvol bezig kunnen zijn. Maar een ieder van hen heeft de opdracht de mensen van het naderende einde te verwittigen, want gelovigen en ongelovigen moeten weten dat zij in de laatste genadetijd leven die zij goed moeten en kunnen benutten om het einde niet te hoeven vrezen. En allen moeten ook in kennis gesteld worden van wat Ik op het oog heb met de verschillende wereldgebeurtenissen, met buitengewoon smartelijke voorvallen, met ziekte en nood. Want het is alleen mijn liefde die dat alles over de mensen laat komen opdat zij nog tot geestelijke rijpheid komen of de weg naar Mij vinden vóór het einde.

Amen