Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6936
5 oktober 1957

Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd

Verneem wat de geest uit God u verkondigt: De zieners en profeten zijn door Mij zelf gekozen omdat er op hen een grote en gewichtige opdracht rust. Zij moeten de mensen kennis geven van het komende wereldgericht en hen vermanen zich daarop voor te bereiden. Deze zieners en profeten spreken niet uit zichzelf, maar geven alleen door wat mijn geest hun bekend maakt. Er komt dus als het ware een rechtstreekse uiting van Mijzelf tot u, maar toch moet Ik Mij bedienen van een bemiddelaar om u mensen niet onvrij te maken in uw denken en handelen. U kunt het dus geloven maar bent er niet toe gedwongen. U zult het wel geloven als u de profetische missie van de bemiddelaars accepteert. U zult het echter afwijzen als u aan hun missie twijfelt. Maar Ik wil het voor u gemakkelijk maken om hen te geloven. Ik zal hun zending duidelijk laten blijken doordat Ik de verkondigde veranderingen die aan het gericht vooraf gaan laat gebeuren.

Ik zal er voor zorgen dat deze aankondigingen verspreiding vinden zodat veel mensen er kennis van kunnen nemen en ook de bevestiging ervan zullen ondervinden, omdat alles zal gebeuren zoals Ik het van tevoren liet verkondigen door zieners en profeten. Wel heb Ik toen Ik op aarde wandelde de mensen gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten en Ik heb er op gewezen dat ook de afgezanten van mijn tegenstander lelijk zullen huishouden. En ook nu weer waarschuw Ik de mensen om niet in diens vangnetten te geraken en geen geloof aan zijn intriges te schenken. Want hij is druk doende en probeert door buitengewone prestaties, door wonderen van materiële aard in de mensen het geloof te wekken dat hier krachten des hemels aan het werk zijn.

Maar juist zijn buitengewone activiteit in de tijd van het einde vereist ook mijn tegenwerken, dat daarin bestaat middelen aan te wenden die het zwakke geloof weer opwekken of het verloren geloof weer terug winnen. En dat kan niet anders geschieden dan door de reine waarheid te brengen die uit de Bron van waarheid vloeit, die echter door bemiddelaars tot u mensen moet komen omdat u ze zelf niet kunt ontvangen.

Zo houd Ik de mensen dus voor wat komende is. En die Ik koos om bemiddelaar te zijn tussen Mij en u mensen, die kunt u ook accepteren als ware profeten, en in hun woorden geloven. En Ik ben ook bereid u een bewijs te geven dat zij spreken in mijn opdracht om u het komende aan te kondigen, want Ik zal al spoedig de eerste aankondigingen waarmaken. Want het voornaamste ambt van deze zieners en profeten is de aankondiging van het aanstaande einde, dat voor u mensen van zeer grote betekenis is zodat u hierop voorbereid moet zijn. En toch zal u nog uitstel gegeven worden dat lang genoeg kan zijn om uw ziel te redden van het verderf.

En daarom zal Ik niet lang meer talmen. Ik zal de zending van mijn zieners en profeten bevestigen. Ik zal de daad laten volgen op hun aankondigingen. Maar Ik zal vóór het einde de aarde nog laten beven en Mij zelf in herinnering brengen bij alle mensen door een natuurverschijnsel dat door mijn wil steeds weer werd aangekondigd. Want Ik zelf gaf mijn bemiddelaars daartoe de opdracht en zij hebben alleen gesproken als mijn werktuigen en vertegenwoordigers op aarde die in mijn plaats de mensen moesten waarschuwen en vermanen.

U mag zich niet veilig wanen tegenover deze gebeurtenissen die getuigen van een hogere Macht. U moet ze vrezen en geloven dat mijn woord waarheid is. Dat Ik zelf erdoor spreek en gesproken heb, en dat u dus met zekerheid een uiterst zware tijd tegemoet gaat als mijn genade u niet voordien al wegroept. U staat voor een keerpunt in de tijd en u zou naar deze zekerheid moeten leven, steeds met het oog op een plotseling einde. Maar geen mens hoeft dit einde te vrezen die bewust aan zichzelf werkt en meer aan zijn ziel denkt dan aan zijn lichaam, want hij zal niets verliezen maar alleen winnen.

Amen